Doğumdan Ergenlik Çağına Kadar Çocuklar Hakkındaki Tüm İslami Hükümler (2)

  • News Code : 392819
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA
Brief

Çocuklara Yedirilmesi ve İçirilmesi Gereken Şeyler / Çocukların Velayeti / Annenin Velayet Hakkı / Başkalarının Çocuğa Velayet Hakkı / Velayet Hakkının Sakıt Edilmesi / Hangi Durumlarda Çocuk Anneden Alınarak Babaya Verilir / Yetim Ve Sahipsiz Çocukların Velayet Hakkı / Terk Edilen Çocukların Birileri Tarafından Bulunmasının Hükmü / Çocuğun Anne Ve Babasından Ayrılması / Çocuğun Velayet Hakkı / Velinin Şartları / Baba Ve Dedenin (Babasının Babasının) Velayeti…

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA-

Çocuklara Yedirilmesi Ve İçirilmesi Gereken Şeyler

1. Sarhoş edici şeylerin çocuklara yedirilip içirilmesi haramdır.

2. Ayn-ı Necaset şeylerin çocuğa yedirilmesi haramdır.

3. Farz ihtiyat gereği necisli su çocuğa içirilmemelidir.

4. Bebeğe zararlı şeylerin bebeye yedirilmesi caiz değildir.

Hizanet (Çocukların Velayeti)

Hizanet (çocukların velayeti) nedir?

İslam dininde kendisine has derece ve koşulları olan çocuğun yetiştirilmesi ve bakımına hizanet (çocuğun velayeti) denir.

Velayetin Dereceleri[1]

Erkek

1. Erkek çocuğun velayeti süt emdiği iki yıllık süre zarfında anneye aittir.

2. Erkek çocuk iki yaşını doldurduktan sonra ergenlik çağına geçene kadar babasına aittir.

Kız

1. Kız çocukları yedi yaşına kadar annenin velayeti altındadır.

2. Kız çocuğu yedi yaşını doldurduktan sonra velayeti babaya aittir.

3. Babası olmayan kız çocuklarının velayet hakkı ergenlik çağına kadar anneye aittir.

Annenin Velayet Hakkı

1. Annenin çocuğa velayet etmesi için aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:

Müslüman olmalı, akıl sahibi olmalı, güvenilir olmalı.

2. Erkek çocuk olsa bile yedi yaşına kadar çocuğun annesinin yanında kalması iyidir.

3. İki yaşını doldurmamış çocuğun velayeti konusunda anne ister kendisi çocuğa süt versin isterse başkaları süt versin fark etmemektedir. Velayet hakkı annededir.

4. Anne çocuğun velayet hakkını ister kabul eder, isterse kabul etmeyebilir. Bu konuda ihtiyar sahibidir.

Başkalarının Çocuğa Velayet Hakkı

1. Anne ve babanın ölmesi durumunda, çocuğun velayet hakkı sırasıyla şu şekilde olmalıdır:

a) Çocuğun dedesi (babasının babası)

b) Baba veya babasının babasının vasisi

c) Mirastaki sıralamaya göre en yakın olanlardan başlar aşağıya doğru gider.[2] 

2. Velayet hakkı kendilerinde olan kişiler eğer irs sıralamasına aynı dereceye sahip olurlar ve aralarında ihtilaf yaşanırsa, kurayla velayet hakkı sabit olur.

Velayet Hakkının Sakıt Edilmesi

1. Velayet hakkına sahip olan kişi, günbegün hakkını sakıt edebilir.

2. Eğer anne kendi çocuğuna süt vermek için dadıdan (sütanne) daha çok ücret ister ve babada çocuğunu dadıya süt vermesi için verirse bundan ötürü annenin çocuğa olan velayet hakkı düşmez.

3. Aşağıdaki durumlarda annenin velayet hakkı düşer ve çocuk babaya verilir:

a) Çocuğun annesi çocuğunun velayetini istemezse, şer’i hakim babayı çocuğun velayetini alması için zorlar.

b) Anne Ehlibeyt mektebine mensup Şia olmaz, baba Şia olursa.

c) Çocuğun annesi deli olursa.

d) Annenin kendisi çocuğunun velayetini istemezse.

e) Çocuğun velayeti üzerinde olan kadın, boşanma sonrası başka birisiyle evlenirse çocuğun velayeti düşer. 

f) Velayet döneminde anne ölürse.

4. Babaya ait olan velayet hakkı babanın ölmesi durumunda anneye geçer.

Yetim Ve Sahipsiz Çocukların Velayet Hakkı

1. Bir yerlere bırakılarak terk edilen çocukları bulmanın hükmü:

a) Eğer telef olma durumu varsa ve canının kurtulması onun (örneğin evinin önüne konulmuş, cami avlusuna konulmuş…) oradan alınmasına bağlıysa, çocuğu bulanın çocuğu oradan alarak koruması farz-ı kifayidir.  

b) Bulunan çocuğun bebek veya mümeyyiz olması arasında hiçbir fark yoktur.

c) Bulunan çocuğun canının kurtulması bulan kişiye bağlı değilse, çocuğun oradan alınması bulan kişi için müstahaptır.

2. Çocuğu bulan kişi çocuğu bulduktan sonra:

a) Çocuğun yetiştirilmesi ve eğitimini ya kendisi üstlenmelidir, yahut başka birisini bu iş için tayin etmelidir.

b) Çocuğun velisi bulunmadığı süre zarfında, çocuğun korunması ve velayetini bulan kişinin üstlenmesi daha uygundur.

c) Çocuğun velayeti ve yetiştirilmesi bulan kişinin uhdesinde olduğu süre zarfında hiç kimsenin çocuğu ondan alma hakkı yoktur.

3. Eğer çocuğun yanında çocuğun ihtiyacından daha fazla bir miktar para da bulunursa, çocuğu ve parayı bulan kişi şer’i hakimin veya vekilinin izniyle parayı çocuğun masrafları için kullanabilir.

4. Eğer çocukla birlikte bulunan parayı çocuğun ihtiyaçlarında kullanmak için şer’i hakim veya vekilinden izin almak mümkün olmazsa, adil müminlerden izin almalıdır. Eğer onlara da ulaşma imkanı yoksa bu durumda parayı çocuğun ihtiyaçları için kullanabilir ve bunun için kefil değildir.  

5. Çocukla birlikte para olmazsa bu durumda çocuğu bulan ya kendi malından, ya zekat alarak, yahut başkalarından yardım alarak çocuğun bakımını üstlenir.

6. Eğer çocuğun yanında para olmaz ve çocuğun masraflarını karşılamak için birileri de bulunmazsa, çocuğu bulan çocuğun masraflarını karşılamak zorundadır. Bu durumda eğer çocuktan harcadıklarının karşılığını alma kastı varsa çocuk buluğa erdikten (ve kendisine ait parası olduktan) sonra ondan parasını alabilir, ancak böyle bir kastı olmadan çocuk için yaptığı harcamalar için ileride bir karşılık alamaz.

7. Eğer çocuğun bakımı için gerekli maddi yollar bulunmaktaysa, ancak çocuğu bulan kimse kendisi kendi cebinden çocuğun nafakasını verirse buluğa erdikten sonra çocuktan masraflarının karşılığını alamaz. Her ne kadar ergenlik çağına girdikten sonra alma kastı olsa bile.

8. Eğer çocuğun velisi bulunursa, çocuğun velayeti velisine geçer. Ve eğer çocuğun velisi çocuğu bulan şahıstan isterse bulan şahsın çocuğu geri vermesi farzdır.

9. Baba, anne, dede gibi çocuğun şer’i olarak velayetine sahip olanlar çocuğu bulan şahısta görürlerse ondan çocuğu alabilir ve velayetini üstlenebilirler.

10. Eğer çocuğu bulan şahıs çocuğu velisi olan şahıslara verirse, ancak onlar çocuğu almaktan imtina ederlerse bu durumda çocuğun velayetini almaları için velisi olan şahıslar zorlanmalıdır.

11. Zinadan dünyaya gelen çocuğun bakımı farz-ı kifayedir ve onun masrafları beytülmaldan verilmelidir.

Çocuğun Anne Ve Babasından Ayrılması

1. Çocuğun velayeti annede olduğu bebeğin süt emdiği dönemde babanın çocuğu anneden alması caiz değildir.

2. Farz ihtiyat gereği, eğer anne iki yıl dolmadan önce çocuğu sütten keserse babanın çocuğu anneden alma hakkı yoktur.

3. Annesi olmayan bebeği babadan, dededen, kardeş veya kız kardeşinden ayırmak mekruhtur.

4. Babanın yedi yaşını doldurmamış kız çocuğunu annesinden almaya hakkı yoktur. 

Çocuğun Velayetinin Sonu

Çocuk, ister erkek olsun isterse kız, ergenlik ve rüşt çağına erdikten sonra velayeti sona erer ve kimsenin onlara velayet hakkı yoktur, bilakis ihtiyar kendi elindedir.

Velayet

1. Çocuğa velayet etmek ve onun maslahat ve eğitimini gözetenlerin sıralaması şu şekildedir:

a) Baba veya babanın babası.

b) Çocuğun velisi olması için baba veya babanın babası tarafından atanan vasi.

c) Şer’i hakim

d) Adil mümin.

2. Anne, babaanne, anneanne, annesinin babası, kardeş, amca, dayı ve bunların çocukları, üvey anne gibi yakınlar çocuğun şer’i velileri – Bir önceki maddede zikredilenler- hayatta oldukları süre içinde, yahut bunların ölümünden sonra çocuğun evlilik, çalıştırılması… gibi işlerde hiçbir velayetleri bulunmamaktadır.

Velinin Şartları

a) Baliğ ve akıl sahibi olmalıdır.

b) Eğer çocuk Müslüman ise velisi de Müslüman olmalıdır.

Velinin Velayetinin Hududu

Velinin, çocuğun mal ve canına velayeti vardır.

Velinin Cana Olan Velayeti

a) Talim, eğitim ve tedip.

b) Evlilik.

c) Talak.

d) Sünnet ettirmek.

e) Kısas gibi haklar.

f) İbadet.

g) Adak, aht ve yemin.

Velinin Mala Olan Velayeti

a) Çocuğa ait malların satılması ve alınması.

b) Mudarebe.

c) Zekat ve Humsunun ödenmesi.

d) Kira.

e) Başkalarına bağış.

f) Borç.

g) Sulh.

Yani çocuğun velisi çocuğa bir şey almak için çocuğa ait malı satabilir, veya onun malını kiraya verebilir, yahut onun için bir yeri kiralayabilir, yahut malını mudarebe olarak verebilir, başkalarına bir miktarını bağışlayabilir, çocuğa verilen hediyeleri kabul edebilir, veya çocuğa ait malı borç olarak verebilir.

Baba Ve Dedenin (Babasının Babası) Velayeti

Şer’i Hakimin Velayeti[3] 

Müminlerin Velayeti

Devam edecek…

ABNA24.COM

...........................................................................................

[1] - Boşanma durumlarında bu şartlar geçerlidir.

[2] - İrs sıralaması şu şekildedir: Birinci derece: Baba, anne, evlat, torun... İkinci derece: Kardeş, kız kardeş, bunların evlatları, büyük baba, büyük anne… Üçüncü derece: Amca, hala, dayı, teyze… İrs konusunda birinci derecede birilerinin olması durumunda ikinci dereceye miras ulaşmaz.  

[3] - Türkiye’de uygulama alanı olmadığı için bu bölümü geçiyoruz.

İLGİLİ HABERLER

Doğumdan Ergenlik Çağına Kadar Çocuklar Hakkındaki Tüm İslami Hükümler (1)


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Şeyh Zakzaki