Ehlibeyt Mektebine Göre Ricat (Dünyaya Yeniden Dönüş)

  • News Code : 358240
  • Source : Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA.İR
“Ric'at” lügatte “dönüş” anlamındadır ve Şiâ inancında bundan maksat, Hz. Mehdi (a.f) zuhur ettikten sonra ve kıyametten önce İslam ümmetinden bir grubunun dünyaya dönmesidir. Ric'atin varlığı hakkında en açık delil her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'dir; Neml suresinin 83. ayetinde: “O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu haşrederiz.” Ve 87. ayetinde ise şöyle buyuruyor: “Sûr'a üflendiği gün göklerde ve yerde bulunan kimseler, hep korku içinde kalır. Yalnız Allah'ın diledikleri (korkmazlar). (Korkunun şiddetinden hepsi can verir ve sonra dirilip) hepsi boyun bükerek O'na gelirler.”
Gördüğünüz gibi, bu ayetlerde iki günden bahsedilmiş, ikinci “yevm=gün” birinci “yavm”e atfedilmiştir.

Ayrıca, birinci günde, sadece belli bir grubun dirileceğinden bahsedilmiş, fakat ikinci günde bütün insanların dirileceği vurgulanmıştır. Burada, birinci günün kıyamet günü olmadığı ve bu ikisinin birbirinden farklı oldukları anlaşılmaktadır.

Yine, önce belli bir grubun dirileceğinden bahsediliyor ve böyle bir günün de kıyamet günü olamayacağı açıktır; çünkü kıyamet günü sûr'a üfürüldükten sonra bütün insanlar dirileceklerdir; nitekim Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor: “Gökte ve yerde bulunan herkes Rahman'ın kulu olarak gelecektir... Onların hepsi, kıyamet günü O'na tek başına gelecektir.” (Meryem, 93-95) Ve yine başka bir ayette kıyamet gününü şöyle anlatmaktadır:

“Onları haşrederiz, hiç birini bırakmayız.” (Kehf, 47)

Sonuç olarak, Neml suresinin iki ayetini karşılaştırıp onların farklı anlamları taşıdıklarını göz önünde bulundurarak dünyanın iki günü beklediğini, birinde sadece insanlardan bazılarının ve diğerinde ise bütün insanların haşrolacaklarını söylememiz gerekir. Şiâ rivayetleri, birinci günün Hz. Mehdi (a.f)'in zuhurundan sonra ve kıyamet gününden önce gerçekleşeceğini vurgulamaktadırlar.

Kıyametten önce salihlerden veya zalimlerden bir grubunun dünyaya dönmesi şaşırılacak bir durum değildir; çünkü geçmiş ümmetlerde de bir grup öldükten sonra tekrar dirilmiş ve bir süre sonra bir daha ölmüşlerdir. [1]

Bir grubun bu dünyaya dönüşü ne aklın hükmüyle çelişiyor ve ne de Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadislerle çelişiyor; çünkü değindiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim apaçık bir şekilde geçmiş ümmetlerde böyle bir şeyin gerçekleştiğini vurguluyor ve bunun kendisi de dünyaya dönüşün mümkün oluşu için en iyi tanıktır. Bazıları, ric'atin tenasühle/reenkarnasyonla aynı şeyler olduğunu sanmışlardır; bu da tamamen temelsiz bir sanıdır; çünkü tenasüh, ruhun öldükten sonra tekrar nutfenden yeni bir hayata başlaması veya başka bir bedene taalluk etmesidir. Oysa ric'atte bu iki batıl şeyden hiç biri söz konusu değildir. Ric'at bu açından aynen geçmiş ümmetlerde ölülerin dirilmesi ve kıyametteki fiziksel diriliş gibidir ve gerçekte tıpkı istisnasız ütün insanların dirileceği kıyamet gününün küçük bir örneğidir.

Ric'at konusu ve ayrıntıları Şiâ'nın tefsir, hadis ve kelam kitaplarında genişçe açıklanmıştır. Şiâ rivayetleri bu konuda tevatür haddine varmış, otuzun üzerinde mühaddis ellinin üzerinde kitapta onu nakletmişlerdir. [2]

ABNA.İR


[1] - İsrailoğullarından bir grubunun dirilişi, Bakara, 55-56; İsrailoğullarından öldürülen bir kişinin Hz. Musa'nın ineğiyle dirilişi, Bakara, 72-73; İnsanlardan bir grubunun öldükten sonra tekrar dirilişi, Bakara, 243; Uzeyr'in yüz yıl sonra dirilişi, Bakara, 259; Ölülerin Hz. İsa (a.s)'ın mucizesiyle dirilişi, Â l-i İmr â n, 49. ayet.

[2] - Bihar-ul Envar, c.53, s.136.


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır