• Ramazan Ayında Gece ve Gündüz Yapılması Gereken Tüm Dua ve Ameller

  Akşam namazını kıldıktan sonra iftar etmek müstehaptır. Haram ve şüpheli olmayan helâl şeylerle, özellikle helâl hurmayla iftar etmek, insanın kıldığı namazın sevabını dört yüz kat artırır. Rüteb (bir hurma çeşidi), helva, nöbet şekeri, sıcak su gibi şeylerle de iftar etmek iyidir. İftar vakti Kadir Suresi’ni okumak. İftar vakti sadaka vermek ve oruçlu müminlere iftar vermek, hatta bir kaç hurma veya bir içim suyla bile olsa (gücü yetmeyenler için) İmkânı olan kimse için her gece yüz defa Duhân Suresi’nin okunması sünnettir...

  Daha Fazla ...
 • Ehli sünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1)

  Ehli sünnetin üzerinde önemle durduğu konulardan biri teravih namazıdır. Şia mezhebinde ise bu namazın bir meşruiyeti yoktur. Bilakis bu namazı bazı sahabelerin bidatlerinden bilmektedir. Teravih kelimesi tervihe kelimesinin çoğulu olup Ramazan Ayında dört rekat nafile namazını kıldıktan sonraki dinlenme ve istirahat için oturmak anlamına gelmektedir.

  Daha Fazla ...
 • Ahir Zaman

  Ahir zaman, tüm semavi dinlerin işaret ettiği dünyanın sona ereceği dönemdir. İslam’da hem İslam Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) bi’setiyle ilgili döneme ve hem de dünyanın kurtarıcısı İmam Mehdi’nin (a.s) zuhur dönemiyle ilgili olarak kullanılmaktadır. Yaygın inanışa göre Ahir zaman sıra dışı hadiselerle tanınmaktadır. Bu dönemin en belirgin özelliği dindarlığın sönmeye başlaması ve ardından bir kurtarıcının zuhurudur. Ahir zamanın kurtarıcısının zuhur tarihi net olarak bilinmemektedir. Yalnızca kıyamete[1]yakın gerçekleşecek son dönemlerle ilintili olarak tanıtılabilir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Humeyni’ye atılan iftiralara cevaplar

  İmam Humeyni’nin şahsına ve yazdığı kitaplara atılan iftiraları deşifre ediyoruz. Birazdan okuyacağınız yazıda İmam Humeyni’nin yazdığı Keşf’ul Esrar kitabında İmam’ın, sahabelere hakaret ettiği ve Kur’an’ın tahrif edildiği iddiasını delilleriyle çürüteceğiz.

  Daha Fazla ...
 • Ahir Zaman'da Yaşanacak Kırkısya Savaşı

  İslami rivayetler, ahiri zamanda İmam Mehdi’nin (a.f) zuhuru eşiğinde çok sayıda savaşlar, fitneler ve isyanların vuku bulacağını haber vermektedir. Peş peşe yaşanacak fitneler bir çok ülkeyi kapsayacaktır. Müslümanların inancına göre gelecekte eşi benzeri görülmemiş ve görülmeyecek “Kırkısya savaşı” diye bir savaş yaşanacaktır.

  Daha Fazla ...
 • Ariflerin Manevi ve Ruhani Seyri

  Salik olan insan, ilahî sünnetlere riayet ettiğinde, şeriat elbisesine büründüğünde, batınını temizlediğinde, içini nurlandırdığında, ruhunu temizlediğinde ve kalbini münezzeh kıldığında, yavaş yavaş ilahi gaybi nurlardan kalp aynasında bir takım tecelliler hâsıl olur. Bâtıni cezbeler ve yaratışsal fıtri aşk sebebiyle de gayp âlemine meczub olur.

  Daha Fazla ...
 • İmam Mehdi'nin Zuhur Alametleri

  Zuhur alametleri veya zuhur nişaneleri, teolojik açıdan Masumların (a.s) öngörüleri esasına göre, İmam Mehdi’nin (a.s) zuhurundan önce veya zuhur eşiğinde yaşanacak olan olaylardır. Her bir alametin yaşanması, evrensel kıyamın yakınlaşmasına bir müjdedir. Öngörülmüş alametlerin tamamının yaşanması ve zuhurun son nişanesinin gerçekleşmesi ile İmam Mehdi (a.f) kıyam edecektir. Gökten duyulacak bir ses, Süfyani’nin isyanı… vb. gibi olaylar yaşanacak alametlerden bazılarıdır.

  Daha Fazla ...
 • Şaban Ayının Fazilet ve Önemi

  İbn Abbas, sahabeler Şaban ayının faziletlerini kendi aralarında konuşurken Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Şaban değerli bir aydır ve benim ayımdır. Arşı taşıyan melekler bu ayı çok büyük saymakta ve hakkını eda etmektedirler. Bu ayda müminlerin rızıkları Ramazan ayından dolayı artmaktadır. Cennet kendisini süsler ve ziynetlenir. Bu ay amel etme ayıdır. Bu aydaki her iyilik yetmiş kat olur. Kötülükler (amel defterinden) silinir ve günahlar bağışlanır… Bu sırada Hz. Ali (a.s) yerinden kalkarak şöyle arz etti: “Anam babam size feda olsun ey Allah’ın resulü! Bu ayın faziletlerini daha fazla açıklayın ki bu ayda oruç tutmak ve ibadet etme şevkimiz daha da artsın.”

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin -aleyhi selam- (2)

  Ben, sizin -inandığınızı iddia ettiğiniz- peygamberinizin kızının evladı değil miyim? Peygamberinizin çağrısına ilk koşan, onun davet ettiği İslâm’ı ilk kabul eden vasisi ve amcasının oğlunun evladı değil miyim?

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin -aleyhi selam- (1)

  Ebu Bekir’in hilafet günleri Ehlibeyt (a.s) için farklı dönemlerin başlangıcıdır. Bu dönemde Ehlibeyt bir yandan Hz. Resulullah’ı (s.a.a) yeni kaybettiğinden üzüntü içinde yaşamakta, öte yandan hilafet konusunda yaşanan ihtilaflar Peygamber Ehlibeytini rencide etmekteydi.

  Daha Fazla ...
 • Usul-u Kafi Kitabının Yazarı

  Kuleyni (r.a)

  Kuleyni Razi olarak bilinen Ebu Cafer Muhammed b. Yakup b. İshak Kuleyni Razi Şia’nın büyük fakih ve hadis bilginlerinden olup, Şia’nın en önemli Kutub-u Erbaa’dan (dört kitabından) birinin yazarıdır.

  Daha Fazla ...
 • Tüm yönleri ile

  Süfyani

  İmam Mehdi’nin (a.f) gerçekleşmesi kesin ve kati olan zuhur alametlerinden birisi de Süfyani’nin çıkışıdır. İmam Cafer Sadık Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kaim’in (İmam Mehdi’nin) kıyamından önce beş alamet kesindir: Yemani, Süfyani, Gökten gelecek bir nida (ses), Nefsi Zekiyye’nin öldürülmesi ve Beyda topraklarının batması.”[1]

  Daha Fazla ...
 • Tüm Yönleriyle

  Deccal

  Deccal, İmam Mehdi’nin (a.s) büyük düşmanlarından biridir. İslami rivayetlerde geçtiğine göre Deccal hilekâr bir insan yahut bir hükümettir. Kıtlık ve zorluk zamanında ortaya çıkacak ve bir grubu aldatarak kendisine çekecektir. En sonunda İmam Mehdi (a.s) tarafından ortadan kaldırılacaktır.

  Daha Fazla ...
 • İmam Humeyni'den İçtihadi Dersler (5)

  Ulemanın İhmalkârlık ve Sessizliğinin Zararı Herkesten Daha Çoktur

  Baştaki yöneticilerin bidatlerinin önünü alacak ve bu bozukluk ve fesatları durduracak güce şimdilik sahip değilseniz, hiç olmazsa sessiz sedasız oturmayın! Başınıza vuruyorlarsa en azından bağırıp çağırın, itiraz edin! İnzilam (zulme eğilmek, zulme rıza gösterip susmak) etmeyin! İnzilâm, zulümden daha beterdir! İtiraz edin, inkâr edin, tekzip edin. Haykırın. Onların propaganda ve yayın araçlarına karşılık sizin de propaganda ve yayın aracınız olmalıdır ki onların yalan ve iftiralarını tekzip edebilsin

  Daha Fazla ...
 • İmam Ali b. Ebu Talib Aleyhi selam (3)

  İmam Ali, şecaat meydanının bir numarası idi. Geçmişteki (kahramanları) insanların aklından çıkarttı, gelecektekileri de kendisiyle yok etti. Hz. Ali, savaşlarda asla firar etmeyen kahraman bir yiğitti. Orduların çokluğundan korkmamış, yokluk diyarına göndermediği kimse ile tutuşmamış ve hiçbir zaman ikincisine ihtiyaç duyulan bir darbe vurmamıştır. İkisinden birisinin ölmesiyle insanların zarar görmemesi için Muaviye’yi mübarezeye (teke tek savaşmaya) çağırdığında Amr b. As, Muaviye’ye şöyle dedi: Ali sana karşı insaflı davrandı. Muaviye ona dönerek şöyle dedi: Benimle olduğun süre zarfında bana asla hiç bu şekilde bir kazık atmamıştın! Sen beni hiçbir zaman kimsenin pençesinden kaçamadığı kişiye karşı mı mübarezeye çağırıyorsun? Öyle sanıyorum ki benden sonra Şam’a hükmetmeyi gönlünden geçiriyorsun!

  Daha Fazla ...
 • İmam Ali b. Ebu Talib Aleyhi selam (2)

  Talha ve Zübeyr, ilk önceleri hilafete göz dikmişlerdi, ancak isteklerine kavuşamayınca ve İmam Ali (a.s) halife olunca, imamla hilafeti paylaşma eğilimine girmişledir. O ikisi, İmam Ali’den Basra ve Kufe valiliklerini onlara vermesini istemişler, ancak İmam onlara bu iki yerin valiliklerini uygun görmemiştir. Bundan dolayı, kendi amaçlarına ulaşmak için Ayşe ile birlik oldular. Hâlbuki Ayşe’nin kendisi de Osman’ın evi kuşatıldığında bırakın Osman’a yardım etmeyi Osman’a itiraz edenleri hak talep edenler olarak anmıştır, ama buna rağmen Ayşe, halkın İmam Ali’ye (a.s) biat ettiğini duyunca, hemen Osman’ın zulümle öldürüldüğünü dile getirmiş ve Osman’ın katillerinin cezalandırılmasını istemiştir. Ayşe, önceden beri İmam Ali’ye (a.s) kin ve hınç duymaktaydı. Bundan dolayı, Talha ve Zübeyr’le birlik oldu.

  Daha Fazla ...
 • İmam Ali b. Ebu Talib Aleyhi selam (1)

  Hz. Ali b. Ebu Talip (Hicretten 23 yıl önce – Hicrî 40) tüm Şia fırkalarının birinci imamı ve Ehlisünnet nezdinde Hulefa-i Raşidin’dendir (Raşid Halifeler veya Dört Büyük Halifelerden). Kendisi vahiy kâtibi idi. Şia tarihçileri ve çok sayıda Ehlisünnet âliminin söylediğine göre Kâbe’nin içinde dünyaya gelmiştir. O, Peygambere (s.a.a) iman eden ilk kişi ve ümmetten Allah’a ibadet eden hiç kimse olmadan yedi yıl önce Peygamberle (s.a.a) birlikte Allah’a ibadet etmekteydi.[1] Şia açısından O, Allah’ın emri ve Hz. Peygamberin (s.a.a) tasrihi ile Allah Resulü’nün (s.a.a) fasılasız halifesidir.[2] Kur’an-ı Kerim ayetleri de onun masum olduğuna ve kir ve günahtan temiz olduğuna delalet etmektedir.[3]

  Daha Fazla ...
 • İmam Humeyni'den İçtihadi Dersler (4)

  Mevla ve Mutasarrıf Anlamda Veli, Hz. Ali b. Ebu Talip’tir

  Bilmek gerekir ki takva, nefisleri pislik ve kirlilikten arındırmaktadır ve hiç şüphesiz eğer nefis sayfası günah perdelerinden ve pisliklerinden arındırılmış olursa, güzel ameller nefste daha çok etkili olur ve insan amacına daha çabuk ulaşır.

  Daha Fazla ...
 • Evlilik ve Aile Yapıları

  İnsanlar neden evlenmektedirler? Evliliğin, çoğunlukla erkek ve kadınlara ağır sorumluluklar ve görevleri beraberinde getirdiğini bilmekteyiz ve bunu evlilik düşüncesinde olanlar da iyi bir şekilde bilmektedirler. Henüz evlenmeyen bir erkek, yalnızca kendisini ve kendi ihtiyaçlarını düşünmektedir, hâlbuki evlendikten sonra, eşi ve çocuklarının maddi ve manevi ihtiyaçlarının temin edilmesi de onun omuzlarında ağırlık oluşturmaktadır. Aynı şekilde babasının evinde yaşayan henüz bekâr bir kız, sınırlı sorumluluklara sahiptir, ancak evlendikten sonra, karılık ve annelik ağır sorumluluğunu da üstlenecektir…

  Daha Fazla ...
 • Regaib Gecesi (kandili) İçin Yapılması Gereken Ameller

  Her kim bu fazilet dolu (Regaib kandili) gecesinden yararlanmak istiyorsa yarın (Perşembe gününü) oruç tutmalıdır. Bilindiği gibi müstahap oruç için niyetlenmek isteyenler eğer akşam ezanına kadar bir şey yiyip içmemişlerse, yani orucu bozan bir şey yapmamışlarsa istedikleri saatte oruç için niyetlenebilirler.* Ve bu akşamı dua ve ibadetle geçirmelidir.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve alihi) (1)

  Hz. Muhammed (s.a.a) b. Abdullah b. Abdulmuttalib b. Haşim (fil yılı/570 m. Mekke – Hicrî 11/632 m. Medine) İslam Peygamberidir. O, Ulu’l azm peygamberlerinden ve Allah’ın son peygamberidir. Kur’an en önemli mucizesidir. Tek tanrıcılık (Tevhit) inancının münadisi ve ahlaka davetçi idi. Ayrıca hükümetin başı, yasa koyucu, sosyal reformcu ve savaş komutanı idi.

  Daha Fazla ...
 • Recep Ayının Fazilet ve Önemi

  Recep, baldan daha tatlı sütten daha beyaz olan cennette bir nehrin adıdır. Her kim bu ayda oruç tutarsa bu nehrin suyundan içecektir. Mübarek Recep ayı, ilahi rahmetin indiği, Kabe’nin oğlunun doğduğu ve efendimizin me’bus olduğu aydır. Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah’ın hoşnutluğunu kazanır. İlahi gazap ondan uzaklaşır ve cehennem kapıları üstüne kapanır.” Bu ayın en önemli amellerinden bazıları şunlardır: Oruç Tutmak, Sadaka Vermek, Dua Okumak, İmam Hüseyin’i (a.s) Ziyaret etmek, Umre yapmak, Regaip Gecesinin (Kandili) Amellerini yerine getirmek…

  Daha Fazla ...
 • İmam Hasan Mücteba aleyhi selam

  Hz. Hasan b. Ali b. Ebu Talip, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın oğlu, Şiaların ikinci imamı ve dördüncü masumdur. Kendisi 37 yaşında iken imamet ve hilafet makamına ulaşmıştır. Hicretin 41. Yılında Muaviye ile sulh yapmıştır. Hükümet dönemi altı ay üç gün sürmüşt

  Daha Fazla ...
 • Hz. Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve alihi) (3)

  Ahzab savaşı, Beni Kurayza Yahudilerinin teslim olması ve iki üç savaş hicretin altıncı yılında gerçekleşti ve hepsi de Müslümanların lehine tamamlandı. Savaşlardan elde edilen ganimetler, İslam’ın gücünü Arap yarımadası sakinlerinin gözünde yükseltti. Nit

  Daha Fazla ...
 • Hz. Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve alihi) (2)

  Ebu Talib’in vefatı ile Hz. Peygamber (s.a.a) en önemli hamisini kaybetmiş ve müşrikler ellerine geçen bu fırsatla Hz. Peygamber ve Müslümanlara eziyetlerini arttırmışlardı. Hz. Peygamberin (s.a.a) Mekke dışında yaşayanları özellikle Taif’i İslam’a davet etme çabaları sonuç vermemiş ve oldukça yıpranmış ve rahatsız bir şekilde Mekke’ye geri dönmek zorunda kalmıştı.

  Daha Fazla ...
conference-abu-talib
Şeyh Zakzaki