• Anne ve Babanın Kaza Namazlarının Hükmü

  Babanın kaza namazlarının büyük oğlun üzerine farz olduğu söylenmektedir; Neden babanın günah ve sorumlulukları büyük oğlun sırtına yüklenmiştir? Ayrıca neden bu hüküm sadece baba için zikredilmiş ve anne bu haktan mahrum bırakılmıştır? acaba bu hüküm annelik makamını küçümsemek ve ayrımcılık değil midir?

  Daha Fazla ...
 • Velayet-i Fakih Sistemine Yöneltilen Sorular ve Cevapları (1)

  Velayet-i Fakih’in En Sade Ve En Açık Akli Delili Nedir? Eğer veliyi fakih masum değilse hiçbir neden ve niçin olmaksızın ona itaat edilmesi nasıl yorumlanabilir? Veliyi fakih İmam-ı Zaman (a.f)’ın yeryüzündeki temsilcisi ve dünya Müslümanlarının tamamının emir sahibi ise niçin Anayasa veliyi fakihin, Hubregan (Uzmanlar) Meclisi ve diğerlerinin İranlı olması gerekir şeklinde düzenlenmiştir? Niçin İran İslam Cumhuriyeti Rehberi’ni “Veliyi Müslim’in” olarak isimlendiriyoruz? İran’da hak hükümetle birlikte eş zamanda bir ya da birkaç hak hükümet daha olsaydı veya gelecekte oluşsaydı, o zaman nasıl bir plan önerilirdi?

  Daha Fazla ...
 • Günümüze Işık Tutacak Ahir Zaman Hadisleri ve İmam Mehdi

  “Doğrusu Kaim’den önceki yıllar çok hilecidir. O yıllarda doğru söyleyenler yalancılıkla suçlanacak, yalancılar ise tasdik edilecektir. “Bir kısmınız bir kısmınızın üzerine tükürmedikçe, bir kısmınız bir kısmınıza lanet okumadıkça, bir kısmınız bir kısmınızı yalancılıkla suçlamadıkça beklediğiniz (İmam Mehdi’nin zuhuru) gerçekleşmeyecektir.” “Vallahi tasfiye olacaksınız, vallahı temizleneceksiniz, vallahi eleneceksiniz. Tıpkı buğdayın diğer zararlı bitkilerden elenip ayıklandığı gibi eleneceksiniz.”

  Daha Fazla ...
 • Ayet ve Hadisler ışığında Zina Hakkında Her Şey

  Zinadan Sakınmak, En Büyük Zina, Zinanın Haram Oluşunun Hikmeti, Zinanın Sonuçları, Zinanın Yaygınlaşması, Bedenin Her Organının Zinadan Nasibi Vardır, Zinanın Haddi, Zorla Zinanın Cezası, Zina zadenin Nişaneleri, Pezevenklik…

  Daha Fazla ...
 • Müçtehitleri Taklit Etmek Farz mıdır?

  İlahi hükümleri öğrenmek ve amellerin doğruluğundan emin olmak için Fakih ve İslam müçtehitlere başvurma geleneği İslam’ın ilk yıllarına ve imamların dönemine kadar uzanmaktadır… Allah Resulü (s.a.a) bazı sahabeleri dini hükümlerin talim ve tebliği için bazı çevre yerlere göndermekteydi. Müftü ve fakihin fetva vermesi, halkın ise onları taklit ederek tabi olmaları konusu İslam Peygamberi’nin (s.a.a) zamanında da vardı. Fakih birine başvurmak Peygamber efendimizden sonra da aynı şekilde devam etti… fakih birine başvurmak İmam Mehdi’nin (a.s) büyük gaybet döneminde farklı bir boyut kazanarak “içtihat” ve “taklit” terimleri ortaya çıkmıştır. Tüm şartlara haiz fakih ve müçtehitler, fetva verme ve soruları yanıtlama görevini üstlenerek masum imamın yokluğundaki boşluğu doldurmuşlardır…

  Daha Fazla ...
 • Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4)

  Ehlisünnetin Caiz Bildiği ‘Misyar Nikahı’ ile ‘Muta Nikahı’ Aynı Şey mi?

  Hz. Peygamberimizin Ehlibeytinin yolunu takip eden Şiilerin tarih boyunca hakarete uğramasına, kötülenmesine ve haksız eleştirilerde bulunulmasına sebep olan konulardan biri de Şia’nın hakkında Kur’anda açıkça ayet olan, hadislerce desteklenen, sahabelerin kendi dönemlerinde uyguladıkları “Muta Nikahı”nın caiz olduğunu savunmalarından kaynaklanmaktadır. Geçici nikahı (muta nikahını) inkar eden bazı Ehli sünnet mensupları tedrici olarak –muta nikahına benzer- farklı bir evlilik çeşidine razı olmak zorunda kaldılar. Adına da “misyar nikahı” dediler. Her ne kadar adına muta nikahı ve geçici nikah demeseler de pratik olarak muta nikahından hiçbir farkı yoktur… Burada misyar nikahı ele alınacaktır.

  Daha Fazla ...
 • Yezit soyu konuştu: 'Biz, Muaviye'ye Tabii Olanlarız'

  Suriyeli isyancı teröristlerin Selefi Şeyhi Adnan Arur, Şam'daki son gösterileri kendisine has üslubuyla değerlendirdi. Hamalı Selefi Alim Şeyh Adnan Arur, "Biz, Muaviye’ye tabii olan kişileriz. Bununla da gurur duyuyoruz" dedi. Şeyh Arur, 18 Şubat'ta Safa ve Visal başta olmak üzere Amerikancı-Selefi çizgide yayın yapan bir çok televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında şunları söyledi: "Evet! Nasıl ki Homs ehli, Halid Bin Velid'in torunlarıdır... Şam ehli de Muaviye'nin torunlarıdır. Başımız dik! Kuran ve Nebevi Sünnet'in emrettiği üzere biz Muaviye'ye tabii olanlarız. Bununla da gurur duyuyoruz!"

  Daha Fazla ...
 • Tarih günümüzün aynasıdır...

  Cemel Vakası (Nakisin Savaşı)

  Israrla İmam Ali’nin (a.s) hilafete geçmesini isteyenlerin başını çeken iki kişi vardı ki sonraki tutumları akla ziyan! Bunlar Talha ve Zübeyir’den başkası değildi. Hilafete en layık İmam Ali‘yi (a.s) görüp ve bu minval üzere kamuoyu oluşturarak halkı galeyana getirip, hilafeti kabul etmesi için İmam’ın (a.s) evini kuşatanların başında bu iki kişi vardı. Ancak işin içerisine nefsanî arzular, dünyevî ikbâl, makam ve mevki beklentisi girince çark etmek-topuklar üzerinde gerisin geri dönmek daha önce nice mümtaz ve şahsiyet sahibi kişiler olarak bilinenlerde de görüldüğü gibi onlara da böylesi bir tutum nasip olmuştu!

  Daha Fazla ...
 • Humus ve İslam’daki Yeri

  Allah-u Teâlâ, humusu, Peygamberimiz’e (s.a.a) ve onun değerli soyuna, onların saygınlığını korumak için özel kılmıştır. İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır: "Hiç kimseye, bizim hakkımızı bize ulaştırıncaya kadar üzerine humus gelen bir malla bir şey alması caiz değildir." "Allah'a ait olan her şey, Peygamber (s.a.a)'e dönmekte ve Peygamber (s.a.a)'e dönen her şey de bize aittir. Allah-u Teâlâ, müminlerin rızıklarını beş kısma ayırmıştır ve bunun bir kısmını Allah yolunda harcamalarını ve diğer dört kısmını ise helal yolda harcamalarını istemiştir. Bu hükümlere uymak zordur ve Allah-u Teâlâ, bu hükme uyan ve zorluklara katlanan kimseleri iman yolunda imtihan etmiştir."

  Daha Fazla ...
 • Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (3)

  Şii- Caferi Mezhebiyle Mutezile Arasındaki Farklılıklar

  İslam dinini doğru bir şekilde araştırıp özüne inemeyen bazı sözde alimler Şia mezhebiyle Mutezile Mezhebinin aynı olduğu iftirasını atarak Şia’nın da mutezile gibi batıl bir mezhep olduğunu iddia etmektedirler. (Halbuki mutezile mezhebi tam anlamıyla batıl olmadığı gibi Ehli sünnetin itikat mezhepleri olan Eşaire ve Maturidiye mezhepleri de iddia edildiği gibi tam olarak doğru değildir. Bilakis bu mezheplerin de mutezile gibi doğruları olduğu gibi yanlışları da bulunmaktadır.) Çoğu Ehli sünnet kitap ve sitelerinde Mutezile adıyla birlikte anılan Şia mektebi hakikatte Mutezile’yle (Eşari ve Maturidiye’de de olduğu gibi) ortak noktaları olduğu gibi farklı noktaları da bulunmaktadır. Burada bu farklılıklara değinilecektir.

  Daha Fazla ...
 • Şia’ya atılan iftiralara cevaplar (2)

  Şialar, Sünnileri Nasibi Diye Kafir Mi Bilmektedir

  Şia mezhebi mensupları maalesef tarih boyunca her zaman ötekileştirilmiş ve akla hayale gelmeyen iftiralara maruz kalarak toplumdan her zaman dışlanmıştır. İki büyük Müslüman topluluğu olan Şia ve Sünniler arsında kin ve nefret oluşturmak ve ileriki aşamada aralarında bir çatışma çıkartılarak bir birine kırdırılması için her zaman Sünni Müslümanlara Şia’nın sahabelere küfrettiği, Sünnileri nasibi kelimesi altında kafir bildikleri gibi iftiralar atarak Ehlibeyt sevdalısı Şiilere karşı kışkırtmaktadırlar. Biz abna olarak önceden bu tür iftira ve töhmetlere cevap vereceğimizi duyurmuştuk. Şimdi burada nasibinin ne anlama geldiğini ve Şiilerin sünnileri nasibi bilip bilmediğinin cevabını vereceğiz...

  Daha Fazla ...
 • Hadisler açısından...

  Neden Gusül Alırız, Gusüllerin Sebebi Nedir

  İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cenabet guslünün sebebi, temizlik ve insanın nefsini kendisine ulaşan zarar verici (pisliklerden) temizlemesi ve bedeninin diğer yerlerini temiz kılmasıdır.”[1] İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ölüyü guslettirmenin sebebi, vücudunda var olan çeşitli hastalıklarından ve hastalıkların pisliklerinden temizlenmesidir. Zira o meleklerle görüşmeye gitmekte ve ahiret ehliyle temasa geçmektedir...

  Daha Fazla ...
 • Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (1)

  Peygamber Efendimizden Sonra Üç Dört Kişi Dışında Tüm Sahabeler Mürtet Mi Oldu

  Tarih boyunca Şia mektebine her türlü iftira ve töhmet atılmıştır. Bu iftiralar o kadar ileri gitmiştir ki Şia’nın İslam dışında olduğu, rafizi, kafir, mürtet… olduğu iddialarına kadar gitmiştir. Öz Muhammedi İslam olan Caferi Mektebine saldırılar son Suriye olaylarında doruk noktasına çıkmıştır. Hatta Şia olmadığı halde Beşşar Esad’ın Şia olduğu gerekçesiyle İran tarafından desteklendiği bile iddia edilmiştir… Ekseriyetini Ehli sünnet Müslümanlarının oluşturduğu Türkiye’de Vehhabilik ve Selefilik azdır, ancak onların söylemleri maalesef Sünnilik adında tüm Ehli sünnet site ve kitaplarında dolaşmaktadır… Şia'ya atılan iftiralardan biri de şudur; Şia’nın akidesi: “Peygamber’den sonra dört veya beş kişi dışında tüm sahabelerin mürtet olduğudur!”

  Daha Fazla ...
 • İran-Irak Savaşının Bilinmeyenleri

  Yarım saate kadar İran’ın beli kırılacak

  İran- Irak Savaşı hakkında şu ana kadar oldukça çok yorum yapıldı. Ama bunların neredeyse tamamı İslam ve İran düşmanları tarafından yapılarak öteki ülkelerin dimağına sunuldu. Savaşı başlatıp her türlü askeri, lojistik, teknoloji ve istihbarat desteği veren Emperyalist Batı Ülkelerinin nasıl bir savaş yorumu yapacağı, kimi doğru ve haklı, kimi zalim ve haksız göstereceği herkesin malumudur. Savaşı Amerika’nın isteğiyle başlatan Irak diktatörü Saddam Hüseyin, savaşı başlatma emrini verdiğinde şunları söylemişti: “Yarım saate kadar İran’ın beli kırılacak”

  Daha Fazla ...
 • Caferi Şii Mezhebine Göre Cuma Namazının Şartları ve…

  Cuma namazının farz ve sahih olmasının bir takım şartları vardır. Şartlar şunlardan ibarettir: 1- Âdil bir hükümdarın veya âdil hükümdar tarafından Cuma namazını ikame etmek yada Cuma namazını ikame etmekle birlikte diğer görevleri de ifa etmek için atanan bir kimsenin varlığı. Huzur (Peygamber veya Masum İmamın hazır olmaları, yani İmam Mehdi’nin şu anki gibi gaybette olmaması) zamanında âdil hükümdardan maksat masum imamdır; gaybet zamanında ise şartlara haiz fakihtir; bu hususta onun görüşlerine uyulmalıdır...

  Daha Fazla ...
 • ‘Aktifhaber’ Sitesi Manşetten Sitemiz Üzerinden İran’a Saldırdı !

  Türkiye’de yayın yapan “aktifhaber.com” adlı bir haber sitesi, dün sitemiz üzerinden İran İslam Cumhuriyetine saldırarak iki ülke arasında fitne çıkarmak ve halklar arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştı. Yazıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti isimleri kullanılarak İran yerden yere vuruldu. Adı geçen haber sitesinin bu kin ve nefret kokan yaklaşımı son zamanlarda Müslüman ülkelerin arasını bozarak kendi sömürgeci siyasetini devam ettirmek isteyen Amerika ve İsrail’in ekmeğine yağ sürdü...

  Daha Fazla ...
 • Caferi Mezhebine Göre Namazın Farzları ve Rükün

  Namazın kısımları öyle bir şekildedir ki ya bilerek veya bilmeyerek azaltılması veya çoğaltılmasıyla namaz batıl olur. Namazın bu kısımları namazın payesi hükmündedir ve onlarsız namaz, namaz sayılmaz. Veya eğer bilerek yapılmazsa namaz batıl olur, ama bilmeyerek ve sehven yapılırsa namazın namaz olmasına darbe vurmaz ve has bir amelle sehven yapılan ameller telafi edilebilir. Birinci kısma namazın rüknü denir, yani eğer insan onlardan birini yapmaz veya fazla yaparsa, ister kasten olsun ister sehven olsun, namaz batıl olur. İkinci kısım ise rükün değildir. yani eğer kasten fazla veya eksik olursa, namaz batıl olur. Yanlışlıkla eksik veya fazla yapılırlarsa, namaz batıl olmaz.

  Daha Fazla ...
 • Mustafa Can, Şehadetin Kutlu Olsun…

  İran İslam İnkılabı bilim ve teknoloji alanında batıyı kendisine düşman edecek kadar ilerledi. Öyle bir noktaya geldi ki artık batının bilim ve teknoloji tekelini kırma aşamasına geldi. Bu da batının İran’a karşı Ehlibeyt mektebinin yolunu sürdürerek tüm dünyayı İmam Mehdi’nin gelişine hazırlamasının yanı sıra başka bir düşmanlık noktası kazandırdı… ve artık sömürgeci batı dünyası tüm fitne, düşmanlık ve çirkefliklerine başka bir boyut kazandırdı ve artık İran’ın bilim adamlarını ortadan kaldırmak içinde çabalamakta... İran’ın en son kurbanı ise deha bilim adamlarından şehit Mustafa Ahmedi Ruşen…

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Fazıl Lenkerani’nin İbretle Dolu Vasiyeti

  İslam dini bize yardımlaşmayı ve insanların sorunlarını imkan ölçüsünde halletmemizi tavsiye etmiştir. Bu konuda Kur’an’da sayısız ayetler olduğu gibi Peygamber efendimizin ve Ehlibeyti’nin hadislerinde de bu konuya tekit edilmiştir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Humeyni ve Kürt Halkı

  Tarih boyunca zalim ve müstekbirler tarafından dışlanarak zulme uğrayan Kürt halkına belki de imam Humeyni kadar sahip çıkan başka bir şahsiyet çıkmamıştır. Ona göre ‘Aleviler’ Ehlibeytin yetimleri olduğu gibi Kürtler de bu ümmetin Yetimleri’dir. Biz “ABNA.İR” olarak İmam Humeyni’nin çeşitli ortamlarda Kürt halkına hitaben yapmış olduğu konuşmalardan bir kısmını derleyerek siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz.

  Daha Fazla ...
 • Gerçek Bir Kabadayının İmam Hüseyin Aşkıyla Yeniden Dirilişinin Öyküsü

  Kabadayılığı ve serseriliğiyle ünlenmişti. İri cüssesi, etkileyici heybetiyle her nereye gitse gittiği yeri dağıtır, yerle bir ederdi. Bırakın sıradan insanları, karakoldaki polis memurları bile ondan korkarlardı. Kapıdan içeri girdimi herkesin gözü onun üzerinde olurdu. Yine bir gün kapıdan içeri girmiş ve oturacak bir yer gözüne kestirmişti. İleride halka şekline oturan bir grup sanki onun hakkında konuşuyordu.

  Daha Fazla ...
 • İmam Mehdi'nin 313 Has Yaranı Hangi Ülke ve Şehirlerden Olacak

  Cabir ibn Abdullah Ensari, Emire’l Mümin’in Hz. Ali’den İmam Mehdi (a.s) zuhur ettiğinde etrafında toplanacak olan 313 has kişinin hangi şehirlerden olduğunu sorduğunda imam Ali (a.s) şöyle buyurdu: Mekke’den 4 kişi Medine’den 4 kişi Beytul Mukaddes’ten (Kudüs) 4 kişi Yemen’den 7 kişi Mısır’dan 8 kişi Halep’ten 8 kişi (Suriye’de bir şehir)

  Daha Fazla ...
 • Hz. Ali, Hüsnü Mübarek Hakkında Ne Dedi?!

  Mısır’da yaşanan son gelişmelerden ve Hüsnü Mübarek’in yakalanmasının ardından internet ortamında Hz. Ali’nin (aleyhi selam) Hüsnü Mübarek hakkında öngörüde bulunduğu söylentileri yayılmaya başladı. Araştırmacı yazar Seyyid Ali Aşur “Ma za kale Ali an ahiri zaman” (Hz. Ali ahiri zaman hakkında ne dedi) kitabında bu rivayeti zikretmiştir. Rivayette Hz. Ali (aleyhi selam) Hüsnü Mübarek’in hükümetten ayrıldığını gördüğünüzde Hz. Mehdi en kısa zamanda kapınızı çalacaktır… geçmektedir...

  Daha Fazla ...
 • Filistin 4. Savaşta Kurtarılacak

  İranlılarla Araplar arasında düşmanlık ve kavga doruk noktasına çıkacak…(1)

  Akaidu’l İmamiye[1] kitabının yazarı Yahudi kavminin Batıdan gelerek Orta Doğuda kıyam edeceğini Filistin topraklarında İsrail adında bir devlet kuracağını ve sonunda Irak (İran orduları) tarafından gelen güçlü ordunun yardımıyla Araplar ve Müslümanların bir birlerine destek vermesiyle birlikte bu devletin ortadan kaldırılacağını haber veren detaylı bir hadis nakletmiştir. Irak tarafından gelen İran ordularının Filistin yönüne doğru hareket ettiğini ve bayraklarında: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın.” (Enfal Suresi, 60. Ayet) ayetinin işlendiğini nakletmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Suudi Arabistan Kralı Faysal’ın ABD’ye Tarihi Mektubu:

  Mısır’ı Vurun, Suriye’yi Bölün, Irak’ı Parçalayın…

  Suudi Arabistan’ın eski kralı “Faysal bin Abdül Aziz”in Amerika Birleşik Devletlerinin otuz altıncı başkanı olan dönemin başkanı Lyndon B. Johnson’a yazdığı mektup gerçekte tarihi bir belge konumunda olup, Suudi hanedanının bölgedeki gerçek niyetini ortaya koyması açısından son derece önemlidir. Suudi Kralı, bu belgede Mısır, Suriye, Filistin ve Irak hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Eğer bu mektup incelenirse Arap- İsrail savaşları, Gazze işgali, Irak’ın Kuzeyinde Kürt devleti ve Suriye’nin bölünme girişimleri net bir biçimde ortaya çıkmış olacaktır.

  Daha Fazla ...
 • İnsanın yaratılma amacı nedir

  Konunun açıklanması için öncelikli olarak birkaç noktanın üzerinde durulması gerekmektedir: 1- Yüce Allah’ın sıfat ve özelliklerinden bir diğeri de “hekim” olmasıdır. Yani Allah Teala hiçbir şeyi amaçsız ve maslahatsız yaratmaz. Elbette insanların toplumdaki hedef ve amacıyla Allah Teala’nınki arasında fark vardır. İnsanın eğer amaç ve motivasyonu olmazsa hiçbir şey yapmaz, yani amaç ve motivasyonlar failin kemeline sebep olmaktadır. Ve insan yaptığı işlerle, kendisinde olmayan şeyleri elde eder. Ancak Allah Teala’nın amaç ve motivasyonu kendisine dönmemektedir. Bilakis sairi mevcudata dönmektedir. Çünkü Allah gani ve mutlak ihtiyaçsızdır, ama öteki varlıklar ona muhtaçtırlar. Kur’an-ı Kerim bu konu hakkında şöyle buyurmaktadır:

  Daha Fazla ...
 • Müçtehitlerin görüşü:

  Ezan ve ikamede “Eşhedu enne aliyyen veliyullah” denmesinin hükmü

  Peygamber Ehlibeyti (a.s) takipçileri olan Şiiler ezan ve ikamelerinde yüz yıllardır “eşhedu enne muhammeden Resulullah” tan sonra “Eşhedu enne aliyyen veliyullah” şehadetini demektedirler. Ancak Şia ve Caferi mezhebini yeterince tanımayan toplumumuz bu cümleyi ezan ve ikamede ilk kez duyduklarında şaşırmakta ve haklı olarak bunun ne anlama geldiğini ve ezanın bir parçası olup olmadığını sormaktadırlar. Biz abna.ir olarak burada Şia dünyası tarafından taklit edilen önemli müçtehitlerin bu konudaki fetvalarını yayınlıyoruz…

  Daha Fazla ...
 • Allame Tabatabai:

  Abdestte Ayaklar yıkanmalı mı, yoksa mesh mi edilmeli?

  “Ey inananlar! Namaza durmak istediğiniz zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızın bir kısmını ve üzerindeki çıkıntıya kadar ayaklarınızın bir kısmını meshedin.” (Maide Suresi, 6. Ayet)

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır