Kur’an ve Hadis Açısından

Lanet Etmek Hakkında Her Şey

  • News Code : 285789
  • Source : Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA.İR
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir.”[1] Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben lanet edici olarak gönderilmedim aksine ben bir rahmet olarak gönderildim.”[2] Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mümine lanet edici olması yakışmaz.”[3] Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mümin lanet edici değildir.”[4] Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sıddıka (dosdoğru kimseye) lanet edici olması yakışmaz.”[5]

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA-

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Lanet eden kimseler kıyamet günü ne şefaat ederler ve ne de tanıklık.” [1]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Eğer bir şeye lanet etmemeye güç yetirebilirsen bunu yap (lanet etme) .” [2]

Resulullah (s.a.a) bindiği devesine lanet eden kimseye şöyle buyurmuştur: “Onu bizim arkamızdan (bizden uzak) getir zira lanetin müstecap olmuştur.” [3]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Devesine lanet eden kimdir? Ondan in ve lanet ettiğin hayvanı bizimle getirme. Ne kendinize lanet ediniz, ne çocuklarınıza ve ne de mallarınıza.” [4]

Resulullah (s.a.a) devesine lanet eden bir kadına şöyle buyurmuştur: “Yükünüzü o devenin sırtından aşağı indirin ve onu salıverin zira o lanet edilmiştir.” [5]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Lanet lanet edici kimsenin ağzından çıkınca bakar; eğer yöneldiği şeye bir yol bulabilirse ona doğru gider, aksi taktirde ağzından çıkaran kimseye geri döner.” [6]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Lanet edici kimsenin ağzından lanet çıktığında kendisi ve lanet ettiği kimse arasında hareket halinde olur. Eğer (lanet edilen kimseye doğru) bir yol bulamazsa lanet eden kimseye geri döner ve o, bu lanete daha layıktır. O halde mümine lanet etmekten sakının ki bu lanet size geri döner.” [7]

Şöyle rivayet edilmiştir: “Nueyman Ensari’yi Allah Resulünün (s.a.a) yanına getiriyorlardı ve Peygamber de onu işlediği suçlar sebebiyle cezalandırıyordu. Sonunda onu bir gün peygamberin yanına getirdiler ve peygamber ona had uyguladı. Bir şahıs ona lanet etti ve şöyle dedi: “Onu ne kadarda Allah Resulünün yanına getiriyorlar.” Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ona lanet etme zira o Allah ve resulünü sevmektedir.” [8]

Resulullah (s.a.a) kendisine, “Bana tavsiyede bulun” diye söyleyen Curmuz Huceymi’ye şöyle buyurmuştur: “Sana lanet edici olmamanı tavsiye ederim.” [9]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ne Allah’ın laneti ile beddua edin, ne Allah’ın gazabı ve ne de ateşle.” [10]

Mel’un (Lanet Edilmiş Kimsler)

Kur’an:

“Yalan söyleyerek Allah’a iftira edenden daha zalim kim vardır? İşte bunlar Rablerine götürülürler ve şahitler: “Rablerine yalan söyleyenler bunlardır” derler. Bilin ki Allah’ın lâneti haksızlık yapanlaradır.” [11]

“Sürekli sözlerini bozdukları için onlara lânet ettik, kalplerini katılaştırdık.” [12]

“Allah şüphesiz, küfredenlere lânet etmiş ve onlara çılgın alevli cehennemi hazırlamıştır.” [13]

bak. Nisa suresi, 46, 47, 52, 94. ayetler; Maide suresi, 60, 78. ayetler; Barka suresi, 88, 159, 161. ayetler; Tevbe suresi, 68. ayet; Muhammed suresi, 23. ayet; Fetih suresi, 6. ayet; Nur suresi, 7. ayet; A’raf suresi, 44. ayet; Hicr suresi, 35. ayet; Sad suresi, 78. ayet

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Marufu emredip kendisi terk edene, kendisi işlediği halde münkerden nehyetmeye kalkışana Allah lanet etsin!” [14]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın laneti gözleri görmeyen kimseyi yoldan saptıran kimsenin üzerine olsun.” [15]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın laneti Lut kavminin yaptığı işi yapan kimsenin üzerinde olsun.” [16]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Allah’ın laneti Allah’tan başkası için hayvan kesenin üzerine olsun.” [17]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın laneti kendisini babasından başkasına isnat eden kimsenin üzerine olsun.” [18]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın laneti helal ediciye [19] [24], helal edici kimseyi tutan kimseye, kendisini bağlılarından başkasına isnat eden kimseye, kendisini tanınmamış bir soya isnat eden kimseye, kadınlara benzeyen erkeklere, erkeklere benzeyen kadınlara, İslam’da bir şey ortaya çıkaran (adam öldüren veya bidat çıkaran kimseye) veya bir olay çıkarana (katile veya bidat ehline) sığınak veren kimseye, katilinden başkasını öldüren kimseye, kendisini vurmayan kimseyi vurana ve anne ve babasına lanet eden kimsenin üzerine olsun. Kendisine şöyle arzedildi. “Ey Alalh’ın Resulü! Anne babasına lenet eden bir kimse bulunabilir mi?” Peygamber şöyle buyurdu: “Evet, insanların anne babasına lanet eder, onlarda buna karşılık olarak onun anne babasına lanet eder.” [20]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın laneti rüşvet veren, rüşvet alan ve ikisi arasında vasıta olan kimsenin üzerine olsun.” [21]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Yahudi din adamları ve Hiristiyan Ruhbanlar iyiliği emredip kötülükten sakındırma işini terk edince Allah da peygamberlerinin diliyle onlara lanet etti ve böylece bela hepsini çepeçevre kuşattı.” [22]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şu üç kimseye Allah lanet etmiştir: anne babasına itinasızlık eden kimseye, karı kocanın aralarını ayırarak karısıyla evlenmek için eşler arasında laf taşıyan kimseye ve birbirine düşman olsunlar diye müminler arasında laf taşıyan kimseye.” [23]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben yedi gruba lanet ettim. Allah ve duası müstecap olan her peygamber de benden önce onlara lanet etmiştir. Kendisine şöyle arzedildi: Onlar kimdir ey Allah’ın Resulü)” peygamber şöyle buyurdu: Allah’ın kitabına ekleme yapan, Allah’ın taktirini yalanlayan, sünnetime muhalefet eden, Ehl-i Beyt’im hakkında Allah’ın haram kıldığını helal kılan, Allah’ın hor kıldığı kimseyi aziz kılmak ve Allah’ın izzet bağışladığı kimseyi zelil kılmak için devleti zorla ele geçiren, Müslümanların beytülmalını kendisine helal kılıp onu tekeline geçiren ve aziz ve celil olan Allah’ın helal kıldığı şeyi haram kılan kimse.” [24]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben ve duası müstecap olan her Peygamber yedi kişiye lanet ettik: “Allah’ın kitabına ilavede bulunan, Allah’ın taktirine iman etmeyen, Allah’ın haramını helal sayan, Ehl-i Beyt’im hakkında Allah’ın haram kıldığı şeyi helal sayan, sünnetimi terk eden, fey’i (beytülmali) tekeline geçiren, Allah’ın zelil kıldığını aziz kılmak ve Allah’ın izzet bağışladığı kimseyi hor kılmak için zorla hükümeti elde eden ve kudretinde zorbalıkta bulunan kimseye.” [25]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şu altı gruba, Allah ve duası müstecap olan her peygamber lanet etmiştir: “Allah’ın kitabına ilavede bulunan, Allah’ın taktirini yalanlayan, sünnetimi terk eden, Ehl-i Beyt’im hakkında Allah’ın haram kıldığını helal sayan, Allah’ın aziz kıldığını zelil ve zelil kıldığını aziz kılmak için zorla hakimiyet elde eden, Müslümanların beytülmalını kendisi için helal sayan ve onu kendi tekeline geçiren kimseye.” [26]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Herkim bir olay yaratır veya olay çıkaran kimseye sığınak verirse Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti üzerine olsun.” Kendisine şöyle arzedildi: “Ey Allah’ın Resulü! Olay çıkaran kimseden maksat kimdir?” Peygamber şöyle buyurdu: “Hiçbir had söz konusu olmaksızın birini kırbaçlayan veya haksız yere birini öldüren kimsedir.” [27]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Resulü (s.a.a) namahrem bir kadının avret mahalline bakan, dini kardeşinin eşine hıyanet eden, insanlar dini anlamak için kendilerine muhtaç olduğunda onlardan rüşvet talep eden kimseye lanet etmiştir.” [28]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Resulü (s.a.a) on kişiye lanet etmiştir: “Faiz yiyen, faiz veren, faizde tanıklık eden, faizi yazan, dövme yapan kadın, güzelliği için dövme yaptıran kadın, zekat vermekten sakınan kimse, helal edici kimse, helal edici kimseyi tutan kimse! Allah Resulü ayrıca ağıt yakmaktan sakındırmıştır. Ama onlar hakkında lanet etmemiştir.” [29]

Ebu Musa şöyle diyor: “Allah Resulü (s.a.a) anne ve çocuğunu ayıran kimseye lanet etmiştir.” [30]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Resulü helal edici kimseye ve helal edici kimseyi tutan kimseye lanet etmiştir.” [31]

Ebu Hureyre şöyle diyor: “Allah Resulü (s.a.a) kadınların örtüsünü örtünen kimseye lanet etmiştir.” [32]

Ayşe şöyle diyor: “Allah Resulü (s.a.a) erkeklere benzeyen kadınlara lanet etmiştir.” [33] [38]

Allah Resulü (s.a.a) Sedir ağacını kesen kimseye lanet etmiştir.” [34]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Mel’undur, anne babasını vuran kimse, mel’undur! Mel’undur, anne babasına isyan eden kimse, mel’undur! Mel’undur, mescide saygı göstermeyen kimse.” [35]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müneccim mel’undur, kahin mel’undur, sihirbaz mel’undur, şarkı söyleyen kadın mel’undur, ona sığınak veren kimse mel’undur, onun kazancıyla geçinen kimse mel’undur.” [36]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şu üç şeyi yapan kimse mel’undur, mel’undur! İnsanların oturduğu gölgelik yerlerde def-i hacet eden, başkalarının su nöbetine engel olan ve insanların yolunu kapayan kimse.” [37]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Dirhem ve dinara köle olan kimse mel’undur, mel’undur.” [38]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Dirhemin kuluna lanet edilmiştir, dinarın kuluna lanet edilmiştir.” [39]

Dünya ve Ahirette Lanet Edilen Kimseler

Kur’an:

“Allah’ı ve Peygamberini incitenlere, Allah dünyada da ahirette de lânet eder; onlara alçaltıcı bir azab hazırlar.” [40]

“İffetli, habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Onlar büyük azaba uğrayacaklardır.” [41]

bak. Hud suresi, 60, 99. ayetler; Kasas suresi, 42. ayet

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şu dört kimseye dünya ve ahirette lanet edilmiştir ve melekler de buna amin demişlerdir: Allah kendisini erkek yarattığı halde kadın sıfatına bürünen, kendisini kadınlar şekline sokan erkeğe, Allah kendisini kadın yarattığı halde erkek sıfatına bürünen ve kendisini erkek şekline sokan kadın, gözleri görmeyen kimseyi yoldan saptıran kimseye ve kadından kaçan kimseye. Zira Allah Yahya b. Zekeriyya dışında hiç kimseyi kadınlardan kaçıcı kılmamıştır.” [42]

ABNA.İR



 [1] Kenz'ul-Ummal, 8182-8183

[2] a. g. e. 8176

[3] a. g. e. 8185

 [4] a. g. e. 8178

 [5] a. g. e. 8180

[1] a. g. e. 8179

[2]   a. g. e. 8195

[4]  a. g. e. 8172

[5] a. g. e. 8196

[6] a. g. e. 8169

[7]  Bihar, 72/208/1

[8]  el-Müheccet’ül-Beyza, 8/70

[9] Kenz'ul-Ummal, 9009

[10]  a. g. e. 8187

[11]  Hud suresi, 18. ayet

[12] Maide suresi 13. ayet

[13]  Ahzab suresi, 64. ayet

[14] Nehc'ül-Belağa, 129. hutbe

[15] Müsned-i İbn-i Hanbel, 1/662/2817

[16]  a. g. e.

[17]  a. g. e.

[18] a. g. e. 6/206/17679

[19] Helal ediciden maksat üç defa boşadığı ve kendisine haram olan eşinin yeniden kendisine helal olması için evlenip ilişkiye girip daha sonra da boşayan kimseye denir.

[20]  A.g.e. 6/206/17679

[21]  el-Kafi, 8/71/27

[22]  Bihar, 104/274/11

[23]  et-Terğib ve’t-Terhib, 3/231/22

[24] [29] Bihar, 75/339/17

[25] [30] Kenz'ul-Ummal, 44038

[26] [31] Bihar, 75/339/16

[27] [32] Kenz'ul-Ummal, 44336

[28] [33] Bihar, 103/54/28

[29] [34] Kenz'ul-Ummal, 14560

[30] [35] Sünen-i Ebi Mace, 2250

[31] [36] a. g. e. 1935

[32] [37] Sünen-i Ebi Davud, 4098

[33] [38] a. g. e. 4099

[34] [39] a. g. e. 5241

[35] [40] Kenz’ul-Fevaid, Keraceki, 1/150

[36] [41] el-Hisal, 297/67

[37] [42] Bihar, 104/255/10

[38] [43] el-Hisal, 129/132

[39] [44] Sünen-i Tirmizi, 2375

[40] [45] Ahzab sursi, 57. ayet

[41] [46] Nur suresi, 23. ayet

[42] [47] Kenz'ul-Ummal, 43981


Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib