• Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (74)

  Sevmek farz olduğuna göre onlarla çarpışmanın hükmü nedir acaba? Yezid, Hz. İmam Hüseyin’i (a.s.) şehid etti. Şehid etme eyleminden söz ediyoruz, nefret ve eziyetten değil! Dahası ailesini sürgüne gönderdi. Ancak bazı kalemler -cahil mi, garazkâr mı diyeyim, kapıkulu mu diyeyim bilemiyorum- Yezid’i “emirü’l-müminin” olarak isimlendiriyor.

  Daha Fazla ...
 • Heyderi Mecid açıkladı:

  Neden Hz. Masume’ye ''Kerimeyi Ehlibeyt'' Diyoruz?

  İmam Musa Kazım’ın (a.s) evlatları içerisinde, İmam Rıza (a.s) ve Hz. Masume (s.a) çok özelliklere sahiptiler zira babalarından sonra İmamet hattını devam ettirdiler. Hicri şemsi 1386 yılından itibaren, Hz. Masume’nin doğum yıldönümü ‘‘Kızlar Günü’’ olarak kutlanmaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (19)

  Biz muasır Selefiler olarak Şeyh Haris eş-Şevkani, Şeyh Hasan Hekimi ve Nusret Taha Hoca’ın katılımı ile Kadı Ahmer el-Hicri’nin evinde düzenlediğimiz toplantılarda, İmam Ali’yi eleştirilerin hedefine alıyorduk! Bu toplantılarda İmam Ali’nin kınandığı ve karalandığını bizzat bilen birisi olarak 20’inci yüzyılda İmam Ali’ye düşmanlık eden kimsenin mevcut olmadığı iddiasını reddediyorum!

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (73)

  Ehl-i Beyt’i, makamlarını, mesuliyetlerini, kendilerine yüklenen rollerini tanıyıp öğrenmek isteyen aziz canlara Kur’an-ı Kerim’i anlamaları gerektiğini belirtiyorum. Kur’an-ı Kerim’i tanıyacak olurlarsa Ehl-i Beyt’i de tanırlar. Ehl-i Beyt’in (a.s.) "Kur’an-ı Kerim’in üçte biri veya dörtte biri bizim hakkımızdadır" şeklindeki buyruklarının da anlamını buradan yola çıkarak kavrayabiliyoruz. Bazıları onların isimlerinin Kur’an’da söz konusu edildiğini söylediğimizi zannediyor.

  Daha Fazla ...
 • Nezehet Sadat Şirazi Açıkladı;

  Neden 8. İmam’a ‘‘Rıza’’ Diyorlar?

  İmam Rıza’nın (a.s) tüm haletleri, özellikle de İmam’ın (a.s) yaşlı gözlerle ailesinden ve Mescid-i Nebi’den vedalaşarak ayrılması, Abbasi halifesi Memun tarafından bir komplo ve tuzağın kurulduğunu göstermekteydi. Ancak halk bu komplo ve tuzağın farkına varamadı

  Daha Fazla ...
 • Molla Sadra düşüncesinde velayet-i fakihin yeri ve İslam felsefesinin insani bilimlerin gelişmesindeki rolü

  Molla Sadra olarak bilinen Sadreddin Muhammed bin İbrahim Şirazi Kavami, (980-1051 Hicri Kameri) Hikmet-i Müteâliye ekolünün kurucusu ünlü bir filozof ve meşhur bir arif olarak felsefi ve irfani düşüncede büyük bir değişim yaratmıştır. Bu ekol kendinden önceki 800 yıllık İslam felsefesini bir kenara bırakarak yeni bir dönem başlattı.

  Daha Fazla ...
 • İslam altın ve gümüş biriktirmeyi yasaklar

  Âyet-i kerîmelere dayanarak kesin olarak diyebiliriz ki, en zararlı ve iğrenç davranış, servetin, özellikle de altın ve gümüşün biriktirilmesidir. Bütün İslam âlimleri de bu görüştedirler. İslam âlimlerinin bütün kitaplarında ve imamların sözlerinde, servet biriktirmenin tehlikeleri üzerinde durulduğu kadar başka hiçbir konu üzerinde durulmamıştır.

  Daha Fazla ...
 • Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (12)

  İbn Teymiyye bu konu hakkında şu yorumda bulunuyor: "Çünkü bu kişiler, Tevrat ve İncil'de Ahmed'den sonra bahsi geçen 12 büyük ve ulu kişinin (Hz. İsmail’in 12 büyük kişinin babası olacağı bahsinin geçtiği bölüm; ünlü oryantalist Louis Massignon bu Tevrat ayetine dayanarak İslam’ın Hıristiyanlarca sahih bir gelenek olarak görülmesi gerektiğini söyler; Medya Şafak), Rafızilerin imamları olan 12

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (71)

  Tek kelimeyle cevaplandıracak olursak, Ümeyyeoğullarını korkutan şey bunları da korkutmaktadır. Bunlar, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt-i Nübüvvet’e ait olan her hususu ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Aslında mesele sadece Ali (a.s.) ile de bağlantılı değildir. Bunların peygamberlikle ve peygamberlik mirasıyla sorunları vardır.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Kemal Haydari'den Sekaleyn Hadisi dersleri (70)

  Hz. Resulullah’ı (s.a.a.) hacda arefe günü Kasva isimli devesine binmiş hutbe verirken gördüm, şöyle diyordu: ‘Ey İnsanlar! Size iki şey bırakıyorum onlara uyarsanız asla sapıtmazsınız, Allah’ın Kitabı ve ıtretim (neslim) olan Ehl-i Beyt’im.’”

  Daha Fazla ...
 • Ehl-i Beyt’in velayetinden sorulacak

  İmam Vahidi diyor ki: “‘Onları durdurun onlar sorguya çekileceklerdir’ ayetinin manası; Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’in velayetinden sorulacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah, Resûlüne, risaletine karşılık akrabalarına sevgi göstermekten başka hiçbir şey istemediğini, halka bildirmesini emretmişti”

  Daha Fazla ...
 • ÖZEL DOSYA: Ehlisünnet ulemasına göre Gadir Hadisinin tevatürü

  Gadir Hadisi, Şia'nın Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s.) velayeti için gösterdiği en üstün delillerden biridir ve bu hadis Şia ve Ehlisünnet tarikleriyle, sahih senetlerle ve mütevatir (yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan sayıda insan tarafından anlatılan, nakledilen olay, hadis) olarak nakledilmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Dünya’da ‘‘Eşi Benzeri Olmayan’’ Milyonluk Erbain Yürüyüşü / Foto

  İmam Hasan Askeri’den (a.s) Mümin’in beş nişanesinin olduğu ve bu beş nişaneden birinin Erbain ziyareti olduğuna dair bir hadis nakledilmiştir.[1] Yine İmam Cafer Sadık’tan (a.s) Erbain günü için bir ziyaret name nakledilmiştir.[2] Şeyh Abbas Kummi, bu ziyaret nameyi “Mefatihu’l Cenan” kitabının üçüncü bölümünde “Meşhur olmayan Aşura Ziyareti”nden sonra “Erbain Ziyareti” adıyla nakletmiştir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Seccad’ın Şam’daki Hutbesi

  Yezid’in emri ile Şam’da Emevi camisinde Ehlibeyt ve esirlerin huzurunda büyük bir toplantı tertiplenmiştir. Yezit, kendince bu toplantıda Ehlibeyti küçük düşüreceğini sanmıştır. Bundan dolayı bir saray mollasını minbere çıkartmış ve dedeleri için övgüler dizdirmiştir. İşte tam bu sırada İmam Seccad (aleyhi selam) hatibe dönerek şöyle buyurmuştur: “Sana yazıklar olsun! Kulun hoşnutluğu ve rızasını Allah’ın öfkesine tercih ettin. Kalacağın yeri ateşle doldurdun.”[1]

  Daha Fazla ...
 • ‘Onları vesile ederek Benden isteyin’

  Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Yüce Allah buyuruyor ki: Benim katımda mahlûkatın en üstünü Muhammed ile kardeşi Ali’dir, sonra da Allah’a doğru vesile olan İmamlar gelirler. Benden bir şey dileyen, Muhammed ve O’nun masum soyu (Ehl-i Beyt’i) vasıtasıyla dilesin”

  Daha Fazla ...
 • Medine’den Kerbela’ya; İmam Hüseyin’in (a.s) Hareketi

  İmam Hüseyin’in (a.s) Medine’den Kerbela yolculuğu (Arapça: ‎حركة الإمام الحسين (ع) من المدينة الى كربلاء), Muaviye’nin ölmesinden sonra başladı. İmam Hüseyin (a.s) Yezit’e biatı meşru bilmemiş ve Kufelilerin daveti üzerine onların yöneticiliğini üstlenmek için Mekke’den Kufe’ye doğru yola çıkmıştır, ancak Kerbela’da Kufelilerin ihanet ve sadakatsizliklerinden dolayı Aşura günü iki ordu arasında gerçekleşen savaşta, İmam Hüseyin (a.s) ve az sayıda (yaklaşık 72 kişilik) ashabı şehadete ermiştir. Geride kalan yakınları, Ehlibeyti ve yaranları ise esir alınarak Kufe’ye ve oradan da Şam’a gönderilmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Afganistan Şiilerinin Durumu/ Şii Âlimlerin Terör Saldırısına Uğraması, Tutuklanması ve Emniyet İddiası

  Herat şehrinde Afganistan’ın Şii âlimlerini tutuklanması ve saldırıya uğramaları birçok ilgilinin bu soruyu sormalarına neden olmuştur ki bu olaylar neden birbirinin paralelinde ve aynı zamanda gerçekleşmiştir? Hâlbuki Herat şehrinin ve genel olarak tüm ülkenin gerginliğin ve karmaşanın azalmasına ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz.

  Daha Fazla ...
 • Nebevi Yaşam Tarzının Özellikleri/Batı dünyası tüm davranışlar için model sunmuştur

  Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Faali konuşmasında şunları söyledi: Bugün yaşam tarzı altı binden fazla konu içermektedir; şu manada ki batılılar geniş mütalaalar yaparak beşerin davranış modellerinin tamamını dünyanın her noktasında, doğuda batıda, güneyde kuzeyde, inceleyip istihraç etmiştir ve tüm davranış örnekleri için model vermiştir.

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt’in Yaşam Tarzının Ruhuna Ulaşmak (2)

  İslami İlimler ve Kültür Araştırma Merkezinin Ahlak ve Eğitim bölümünün ahlak grubu müdürü şunları söyledi: Masumun amelini idrak etmedeki en önemli kaide bizim masumun amelinden tam bir tasvirimizin olmasıdır. Eğer masumun bir tek amelini göz önüne alırsak ve diğer fiillerini görmezden gelirsek o tek amelin de idrakinde başarılı olamayız.

  Daha Fazla ...