• Emri Bil Marûf ve Nehyi Anil Münker

  Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker (Arapça: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر), "İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek" anlamına gelen Füru-u dinden iki farzı barından Kur'an kökenli bir Arapça ifade. Emr-i bi’l ma’ruf: farz bir ameli terk eden birisini o ameli yerine getirmesi için davette bulunmak, nehy-i anil münker ise günahkâr bir kimsenin haram bir işi yapmasına engel olmak için çaba sarf etmektir.

  Daha Fazla ...
 • İslam'da Cihad ve Önemi

  Cihad (Arapça: جهاد), insanın can, mal ve diğer varlıkları ile Allah yolunda mücadele etmesini ifade eden İslami bir öğretidir. Terim olarak İslam’ın yayılması veya savunulması amacı ile savaş ve mücadele etmek anlamına gelir. Kur’an ayetleri gereği, her kim Allah yolunda can ve malını feda ederse, Allah nezdinde diğer Müslümanlardan daha üstündür ve Allah Teâlâ onlara cenneti müjdelemiş ve şehadet makamı vermiştir.

  Daha Fazla ...
 • Şia'nın En Önemli Üçüncü Kitabı "Tehzibu’l Ahkâm"

  Tehzibu’l Ahkâm (Arapça: تهذیب الاَحکام), Şeyh taife lakaplı Ebu Cafer Muhammed bin Hasan Tusi(460/1067) tarafından yazılmıştır. Bu kitap, Şii rivayi kitaplarının en önemlilerinden ve Kutub-u Erbaakitaplarının üçüncüsüdür. Hz. Peygamber ve Masum Ehlibeyt İmamlarından nakledilen fıkıh ve şeri hükümler yer almaktadır. Şeyh Tusi, bu kitabı “İstibsar” kitabından önce kaleme almıştır. Tehzib kitabı yalnızca şeri hükümlerin olduğu hadisleri kapsamı alanına almaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Şia'nın En Önemli İkinci Kitabı "Men La Yahduruhu'l Fakih"

  Men La Yahduruhu’l Fakih kitabı, Şeyh Saduk’un (r.a) yazmış olduğu en büyük ve en önemli kitaplarından biridir. Şeyh Saduk, bu kitabı şeri hükümlere amel edilmesi için bir fıkıh kitabı unvanı ile yazmıştır, ancak kitapta kullandığı yazım üslubu sadrı İslam’ın ilk yıllarındaki üslupla aynıdır. Kullandığı üslupta Şii fakihler yalnızca nakledilen rivayete ve İmamların sözlerine iktifa etmekte ve Masum İmamların sözlerinin mukabilinde bir söz söylememektedirler. Çünkü Masumlar (a.s), vahiy merkezi ve hikmet madenidirler.

  Daha Fazla ...
 • Kur’an’da Rüya ve Uyku

  Kur’an’da bahsedilen konulardan biri de uyku ve rüya görmektir ki sadece Yusuf suresinde üç önemli ve kader belirleyici rüyaya değinilmiştir. Rüya insan hayatının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. İnsan ömrünün üçte biri uykuda geçmektedir. İnsan uykuda çeşitli rüyalar görmektedir, ama buna rağmen insanların çoğu uyku ve rüya hakikatinden habersiz bulunmaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt Mektebinde Namaz

  Namaz, Müslümanların en önemli ibadetidir. Kur’an ve hadislerde namaz için en yüce ifadeler kullanılmış ve namazın önemine vurgu yapılmıştır. Örneğin: Dinin direği, ruhun miracı, ruhu yıkayan, günahlardan uzaklaştıran, küfür ve iman arasındaki fasıla, kıyamette sorulacak ilk soru, amellerin kabul edilme şartı, kibir ve gururun kırıcısı…

  Daha Fazla ...
 • Şia'nın Kur'an'dan sonraki kaynağı...

  Nehcü’l Belağa Hakkında Her Şey

  Nehcü’l Belaga (Arapça: نَهْجُ الْبَلاَغَة ‎ / belagat yolu) dördüncü yüzyıl sonlarına doğru Seyyid Razi tarafından kaleme alınan, İmam Ali’nin (aleyhi selam) konuşmalarını ve mektuplarını içeren bir kitaptır. Kitaptaki konuşmalar, edebi belagat içerikli söz ve konuşmalardan seçilmiştir. Kendisi de tanınmış ünlü bir edebiyat ve şair olan Seyyid Razi, belagat dolu sözleri toplayıp bir araya getirdikten sonra bu eserden kıvanç duyduğunu dile getirmekte ve şöyle demektedir:

  Daha Fazla ...
 • Gadir-i Hum Hakkında Her Şey

  Bu hadise şahit olan bazı sahabeler, bu olaya şahitlik etmekten içtinap etmiş ve bu şekilde Ehlibeytin (a.s) bedduasına duçar olmuşlardır. Bu sahabeler beddualar sonucunda hastalıklara yakalanmışlardır. Örneğin Enes b. Malik, vitiligo (ala, baras, ebreş) hastalığına yakalanmıştır.-Zeyd b. Erkam ve Eş’as b. Kays kör olmuşlardır.

  Daha Fazla ...
 • Şia'nın önemli kitaplarından "Biharu'l Envar" kitabı

  Ağa Bozorg Tahrani şöyle demektedir: Biharu’l Envar kitabı, cami ve kapsayıcı bir kitaptır. Ehlibeytin (aleyhimu’s selam) haber ve hadislerini içermektedir. Ondan daha üstün bir araştırma bulunamaz. Söylenmesi gerekir ki böyle bir kitap ne geçmişte ve ne de gelecekte yazılacaktır.

  Daha Fazla ...
 • İslam ve Ehlibeyt Mektebinde Tevalla

  Tevalla, Ehlibeyte (a.s) muhabbet ve sevgi beslemenin sonuçlarından biri ve onun kategorilerindendir. Aynı zamanda Şia kültürünün kilit ve temel kavramlarından biridir. Tevalla, Şia fıkıh, kelam ve ahlakında incelenmiş ve gündeme gelmiştir. Şia kültüründe “tevalla” ve “teberra” salih amellerin kabul edilme şartıdır ve bu ikisi olmadan hiçbir amel kabul edilmemektedir; örneğin kişi hiçbir amel yapmamış gibi sayılmaktadır. Bu konuda çok sayıda rivayet ve hadis İslami metinlerde yer almaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Tüm yönleri ile

  Süfyani

  İmam Mehdi’nin (a.f) gerçekleşmesi kesin ve kati olan zuhur alametlerinden birisi de Süfyani’nin çıkışıdır. İmam Cafer Sadık Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kaim’in (İmam Mehdi’nin) kıyamından önce beş alamet kesindir: Yemani, Süfyani, Gökten gelecek bir nida (ses), Nefsi Zekiyye’nin öldürülmesi ve Beyda topraklarının batması.”[1]

  Daha Fazla ...
 • Tüm Yönleriyle

  Deccal

  Deccal, İmam Mehdi’nin (a.s) büyük düşmanlarından biridir. İslami rivayetlerde geçtiğine göre Deccal hilekâr bir insan yahut bir hükümettir. Kıtlık ve zorluk zamanında ortaya çıkacak ve bir grubu aldatarak kendisine çekecektir. En sonunda İmam Mehdi (a.s) tarafından ortadan kaldırılacaktır.

  Daha Fazla ...
 • Evlilik ve Aile Yapıları

  İnsanlar neden evlenmektedirler? Evliliğin, çoğunlukla erkek ve kadınlara ağır sorumluluklar ve görevleri beraberinde getirdiğini bilmekteyiz ve bunu evlilik düşüncesinde olanlar da iyi bir şekilde bilmektedirler. Henüz evlenmeyen bir erkek, yalnızca kendisini ve kendi ihtiyaçlarını düşünmektedir, hâlbuki evlendikten sonra, eşi ve çocuklarının maddi ve manevi ihtiyaçlarının temin edilmesi de onun omuzlarında ağırlık oluşturmaktadır. Aynı şekilde babasının evinde yaşayan henüz bekâr bir kız, sınırlı sorumluluklara sahiptir, ancak evlendikten sonra, karılık ve annelik ağır sorumluluğunu da üstlenecektir…

  Daha Fazla ...
 • İbn Teymiyye’nin İmam Ali’nin faziletlerini inkâr metotları

  Vahhabîler ve onların öncüsü İbn Teymiyye, Hz. Peygamber’in (s.a.a) Ehlibeyti’nin (a.s) faziletleriyle ilgili hadislerle karşılaştıklarında mümkün mertebe inkâr yoluna başvurur ve bunu yaparken de farklı metotlardan faydalanırlar. Bu stratejileri üç temele; tekzip, tevil ve teşrik (belli bir fazilete bir başkasını ortak etme) dayanır. Bu makalede biz, söz konusu metotları örnekleriyle ele almaya çalışacağız.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Fatıma Zehra

  Hz. Fatıma (s.a) İslam Peygamberi (s.a.a) ve Hz. Hatice’nin (s.a) kızıdır. Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali’nin (a.s) eşi ve Ehli Abanın (Ehli Kisa) beş kişisinden birisi ve “On İki İmam Şiaları” nezdinden On Dört Masumdan birisidir. Şiaların ikinci ve üçüncü imamları onun çocuklarıdır. Kendisi Necran Nasranîleriyle yapılan “Mübahale” gününde Hz. Peygamberin (s.a.a) yanında bulunan tek kadındır. Kendisi Ebu Bekir’e biat etmemiş ve onun karşısında kararlı bir şekilde durmuştur. “Fedekiye Hutbesinde” Fedek’in gaspı ve İmam Ali’nin (a.s) hilafetini savunması meşhurdur. Hz. Fatıma (s.a) Hz. Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra, Cemaziyülahır ayının üçüncü günü kameri 11. Yılda Medine’de hayatını kaybetti, gece ve gizlice defnedildi

  Daha Fazla ...
 • Takiye Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

  Sözlükte Takiyye / Şia Büyükleri Açısından Takiye / Şeyh Ensari açısından takiye / Şeyh Mufid açısından takiye / Emin-i İslam Tabarsi açısından takiye / Takiye ve Nifak Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar / Takiyenin Caiz Olduğuna Dair Deliller / Kur’ansal Deliller / Hadis İçerikli Deliller / Peygamber Efendimizin Siyer ve Tutumu / İcma / Akli Delil / Şia’nın Takiyeye Yönelmesinin Kök ve Faktörleri / Şeri Hüküm Açısından Takiyenin Taksim Edilmesi / Teklifi Hüküm / Farz Takiye / Müstahap Takiye / Mubah Takiye / Haram Takiye / Vaz’i Hüküm…

  Daha Fazla ...
 • Yalan ve İftira denince akla Emevilerin icadı "Mezhepler" gelir, Şia değil...

  Şia Kadar Dürüst Olsanız Dünya Gülistanlık Olur / Şialardan Özür Dile

  Dün akşam bir televizyon kanalında Erdoğan’ın Şiilere yönelik kullandığı ifadelere tepki gösteren CHP’li Aykan Erdemir yaptığı açıklamada, “Erdoğan, prompter olmadan yaptığı konuşmalarda karanlık zihin haritasını ifşa ediyor.” dedi. “AKP Hükümeti mezhepçi kin ve nefrete boğazına kadar batmıştır” diyen Erdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erdoğan, yalnızca Türkiye’deki milyonlarca Caferi yurttaşımıza değil dünyadaki milyonlarca Şii’ye de hakaret etmiştir. Kimsenin Türkiye’yi İslam dünyasında yükselen mezhep çatışmalarında taraf yapma hakkı yoktur.”

  Daha Fazla ...
 • Yeni ABNA sitesi yolda;

  ABNA Haber Ajansı'ndan Önümüzdeki Günlerde Olası “Erişim Sorunları” ile İlgili Önemli Bir Duyuru

  Yeni ABNA sitesi bilgileri 16 Mart 2014 (14 Rebiu’s-Sani 1435) tarihinden itibaren www.abna.ir sitesi üzerine yüklenmeye başlanacak ve birkaç gün boyunca da devam edecek. Bu süre zarfında sitemiz arşivinde bulunan içeriklere ulaşım mümkün olmayacaktır, ancak arşivdeki haber ve konulara ulaşmak isteyen okuyucularımız www.abna.co adresine müracaat edebilirler.

  Daha Fazla ...
 • Diyanet ve Sünni Alimlerin “Muta Zinadan Farksızdır” Sözüne Reddiye (3)

  Ey İslam alemi alimleri! Ey kalem sahipleri! Normal bir evlilik olan “mut’a” konusunda niçin kargaşa çıkarıyorsunuz? Sizin sürekli Şîa’ya saldırıp serzenişte bulunmanızı gerekçesi nedir? Geçici evlilik konusunda yaptığımız bu kısa açıklama Müslümanlar arasında düşmanlık ateşini alevlendirmenin önünün alınması ve hakkın karşısında teslim olunması için yeterli değil midir? Hakkın izzetine ve O’nun hakkaniyetinin şerafetine yemin olsun! Bizim söylediğimiz bu şeyler hakkın tarafını tutmaktan başka bir şey değildir. Eğer eleştiride bulunduysak bu eleştiri yalnızca batılın eleştirilmesiydi. Bizim dayanağımız Allah’tır ve hepimiz O’na döneceğiz...

  Daha Fazla ...
 • Mut’a’nın Nesh Edilmesi Hükmü Merduttur

  Diyanet ve Sünni Alimlerin “Muta Zinadan Farksızdır” Sözüne Reddiye (2)

  Açıklandığı üzere ayetin bu hükmü nesh ettiği konusundaki sözlerin hiçbirisine güven duyulamayacağı açık olup nesh edilme efsanesi birkaç yönden merduttur: 1. Ayetlerin “Haber-i Vahit” ile nesh edilmesi caiz değildir. 2. Ayetin nesh ettiğine dair iddia edilen rivayetlerle açıkça ayette neshin gerçekleştiğini ortaya koyan diğer rivayetler birbiriyle çelişmektedir ve sayıca pek çok olan bu rivayetler Ehlisünnet tarafından nakledilmiştir. 3. Ehlisünnetin meşhur kitaplarında defalarca zikredilen hadisler, bu hükmün Peygamber zamanında ve hatta birinci halife döneminde var olduğunu ve sadece ikinci halifenin bu hükme muhalefet ettiğini güzelce ortaya koymaktadır.[1] Buhari kendi Sahihinde şöyle diyor:

  Daha Fazla ...
 • Diyanet ve Sünni Alimlerin “Muta Zinadan Farksızdır” Sözüne Reddiye (1)

  Şia’ya göre evlilik iki kısımdır: 1. Daimi evlilik, 2. Geçici (muvakkat) evlilik. Evliliğin birinci kısmında Müslümanların tamamı muvafıktır. Evliliğin ikinci kısmı “Mut’a” olarak da tabir edilen “sınırlı ve muvakkat” evliktir ki Kur’an’ın apaçık ayetinde buna işaret edilmiştir: “O halde onlardan yararlanmanıza karşılık, kesilen ücretlerini bir hak olarak onlara verin.” Şia, İslam’ın başlangıcında bu tür evlilik nasıl meşru idiyse şu anda ve hatta kıyamete kadar meşru olduğunu söylemektedir. Bu meselenin çeşitli yönlerden önemli olması hasebiyle üzerinde durulması ve tüm Müslüman kardeşlerimizin aydınlatılması için konuyla alakalı hakikatlerin ortaya çıkarılmasının uygun olacağını düşünüyoruz…

  Daha Fazla ...
 • Şia’yı Tanımak İsteyenler İçin

  Ayet ve Hadislerle Şia Hakkında Her Şey

  Şia’nın Üstünlüğü / Şia’nın Sıfatları (1) / Hz. Ali’ye (a.s) Uymak / Gece Abid Gündüz İse Aslandırlar / Şia’nın Sıfatları (3) / Basiret Gücü / Şia Olmayan Kimse (1) / Şia Olmayan Kimse (2) / Şia ve Kardeşlere Yardım / Şiilerin Çeşitleri / Şiaları Aşırılıktan Sakındırmak / Şiilerin Halka Karşı Takınması Gereken Tavırları / Kıyamette Şii'lerin Makamı / Şii Olduğunu İddia Etmek

  Daha Fazla ...
 • İmam Hamaney’in Kürdistan Halkına Yapmış Olduğu Konuşmadan Kesitler

  Bugün bu Vahabi cemaati Şia’yı kâfir bilmektedir. Ehlibeyt’i seven Sünnileri de kâfir bilmektedirler. İrfanî ve Kadiri tarikatlarına tabi olan Sünnileri de kâfir bilmektedirler! Bu yanlış düşünce nereden kaynaklanmaktadır? Dünya genelindeki bütün Şia halkı, Kuzey Afrika’daki Sünni-Şafii halkı yahut Orta Afrika ülkelerindeki Malikiler, bunlar Ehlibeytin muhipleri ve sevenleridir, kâfir midirler, neden? Çünkü Kahire’deki Hüseyin b. Ali’nin türbesine ihtiram göstermekte ve Re’su’l-Hüseyin Camisi’ni kutsal bilmektedirler. Bundan dolayı onlar kâfirdirler! Şia kâfirdir, Sakkız, Senendeç ve Merivanlı Sünniler de eğer Kadiri veya Nakşibendi tarikatlarıyla irtibatlı iseler onlar da kâfirdirler! Bu nasıl bir düşüncedir? Neden bu yanlış ve uğursuz düşüncelerden dolayı Müslüman kardeşlerin arasında ihtilaf oluşsun?

  Daha Fazla ...
 • Hadislerden Hanımlara Mesajlar

  Bu yazıda, Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyti'nden nakledilen ve hanımlar için bir takım özel mesajlar taşıyan bazı hadisleri, kısa bir açıklamayla huzurunuza takdim ediyoruz.

  Daha Fazla ...
 • İmam Humeyni'nin istidlalli açıklamaları..

  Abdest Ayetinin Tüm Yönlerden Delilleri / İçtihadi Fıkıh Dersleri (1)

  “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı mesh edip, topuklara kadar ayaklarınızı da mesh edin. Eğer cünüpseniz temizlenin (gusül edin); Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesh edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.” (Sorulmaktadır ki acaba) abdeste yıkama, yukarıdan aşağıya mı doğru olmalı, yoksa aşağıdan yukarıya doğru mu yahut ikisi arasında muhayyer midir?

  Daha Fazla ...
 • Suriye Üzerinden İran, Hizbullah ve Şia Düşmanlığı ve “Ahtapotun Kolları”

  ABD ve Batılı Emperyalist devletlerce Orta Doğu’da İslam ülkelerini dengelemek ve onları orada kontrol altında tutmak için kurdurulan Siyonist İsrail devleti, kurulduğu günden bu yana Amerika ve Batılı ülkelerin desteği ile İslam ülkelerine savaş açmış ve Filistin, Ürdün, Lübnan, Suriye ve Mısır topraklarının bir kısmını işgal ederek İslam ve Müslümanlarla aleni bir savaşa girişmiştir. Orta Doğu’da İslam ülkeleri için adeta bir virüs görevi yürüten Siyonist İsrail devleti, tüm Arap ülkeleri ile girdiği tüm savaşları kazanarak yenilmez bir efsane olarak dünyaya adını duyurmuştur. Bu durum, İmam Humeyni’nin (r.a) İran’da Amerikancı Şah yönetimini devirerek İslam İnkılabını kurana kadar sürdü. İmam Humeyni, İran’da gerçekleştirdiği büyük İslam Devriminden sonra İsrail’le tüm ilişkileri keserek İsrail’i tanımadığını ve ortadan kaldırılması gereken bir tümör olduğunu duyurdu.

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt İmamlarından Nakledilen Tedavi Yolları

  Muteber kaynaklardan nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hastalarınızı sadaka ile deva edin. Sadaka kesin olan belaları defeder ve kötü ölümleri sahibinden uzaklaştırır.” Başka bir rivayette nakledildiğine göre, bir adam İmam Musa Kazım’a (a.s) şöyle arz etti; “Ailemden on kişi ile birlikte hepimiz hastayız.” İmam: “Onları sadaka ile iyileştirin. Hiçbir şey sadakadan daha fazla ve daha çabuk fayda sağlamaz.” Hadislerde birçok defa şöyle vurgulanmıştır: “Biz (Ehlibeyt) ateşi, vücuda soğuk su dökmek ve elma yemekten başka bir şekilde tedavi etmiyoruz.”

  Daha Fazla ...