• Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (71)

  Tek kelimeyle cevaplandıracak olursak, Ümeyyeoğullarını korkutan şey bunları da korkutmaktadır. Bunlar, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt-i Nübüvvet’e ait olan her hususu ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Aslında mesele sadece Ali (a.s.) ile de bağlantılı değildir. Bunların peygamberlikle ve peygamberlik mirasıyla sorunları vardır.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (70)

  Hz. Resulullah’ı (s.a.a.) hacda arefe günü Kasva isimli devesine binmiş hutbe verirken gördüm, şöyle diyordu: ‘Ey İnsanlar! Size iki şey bırakıyorum onlara uyarsanız asla sapıtmazsınız, Allah’ın Kitabı ve ıtretim (neslim) olan Ehl-i Beyt’im.’”

  Daha Fazla ...
 • Ehl-i Beyt’in velayetinden sorulacak

  İmam Vahidi diyor ki: “‘Onları durdurun onlar sorguya çekileceklerdir’ ayetinin manası; Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’in velayetinden sorulacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah, Resûlüne, risaletine karşılık akrabalarına sevgi göstermekten başka hiçbir şey istemediğini, halka bildirmesini emretmişti”

  Daha Fazla ...
 • ÖZEL DOSYA: Ehlisünnet ulemasına göre Gadir Hadisinin tevatürü

  Gadir Hadisi, Şia'nın Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s.) velayeti için gösterdiği en üstün delillerden biridir ve bu hadis Şia ve Ehlisünnet tarikleriyle, sahih senetlerle ve mütevatir (yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan sayıda insan tarafından anlatılan, nakledilen olay, hadis) olarak nakledilmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Dünya’da ‘‘Eşi Benzeri Olmayan’’ Milyonluk Erbain Yürüyüşü / Foto

  İmam Hasan Askeri’den (a.s) Mümin’in beş nişanesinin olduğu ve bu beş nişaneden birinin Erbain ziyareti olduğuna dair bir hadis nakledilmiştir.[1] Yine İmam Cafer Sadık’tan (a.s) Erbain günü için bir ziyaret name nakledilmiştir.[2] Şeyh Abbas Kummi, bu ziyaret nameyi “Mefatihu’l Cenan” kitabının üçüncü bölümünde “Meşhur olmayan Aşura Ziyareti”nden sonra “Erbain Ziyareti” adıyla nakletmiştir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Seccad’ın Şam’daki Hutbesi

  Yezid’in emri ile Şam’da Emevi camisinde Ehlibeyt ve esirlerin huzurunda büyük bir toplantı tertiplenmiştir. Yezit, kendince bu toplantıda Ehlibeyti küçük düşüreceğini sanmıştır. Bundan dolayı bir saray mollasını minbere çıkartmış ve dedeleri için övgüler dizdirmiştir. İşte tam bu sırada İmam Seccad (aleyhi selam) hatibe dönerek şöyle buyurmuştur: “Sana yazıklar olsun! Kulun hoşnutluğu ve rızasını Allah’ın öfkesine tercih ettin. Kalacağın yeri ateşle doldurdun.”[1]

  Daha Fazla ...
 • ‘Onları vesile ederek Benden isteyin’

  Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Yüce Allah buyuruyor ki: Benim katımda mahlûkatın en üstünü Muhammed ile kardeşi Ali’dir, sonra da Allah’a doğru vesile olan İmamlar gelirler. Benden bir şey dileyen, Muhammed ve O’nun masum soyu (Ehl-i Beyt’i) vasıtasıyla dilesin”

  Daha Fazla ...
 • Medine’den Kerbela’ya; İmam Hüseyin’in (a.s) Hareketi

  İmam Hüseyin’in (a.s) Medine’den Kerbela yolculuğu (Arapça: ‎حركة الإمام الحسين (ع) من المدينة الى كربلاء), Muaviye’nin ölmesinden sonra başladı. İmam Hüseyin (a.s) Yezit’e biatı meşru bilmemiş ve Kufelilerin daveti üzerine onların yöneticiliğini üstlenmek için Mekke’den Kufe’ye doğru yola çıkmıştır, ancak Kerbela’da Kufelilerin ihanet ve sadakatsizliklerinden dolayı Aşura günü iki ordu arasında gerçekleşen savaşta, İmam Hüseyin (a.s) ve az sayıda (yaklaşık 72 kişilik) ashabı şehadete ermiştir. Geride kalan yakınları, Ehlibeyti ve yaranları ise esir alınarak Kufe’ye ve oradan da Şam’a gönderilmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Afganistan Şiilerinin Durumu/ Şii Âlimlerin Terör Saldırısına Uğraması, Tutuklanması ve Emniyet İddiası

  Herat şehrinde Afganistan’ın Şii âlimlerini tutuklanması ve saldırıya uğramaları birçok ilgilinin bu soruyu sormalarına neden olmuştur ki bu olaylar neden birbirinin paralelinde ve aynı zamanda gerçekleşmiştir? Hâlbuki Herat şehrinin ve genel olarak tüm ülkenin gerginliğin ve karmaşanın azalmasına ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz.

  Daha Fazla ...
 • Nebevi Yaşam Tarzının Özellikleri/Batı dünyası tüm davranışlar için model sunmuştur

  Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Faali konuşmasında şunları söyledi: Bugün yaşam tarzı altı binden fazla konu içermektedir; şu manada ki batılılar geniş mütalaalar yaparak beşerin davranış modellerinin tamamını dünyanın her noktasında, doğuda batıda, güneyde kuzeyde, inceleyip istihraç etmiştir ve tüm davranış örnekleri için model vermiştir.

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt’in Yaşam Tarzının Ruhuna Ulaşmak (2)

  İslami İlimler ve Kültür Araştırma Merkezinin Ahlak ve Eğitim bölümünün ahlak grubu müdürü şunları söyledi: Masumun amelini idrak etmedeki en önemli kaide bizim masumun amelinden tam bir tasvirimizin olmasıdır. Eğer masumun bir tek amelini göz önüne alırsak ve diğer fiillerini görmezden gelirsek o tek amelin de idrakinde başarılı olamayız.

  Daha Fazla ...
 • Alimzade Nuri: Ehlibeyt’in Yaşam Tarzının Ruhuna Ulaşmak Gerekir (1)

  İslami İlimler ve Kültür Araştırma Merkezinin Ahlak ve Eğitim bölümünün ahlak grubu müdürü şunları söyledi: Masumun amelini idrak etmedeki en önemli kaide bizim masumun amelinden tam bir tasvirimizin olmasıdır. Eğer masumun bir tek amelini göz önüne alırsak ve diğer fiillerini görmezden gelirsek o tek amelin de idrakinde başarılı olamayız.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (62)

  O bu eserinde şöyle diyor: Son derece gariptir ki, Sekaleyn hadisi Sahihü Müslim’de, Sünenü’t-Tirmizi’de -ki Tirmizi hadisin sahih ve hasen olduğunu belirtir-, el-Müstedrek’te - Hâkim bu hadisin hasen olduğunu belirtir-, Müsnedü İmam Ahmed’te, Taberani’nin el-Mucemü’l-Kebir’inde geçtiği ve isnadı sahih olduğu halde çağdaş bilginlerin ve hatiplerin büyük bir çoğunluğu ya hadisi bilmiyor veya bilmezlikten geliyor.

  Daha Fazla ...
 • Dr. İsam el-İmad: Ehl-i Beyt ve Haşimoğullarının rolü niçin gizlenmeye çalışılıyor? (1)

  Bunlar Hz. Resulullah'ın (s.a.a.) Müslim ve Buharî'de yer alan, "Benden sonra 12 imam vardır" hadisinde beyan ettiği kişilerdir. Onlar İslamî, İlahî, Rabbanî hilafeti temsil ettiler. Bu hilafet, belirli bir siyaset yoluyla kurulan tarihi ve siyasi hilafet değildi. Siyasi hilafet Yüce Allah'ın irade ettiği İlahî hilafetle çelişir, çarpışır.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (47)

  Ala İbn el-Müseyyeb’den, o da babasından şöyle rivayet etmektedir. Ben, Bera İbn Azib ile karşılaştım ve kendisine şöyle dedim: Müjdeler olsun sana! Hz. Peygamber (s.a.a.) ile sohbette bulundun. Rıdvan Biatinde de bulundun. O da ‘Ey kardeşimin oğlu, sen sonradan neler ihdas ettiğimizi bilmiyorsun?’ dedi. (Buhari)

  Daha Fazla ...
 • İmam Humeyni'nin Sözlerinde Velayet-i Fakih

  İmam Humeyni'nin, İslam dünyasının emperyalist ve siyonist güçler karşısındaki en güçlü ağırlık merkezi olduğu her geçen gün daha fazla belli olan Velayet-i Fakih kavramı ve kurumu hakkındaki sözlerinden derlenmiş bir yazının çevirisini sunuyoruz.

  Daha Fazla ...
 • İslam'da 'Ruh Göçü' ve Reenkarnasyon...

  Tenasüh veya Reenkarnasyon (Arapça: التناسخ) Türkçe’de ruh göçü, yeniden doğuş ve Batı dillerinden geçen reenkarnasyon terimleriyle ifade edilir. Kelam, felsefe ve irfan ilminde bir terim olan tenasüh, ölümünden sonra ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi ve dünyaya yeniden geri dönmesi anlamındadır. Tenasühe inananlar arasındaki tek ortak nokta, ruhun bir cisimden başka bir cisme geçmesidir; illeti, türü ve sonunun nereye varacağı konularında ortak bir inanca sahip değillerdir.

  Daha Fazla ...
 • İslam'da Müçtehitlere Uymak ve Taklit Etmek

  Taklit (Arapça: تقلید) İslam’da mükellef bir Müslümanın dinin ameli hükümlerinde ve fıkhi konularda bir müçtehidi takip etmesi ve ona uyması anlamına gelen fıkhi bir terimdir. Usul-u dinde taklit caiz değildir ve kişi araştırma ve incelemeyle usul-u dine iman etmelidir. Ahkâmda ya kendisi müçtehit olmalı veya ihtiyata amel etmeli yahut kendisine müçtehit veya taklit merci denilen fıkıh alanında uzman bir kişiye uymalı ve taklit etmelidir.

  Daha Fazla ...
 • Silsiletu’z Zeheb (Altın Silsile) Hadisi

  Silsiletu’z Zeheb (Altın Silsile) Hadisi (Arapça: حديث سلسلة الذهب); İmam Rıza’nın (a.s) Merv’e doğru giderken Nişabur’da beyan ettiği tevhit ve şartları babındaki kudsi hadisidir. İmam Rıza (a.s) bu hadiste kendisini (imametin) tevhidin şartı bilmektedir. Bu hadis, Allah Resulüne (s.a.a) kadar uzanan ravilerin hepsinin masum imamlardan (a.s) olması ve nihayetinde de Allah-u Teâla’ya ulaşması hasebiyle “Altın Silsile” manasına gelen “Silsiletu’z Zeheb” hadisi olarak meşhur olmuştur.

  Daha Fazla ...
 • Mefatihu’l Cinan Kitabı

  Mefatihu’l Cinan (Arapça: مَفاتیحُ الجِنان ; Anlamı: Cennetlerin anahtarları) kitabı, Şeyh Abbas Kummi’nin (ölümü: 1294) telif ettiği ve Şialar arasında en meşhur ve umumi dua kitabıdır. Bu kitapta dualar, münacatlar, ziyaretnameler, gün ve aylara mahsus önemli ameller, dini adap ve gelenekler ve Hz. Resulü Kibriya Efendimiz (s.a.a), Masum Ehlibeyt İmamları (a.s) ve ulemalardan nakledilen menkıbe ve öyküler yer almaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Şia Tarihinde Fıkıh, Fıkıh Ekolleri, İçtihat, Ahbariler...

  Fıkıh (Arapça: فقه), ameli hükümleri veya insanın dini tekliflerini elde etmek için bir İslami ilimdir. Fakihler fıkıh hakkında çok farklı tanımlar yapmışlardır. Fıkıh hükümleri istidlal ve dört İslami kaynağın incelenmesi ile elde edilir. Bu dört kaynak: Kur’an, sünnet, icma ve akıldır. Fıkıh, Şia ve Ehli sünnet arasında İslam’ın başlangıcından itibaren farklı dönemleri geride bırakmıştır. Hz. Resulullah’ın (s.a.a) yaşadığı dönem olan teşrii dönem fıkıh açısından bu iki mezhebin ortak dönemlerdir.

  Daha Fazla ...
buyuk-yarisma
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Şeyh Zakzaki