• Hz. Fatıma Tesbihat'ı

  Sünni-Şii bu rivayet üzerinde birkaç küçük anlatım farklılığı dışında ittifak etmiş ve Hz. Resulullah (saa), kendi kızı Hz. Fatıma’ya (sa) bizzat bunu öğrettiği için bu zikirler Hz. Fatıma (sa) tesbihatı diye meşhur olmuştur.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Ali ve Dilenci

  Allah'ım! Ben de senin kulun ve peygamberinim. Benim de gönlümü aç, işimde kolaylık sağla, ailemden Ali'yi, bana yardımcı ver, onunla kuvvetimi arttır.

  Daha Fazla ...
 • Ali Haydar Veziroğlu:

  İlmin Kısımları

  Bizim bilimsel tefsirdeki ilimden maksadımız bu terimdir. Böylelikle felsefe ve ilahiyat konuları bizim dışımızdadır. Kur’an’ı deneysel ilimlerle tefsir edenler genelde olağan deneyler sayesinde elde edilen ilimlere bakmaktadırlar. İslam’da ilim başka manalarda da gelmektedir. Örneğin; Nurun Allah tarafından kalbe yansıması, ancak bu nurlu ve gerçek ilim, konumuz dışındadır ve biz burada zahiri ilimler hakkında konuşacağız.

  Daha Fazla ...
 • Çerkezköy Ehlibeyt Dergahı Dedesi “Seyit Sinan Boztepe”

  “İran Türkiye’deki Alevileri Şiileştirmek istiyor” sözü büyük bir oyun

  Bu iddianın altında Avrupa’daki “Ali’siz Aleviler” var. Onların da derdi başka. Hatta onların ağa babalarından biri “Cennetin yolu İran’dan geçse, sorarım başka yol var mı, alttan üsten yol var mı?” diyordu. Bunu söyleyen şahsın da bir CIA ajanı olduğunu bilmeyen kalmadı.

  Daha Fazla ...
 • Namazın felsefesi nedir ve niçin namaz kılıyoruz?

  Üstat Ensariyan çokça sorulan bu sorunu cevabını veriyor: Namaz Hakkın ibadetinin temelidir; bu bakımdan ilk önce niçin Allah’a ibadet ettiğimiz bilmeliyiz ki namazın felsefesi açıklığa kavuşabilsin. İnsan ruhunu en eski ve sürekli devamlılık arz eden tecellisi ve insanın varlığının boyutlarının en aslisi ibadet ve tapınma duygusudur. İnsanın olduğu her zaman ve mekanda ibadet ve tapınma duygusu da vardır.

  Daha Fazla ...
 • Ali Haydar Veziroğlu

  Müslümanlar ve İlim

  İlimin bu şekilde ilerlemesi, Asya'da Moğolların saldırısına, Mısır’da da Fatımilerin çöküşüne kadar devam etti. Elbette bu ilim inkılâbında Medine’yi büyük bir üniversiteye çeviren İmam Sadık'ın (a.s.) ve İmam Bâkır'ın (a.s.) rolü diğerlerine göre daha fazlaydı.

  Daha Fazla ...
 • Hazreti Fatıma’nın (s.a) Makamları

  Hazreti Fatıma (s.a) cismi açıdan diğerleri gibi bir insandır, ama manevi açıdan öyle bir makama ulaşmıştır ki onun şahsiyetinin tüm boyutlarına ulaşmak çok zordur ve onun tüm yönlerini idrak etmek oldukça müşküldür.

  Daha Fazla ...
 • Musa AYDIN

  Hz. Zeyneb’in Şahsiyet ve Fazileti

  Hz. Zeynep küçüklüğünden beri birçok musibet, bela ve imtihanla karşılaşmış ve hepsine de en güzel şekilde sabretmiş ve imtihanlardan yüzünün akıyla çıkmıştır.

  Daha Fazla ...
 • Ali Haydar Veziroğlu

  Kur’an ve İlim

  İlim sözcüğü değişik şekillerde yedi yüz elliden fazla Kur'an’ı Kerim’de tekrar edilmiştir. Bu durum Kur’an’ın ilime ve âlimlere vermiş olduğu önemi göstermektedir.

  Daha Fazla ...
 • Ali Haydar Veziroğlu

  Tefsir Metotları ve Ekolleri

  Bu metotların her birisi muteber olabilir, bizi maksada ulaştırabilir veya tam aksine hatalı olabilir, muteber olmayabilir.

  Daha Fazla ...
 • Ali Haydar Veziroğlu

  Muteber Tefsir ve Müfessirin Kriter ve Şartları

  Kur’an müfessiri bu şartlara sahip olmalıdır: Yani Arap edebiyatı dili ve her ayetin tarihine, İslam'ın ilk yıllarına vakıf olmalıdır. Kur’an ilimlerinden haberdar olmalıdır. Örneğin; Nasıh, Mensuh, Müteşabih vs… hadislere başvurmak, fıkıh usulü, ahlaksal, toplumsal, bilimsel görüşlere ve Felsefi ideolojilere vakıf olmak, önyargıdan sakınmak, müfessirlerin söz ve tefsirlerini taklit etmemek.

  Daha Fazla ...
 • Allah'ın yeryüzündeki Halifesi

  Halifetullah hangi özelliği ile bu hilafet makamına ulaştı!? Siyasî özelliğinden dolayı mı, malının çokluğundan, saraylarından mı, üstün bir aileden gelmesinden mi hangi özelliğinden dolayı!? Cevabı Kur'an'ın kendisi veriyor! “Ademe bütün isimleri öğretti”. Her şeyi bilmesi! Yeryüzünde hangi çağda yaşarsa yaşasın bütün soru ve sorunların cevabını bilen bir şahıs muhakkak ve muhakkak vardır.

  Daha Fazla ...
 • Leyletü'l Mebit

  Kureyş’in önde gelenlerinin Allah Resulünü (s.a.a) öldürme kararı alması üzerine, müşriklerin Peygamberimizin yokluğunu anlamaması için Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hz. Ali’den (a.s) kendi yatağına yatmasını istediği geceye denir. Allah-u Teâlâ Hz. Ali’nin (a.s) canını hiçe sayarak yaptığı bu büyük fedakârlığı karşısında Bakara Suresinin 207. Ayetini nazil etmiş ve Hz. Ali'nin nasıl bir makama sahip olduğunu ortaya koymuştur.

  Daha Fazla ...
 • Tathir Ayeti

  Müsned-i Ahmed b. Hanbel’de birçok rivayet nakledilmiştir ki o rivayetlerin tümünün içeriğinde, Peygamberin (s.a.a) Tathir ayetindeki Ehl-i Beyt’ten kastın; Fatıma, eşi ve iki oğlu olduğunu açıkladığı belirtilmiştir.[9] Aynı şekilde Ahmed b. Hanbel Fezailu’s Sahabe kitabında, Peygamber Efendimizin (s.a.a) 6 ay boyunca sabah namazına gitmek için çıktığında Hz. Fatıma’nın (s.a) evinin önüne gelerek: “Ey Ehl-i Beyt! Namaz! Namaz! Ey Ehl-i Beyt! Allah sadece siz Ehl-i Beyt’ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz ve pak kılmak istiyor” diye buyurduğunu rivayet etmektedir.[10]

  Daha Fazla ...
 • Mübahele Günü

  Ehlisünnet müfessirlerinin (Zamahşeri,[4] Fahri Razi,[5] Beyzavi,[6] ve başkaları) dediklerine göre “ebnaena”dan (oğullarımız) maksat Hasan ve Hüseyin aleyhima’s selam, “nisaena”dan (kadınlarımız) maksat Hz. Fatıma Zehra (s.a) ve “enfusena”dan (kendimiz veya nefsimiz) maksat Hz. Ali'dir (a.s). Yani Efendimizle birlikte bu dört kişi Al-i Aba veya Ehl-i Kisa veya Ehl-i Kisa’yı teşkil etmektedir. Bu kişilerin yüce makamlarını gösteren bu ayet, Zamahşeri ve Fahri Razi’nin dediğine göre onun peşi sıra nazil olan Tathir ayeti (Ahzab suresi, 33. ayet) onların anı, değer ve paklıklarını ortaya koymaktadır.

  Daha Fazla ...