• Ali Haydar Veziroğlu

  Müslümanlar ve İlim

  İlimin bu şekilde ilerlemesi, Asya'da Moğolların saldırısına, Mısır’da da Fatımilerin çöküşüne kadar devam etti. Elbette bu ilim inkılâbında Medine’yi büyük bir üniversiteye çeviren İmam Sadık'ın (a.s.) ve İmam Bâkır'ın (a.s.) rolü diğerlerine göre daha fazlaydı.

  Daha Fazla ...
 • Hazreti Fatıma’nın (s.a) Makamları

  Hazreti Fatıma (s.a) cismi açıdan diğerleri gibi bir insandır, ama manevi açıdan öyle bir makama ulaşmıştır ki onun şahsiyetinin tüm boyutlarına ulaşmak çok zordur ve onun tüm yönlerini idrak etmek oldukça müşküldür.

  Daha Fazla ...
 • Musa AYDIN

  Hz. Zeyneb’in Şahsiyet ve Fazileti

  Hz. Zeynep küçüklüğünden beri birçok musibet, bela ve imtihanla karşılaşmış ve hepsine de en güzel şekilde sabretmiş ve imtihanlardan yüzünün akıyla çıkmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Ali Haydar Veziroğlu

  Kur’an ve İlim

  İlim sözcüğü değişik şekillerde yedi yüz elliden fazla Kur'an’ı Kerim’de tekrar edilmiştir. Bu durum Kur’an’ın ilime ve âlimlere vermiş olduğu önemi göstermektedir.

  Daha Fazla ...
 • Ali Haydar Veziroğlu

  Tefsir Metotları ve Ekolleri

  Bu metotların her birisi muteber olabilir, bizi maksada ulaştırabilir veya tam aksine hatalı olabilir, muteber olmayabilir.

  Daha Fazla ...
 • Ali Haydar Veziroğlu

  Muteber Tefsir ve Müfessirin Kriter ve Şartları

  Kur’an müfessiri bu şartlara sahip olmalıdır: Yani Arap edebiyatı dili ve her ayetin tarihine, İslam'ın ilk yıllarına vakıf olmalıdır. Kur’an ilimlerinden haberdar olmalıdır. Örneğin; Nasıh, Mensuh, Müteşabih vs… hadislere başvurmak, fıkıh usulü, ahlaksal, toplumsal, bilimsel görüşlere ve Felsefi ideolojilere vakıf olmak, önyargıdan sakınmak, müfessirlerin söz ve tefsirlerini taklit etmemek.

  Daha Fazla ...
 • Allah'ın yeryüzündeki Halifesi

  Halifetullah hangi özelliği ile bu hilafet makamına ulaştı!? Siyasî özelliğinden dolayı mı, malının çokluğundan, saraylarından mı, üstün bir aileden gelmesinden mi hangi özelliğinden dolayı!? Cevabı Kur'an'ın kendisi veriyor! “Ademe bütün isimleri öğretti”. Her şeyi bilmesi! Yeryüzünde hangi çağda yaşarsa yaşasın bütün soru ve sorunların cevabını bilen bir şahıs muhakkak ve muhakkak vardır.

  Daha Fazla ...
 • Leyletü'l Mebit

  Kureyş’in önde gelenlerinin Allah Resulünü (s.a.a) öldürme kararı alması üzerine, müşriklerin Peygamberimizin yokluğunu anlamaması için Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hz. Ali’den (a.s) kendi yatağına yatmasını istediği geceye denir. Allah-u Teâlâ Hz. Ali’nin (a.s) canını hiçe sayarak yaptığı bu büyük fedakârlığı karşısında Bakara Suresinin 207. Ayetini nazil etmiş ve Hz. Ali'nin nasıl bir makama sahip olduğunu ortaya koymuştur.

  Daha Fazla ...
 • Tathir Ayeti

  Müsned-i Ahmed b. Hanbel’de birçok rivayet nakledilmiştir ki o rivayetlerin tümünün içeriğinde, Peygamberin (s.a.a) Tathir ayetindeki Ehl-i Beyt’ten kastın; Fatıma, eşi ve iki oğlu olduğunu açıkladığı belirtilmiştir.[9] Aynı şekilde Ahmed b. Hanbel Fezailu’s Sahabe kitabında, Peygamber Efendimizin (s.a.a) 6 ay boyunca sabah namazına gitmek için çıktığında Hz. Fatıma’nın (s.a) evinin önüne gelerek: “Ey Ehl-i Beyt! Namaz! Namaz! Ey Ehl-i Beyt! Allah sadece siz Ehl-i Beyt’ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz ve pak kılmak istiyor” diye buyurduğunu rivayet etmektedir.[10]

  Daha Fazla ...
 • Mübahele Günü

  Ehlisünnet müfessirlerinin (Zamahşeri,[4] Fahri Razi,[5] Beyzavi,[6] ve başkaları) dediklerine göre “ebnaena”dan (oğullarımız) maksat Hasan ve Hüseyin aleyhima’s selam, “nisaena”dan (kadınlarımız) maksat Hz. Fatıma Zehra (s.a) ve “enfusena”dan (kendimiz veya nefsimiz) maksat Hz. Ali'dir (a.s). Yani Efendimizle birlikte bu dört kişi Al-i Aba veya Ehl-i Kisa veya Ehl-i Kisa’yı teşkil etmektedir. Bu kişilerin yüce makamlarını gösteren bu ayet, Zamahşeri ve Fahri Razi’nin dediğine göre onun peşi sıra nazil olan Tathir ayeti (Ahzab suresi, 33. ayet) onların anı, değer ve paklıklarını ortaya koymaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Kurban Bayramı

  Nakledilen hadislere göre Allah, Hz. İsmail (a.s) Hz. İsmail’in (a.s) bugün Hz. İbrahim (a.s) tarafından kurban edilme emrini vermiştir. Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail’i kurban etmeye götürmüş, ancak Hz. Cebrail (a.s) bir koçla nazil olmuş ve o koç Hz. İsmail yerine kurban edilmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Alman Müstebsir:

  Hayber Hadisi’ni Okudum Şia Oldum

  Ancak Hayber hadisi bize farklı şeyler anlatıyor. Ehlisünnet kitaplarında özelliklede Sahih-i Buhari ve Müslim’de, Riyazu’s-Salihin kitabında şu şekilde yazmaktadır: Peygamber Efendimiz (s.a.a) Hayber’in fethi sırasında şöyle buyurdu: Ben yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah Teâlâ onu iman imtihanına tabi tuttu ve o bu imtihandan başarıyla geçti ve kabul oldu. Allah Resulü (s.a.a) sancağı Ebubekir’e vermiyor Ömer’e vermiyor, sancağı İmam Ali’ye (a.s) veriyor.

  Daha Fazla ...
 • Anne-Baba: Cennetin İki Kapısı

  Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, ana-babamı ve bütün mü’minleri bağışla! Ve bizleri anne babamızın hoşnutluğunu kazanıp cennetine giren kullarından eyle!

  Daha Fazla ...
 • Kutsala Yolculuk: Hac

  Müminler Lebbeyk diyerek yani 'Buyur Allahım buyur, emrine geldim Allah’ım!’ diyerek adeta mahşerin provasını yapmaktadır.

  Daha Fazla ...
conference-abu-talib
İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamanei’nin 2018 Hac Mesajı
Şeyh Zakzaki