• ‘Üstünlük Mehdi ile gerçekleşecektir’

  İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Galebe ve üstünlük Âl-i Muhammed’den olan Mehdi kıyam edince gerçekleşecektir. Öyle ki, yeryüzünde Hz. Muhammed Mustafa’yı (onun peygamberliğini) ikrar etmeyen kimse kalmaz”.

  Daha Fazla ...
 • İmam Mehdi’nin (a.f) Zuhurunun Alametleri/”Güneşin batıdan doğuşu” sembolik midir gerçek midir? (3)

  Güneşin batıdan gerçek doğuşu, ya vadedilen zuhurun alametidir ya kıyametin başlangıcının göstergesidir veya iki defa vuku bulacaktır; biri zuhur anında ve diğeri kıyametin başlangıcında vuku bulacaktır. Eğer güneşin batıdan doğuşu İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurunun alameti ise onun hikmeti, o hazretin hakkaniyetinin ispatı ve halkı ona doğru yönlendirmektir; diğer alametlerde olduğu gibi bu işlev mevcuttur.

  Daha Fazla ...
 • İmam Mehdi’nin (a.f) Zuhurunun Alametleri/”Güneşin batıdan doğuşu” sembolik midir gerçek midir? (2)

  Güneşin batıdan gerçek doğuşu, ya vadedilen zuhurun alametidir ya kıyametin başlangıcının göstergesidir veya iki defa vuku bulacaktır; biri zuhur anında ve diğeri kıyametin başlangıcında vuku bulacaktır. Eğer güneşin batıdan doğuşu İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurunun alameti ise onun hikmeti, o hazretin hakkaniyetinin ispatı ve halkı ona doğru yönlendirmektir; diğer alametlerde olduğu gibi bu işlev mevcuttur.

  Daha Fazla ...
 • İmam Mehdi’nin (a.f) Zuhurunun Alametleri/”Güneşin batıdan doğuşu” sembolik midir gerçek midir? (1)

  Güneşin batıdan gerçek doğuşu, ya vadedilen zuhurun alametidir ya kıyametin başlangıcının göstergesidir veya iki defa vuku bulacaktır; biri zuhur anında ve diğeri kıyametin başlangıcında vuku bulacaktır. Eğer güneşin batıdan doğuşu İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurunun alameti ise onun hikmeti, o hazretin hakkaniyetinin ispatı ve halkı ona doğru yönlendirmektir; diğer alametlerde olduğu gibi bu işlev mevcuttur.

  Daha Fazla ...
 • MÜÇTEHİTLER İMAM MEHDİ (a.f) DÜŞMANI MI?

  İçtihat ve taklide karşı olanlardan bazıları İmam Mehdi'nin (a.f) düşmanlarının müçtehitlere taklit edenler olduğuna inanmaktadırlar ve buna dair aşağıdaki hadis ve benzeri hadisleri delil olarak kabul etmişlerdir!

  Daha Fazla ...
 • Muhammed Avci

  Hakikat Aynasında Mehdeviyet

  Bu zatın Hızır (a.s) olduğuna dair elimizde muvassak ve tevatür derecesinde rivayetler vardır. Buna göre Hızır (a.s) gaybi âlemde yaşamakta ve maddi âlemde de vazife ifa etmektedir.

  Daha Fazla ...
 • İbn Teymiyye’nin İmam Mehdî (a.s) hakkındaki görüşünün eleştirisi

  İmam Mehdî’nin (a.f.) zuhur edeceği inancı, genel İslâmî bir itikat olmakla birlikte Şia mezhebinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bunun başlıca sebebinin, Şiîlerin, İmam Mehdî’nin doğduğunu ve hayatta olduğunu kabul etmeleri olduğu söylenebilir. Ehlisünnet müelliflerinden bazıları, Şia’nın kaynaklarını ve delillerini göz ardı ederek bu inancı eleştirmişlerdir.

  Daha Fazla ...
 • 15 Şaban Gecesi Cemkeran Mescidi’nden Çok Özel Kareler / Foto

  Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – İnsanlığın kurtarıcısı İmam Mehdi’nin (a.f) doğun günü akşamında, dünyanın dört bir yanından gelen Ehlibeyt sevdalıları, İmam’ı Zaman’ın (a.f) emri ile yaptırılan Cemkeran mescidinde, İslam âlemi ve Müslümanlar için namaz kılıp dua ederek sabahladı.

  Daha Fazla ...
 • İnsanlığın Kurtarıcısı İmam Mehdi’nin Doğum Günü Münasebetiyle

  Gaybet Dönemindeki Yaşadığı Yer Bazı hadislerde İmam Zaman’ın (a.s) gaybet döneminde yaşadığı yerin belirsiz olduğu geçmiştir. Buna rağmen başka rivayetlerde “Zi Tuva”[74], “Razva Dağı”[75] ve Taybe (Medine)[76] gibi yerler gaybet döneminde imamın yaşadığı yerler olarak belirtilmiştir. İmam Mehdi’nin (a.s) küçük gaybet döneminde Dört Sefir ve naiple irtibat halinde olduğu düşünülürse, bu gaybet döneminin en az bir bölümünü Irak’ta geçirdiği ortaya çıkmaktadır. Bazı kaynaklar bir hikayeye dayanarak İmam Zaman’ın (a.s) büyük gaybet döneminde yeşil adada (ceziretu Hazra) yaşadığını iddia etmektedir.[77] Bu düşünce bazı Şia âlimleri tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmış ve buna yönelik eleştirisel mahiyette kitaplar kaleme almışlardır.([Notlar 2]) İbn Cevzi ve İbn Haldun, Şiaların İmam Zaman’ın gaybet döneminde serdapta yaşadığı ve oradan zuhur edeceğine inandıklarını iddia etmektedir, ancak Şia kitaplarında böyle bir inancın olduğu geçmemiştir. Şia nezdinde oranın mukaddes oluşunun nedeni İmam Mehdi’nin değerli babası İmam Hasan Askeri (a.s) hayatta iken orada yaşaması ve ibadet etmesinden dolayıdır.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Mekarim Şirazi: Hazreti Mehdi (a.f) hakkındaki rivayetler tevatürün üstündedir

  Şii aleminin taklit mercilerinden Ayetullah Mekarim Şirazi “On İkinci Uluslararası Mehdeviyet Doktrini Konferası”nın açılışında şunları söyledi: İslam kaynaklarında İmam Mehdi (a.f) hakkındaki rivayetlerimiz oldukça zengindir ve Ehlisünnet’ten bazıları “Mehdi Hakkındaki Rivayetlerin Tevatürü” unvanıyla kitap yazmıştır. Bu kitabın ismi bile Hazreti Mehdi (a.f) hakkındaki rivayetlerin tevatürünü açıkça beyan ediyor.

  Daha Fazla ...
 • ‘Özlemle beklediğiniz Kaim budur’

  İmam Hasan Askeri (a.s.)’ın bir oğlu oldu ve adını Muhammed koydu. Üçüncü gün onu ashabına gösterdi ve buyurdu ki: “Benden sonraki sahibiniz ve benim halifem budur. Ne zaman zuhur edecek diye özlemle beklediğiniz Kaim budur. Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolunca, zuhur edecek ve onu adalet ve eşitlikle dolduracak”

  Daha Fazla ...
 • İÇTİHAT VE TAKLİT-4

  Şer’i hükümleri öğrenmek için birçok bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayet ve hadisleri anlamak, sahih hadisleri, zayıf hadislerden ayırt edebilmek, ayet ve rivayetlerin terkibini ve cem edilmesini bilmek… ve bunun gibi yüzlerce başka konudaki öğretileri bilmek gerekmektedir. Bunlar da uzun yıllar zahmet ve çabayı ve bir takım ilimlerde uzman olmayı gerektirmektedir.

  Daha Fazla ...
 • İslam'da Müçtehitlere Uymak ve Taklit Etmek

  Taklit (Arapça: تقلید) İslam’da mükellef bir Müslümanın dinin ameli hükümlerinde ve fıkhi konularda bir müçtehidi takip etmesi ve ona uyması anlamına gelen fıkhi bir terimdir. Usul-u dinde taklit caiz değildir ve kişi araştırma ve incelemeyle usul-u dine iman etmelidir. Ahkâmda ya kendisi müçtehit olmalı veya ihtiyata amel etmeli yahut kendisine müçtehit veya taklit merci denilen fıkıh alanında uzman bir kişiye uymalı ve taklit etmelidir.

  Daha Fazla ...
 • Vahhabi-Gulatlara: "İmam Humeyni'nin İsmi ve Kıyamı Hz. Peygamber ve Ehlibeyt İmamlarının Hadislerinde Geçmiştir" / Belge

  Hadiste de görüldüğü gibi Hz. Resulü Kibriya Efendimiz (salallahu aleyhi ve alih) açıkça Ayetullah uzma İmam Humeyni’nin adı olan Ruhullah ismini bu hadiste telaffuz etmiş ve onun sayesinde Hz. Ali Şialarının aralarında mal ve soy bağı olmadan birleşeceklerini ve nurlu minberlerden kalkarak kıyam edeceklerini ilan etmiştir. Resulü Kibriya Efendimiz (salallahu aleyhi ve alih) ayrıca bu hadiste bizden olan kavim tabirini kullanmıştır. Bizden olan kavimden maksat farklı Müslüman gruplar değildir, bilakis bunların bir kavim olduğu ve onların da Ruhullah sayesinde birleşerek aralarında muhabbet oluşacağı belirtilmiştir. İmam Humeyni’den de önce İran’da şahlık rejimine karşı çok sayıda tarih boyunca kıyamlar olmuş, ama bir sonuç alınamamıştır. Ancak Seyyid Ruhullah İmam Humeyni’nin kıyamından sonra halk ona uymuş ve aralarında İslam ve Ehlibeyt mektebi için bir birliktelik oluşmuştur. İran’da gerçekleşen bu kıyam Ruhullah Humeyni önderliğinde gerçekleşmiş ve Peygamber ve Ehlibeytinin yüzyıllar önce müjdelediği bu kıyam İmam Ruhullah Humeyni eliyle gerçekleşmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Hakikat Aynasında Mehdeviyet

  İnsanın varlığının ana sütunu maneviyattır. İnsanoğlunun manevi boyutu, fiziksel boyut ve maddi yaşamının gayb âlemiyle irtibatını sağlar. Bu irtibat sayesinde insan, kendi öz benliğini hakikat aynasında müşahede eder. Çoğu zaman bu ayna maddi ve dünyevi bağ ve aidiyetlerin hicabıyla perdelenir ve insan kendi öz hakikatini göremez olur. Bu itibarla gayba iman, insanın mana âlemlerine yönelişi ve bu âlemlerde kat edeceği tekâmül seyrinin ilk adımıdır. Yüce Allah, hidayet yolunda yürüyen bir insanın en başlıca özelliği olarak “gayba iman” vasfını zikreder:

  Daha Fazla ...
 • Küresel Islahçının Ahir Zamandaki Zuhuru

  Dünyanın geleceğinde adalet ve eşitliğin yayılması için Risalet (nübüvvet) ailesinden birinin zuhur edeceği bütün Müslümanların üzerinde ittifak ettiği kesin İslami inançlardandır. Dünya zulümle dolduktan sonra bu gerçekleşecektir. Bu konuda tevatür haddinde hadisler nakledilmiştir. Araştırmacıların istatistiklerine göre bu konu hakkında yaklaşık olarak 657 hadis bulunmaktadır. Biz burada bunlardan yalnızca birisine işaret ediyoruz. Hz. Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: لَو لَم يَبْقَ مِنَ الدُّنيا إلاّ يَومٌ واحِدٌ لَطَوَّلَ اللهُ ذلک الْيومَ حتّى يَخْرُجَ رَجَلٌ مِنْ وُلدى فَيَملأُها عَدلاً و قِسطاً کما مُلِئَتْ ظُلماً وَ جَوراً

  Daha Fazla ...
 • İslam'da Vahiy

  Vahiy (Arapça: وحی), sonunda ilahî bir mesajın Peygambere aktarıldığı peygamberle gayb âlemi arasındaki ruhsal ve bilinmeyen bir irtibat ve ilişkidir. Bu irtibatta bazen vasıta bulunmakta ve bazen de hiçbir vasıta olmadan ilahî mesaj Peygambere aktarılmaktadır. Kelam ilmi terminolojisinde kendisine “Teşrii Vahiy” ve “Risali Vahiy” denilen bu aktarım peygamberlere mahsustur. İlham ve tahdisten farklıdır. Çağımızda bu konu araştırmacı düşünürlerin ilgisini çekmiş ve vahiy süreci hakkında yeni analizler yapılmıştır. Bunların bir çoğu dini deneyimlere dayanmaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Kıyamet Günü

  Kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini Allah ve Onun haber verdiği kimselerden başka kimse bilmemektedir. Allah’ın mustazaflara, çocuklara ve delilere nasıl davranacağına dair konular bu meseledeki önemli bahislerdendir.

  Daha Fazla ...
 • Ahir Zaman

  Ahir zaman, tüm semavi dinlerin işaret ettiği dünyanın sona ereceği dönemdir. İslam’da hem İslam Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) bi’setiyle ilgili döneme ve hem de dünyanın kurtarıcısı İmam Mehdi’nin (a.s) zuhur dönemiyle ilgili olarak kullanılmaktadır. Yaygın inanışa göre Ahir zaman sıra dışı hadiselerle tanınmaktadır. Bu dönemin en belirgin özelliği dindarlığın sönmeye başlaması ve ardından bir kurtarıcının zuhurudur. Ahir zamanın kurtarıcısının zuhur tarihi net olarak bilinmemektedir. Yalnızca kıyamete[1]yakın gerçekleşecek son dönemlerle ilintili olarak tanıtılabilir.

  Daha Fazla ...
 • Ahir Zaman'da Yaşanacak Kırkısya Savaşı

  İslami rivayetler, ahiri zamanda İmam Mehdi’nin (a.f) zuhuru eşiğinde çok sayıda savaşlar, fitneler ve isyanların vuku bulacağını haber vermektedir. Peş peşe yaşanacak fitneler bir çok ülkeyi kapsayacaktır. Müslümanların inancına göre gelecekte eşi benzeri görülmemiş ve görülmeyecek “Kırkısya savaşı” diye bir savaş yaşanacaktır.

  Daha Fazla ...
 • İmam Mehdi'nin Zuhur Alametleri

  Zuhur alametleri veya zuhur nişaneleri, teolojik açıdan Masumların (a.s) öngörüleri esasına göre, İmam Mehdi’nin (a.s) zuhurundan önce veya zuhur eşiğinde yaşanacak olan olaylardır. Her bir alametin yaşanması, evrensel kıyamın yakınlaşmasına bir müjdedir. Öngörülmüş alametlerin tamamının yaşanması ve zuhurun son nişanesinin gerçekleşmesi ile İmam Mehdi (a.f) kıyam edecektir. Gökten duyulacak bir ses, Süfyani’nin isyanı… vb. gibi olaylar yaşanacak alametlerden bazılarıdır.

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır