Livata, lezbiyenlik, İstimna, Pezevenklik, Hayvanlar ve Ölülerle Cinsel İlişkinin Hükmleri (+18)

  • News Code : 386229
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA24.com
Brief

1. Livata (Hz. Lut kavminin duçar olduğu çirkin homoseksüel ilişki) zina[1] da olduğu gibi dört kişinin tanıklığı ile veya kişinin kendisinin dört kere livata yaptığını ikrar etmesiyle sabit olur. Meşhurun görüşüne göre şer’i hakim zina da olduğu gibi burada da kendi ilmine göre livata yapan kişiye had uygulayabilir. Eğer kişi livata yaptığını dört kereden az ikrar ederse şer’i hakim ona ta’zir (had miktarından az olmak şartıyla belirlenen kırbaç cezası) uygular.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- 2. Bir erkeğin erkeklik aletini (sünnet miktarı kadar) başka bir erkeğin veya erkek çocuğun dübürüne, yani anal yoluna dahil etmesidir. Bunun hükmü; eğer her ikisi de baliğ ve akil olursa hem fail ve hem meful her ikisi de öldürülür. İster Müslüman olsunlar ister kafir, ister evli olsunlar ister bekar hüküm aynıdır. Eğer livata yapan şahsın birisi baliğ ve (deli olmayan) akıl sahibi, diğeri ise çocuk (buluğa ermemiş) olursa baliğ ve akil olan öldürülür, çocuk veya deli ta’zir edilir. Bazı ulemalar failin deli olması halinde onun da öldürülmesi gerektiğini söylemişlerdir.

Öldürülme yöntemi olarak İmam ihtiyar sahibidir: ister livata yapan kişilerin kılıçla öldürülmesini, ister ateşle yakılmasını ve isterse el ve ayaklarının bağlanarak bir dağdan aşağı atılmasını, yahut bir duvarın üstüne yıkmalarının emrini verebilir. Eğer ateşle yakılma emri verilmemişse, öldükten sonra yakma emri vermeleri de caizdir.

3. Bir erkek veya bir erkek çocuğunun bacaklarının arasına erkeklik aletini anal yoluna dahil etmeden yerleştirerek oynatırsa meşhurun görüşüne göre baliğ olana yüz kırbaç vurulur.

Bazı ulemalar, muhsen[2] olan yani baliğ, akıl sahibi ve evli olursa (zinada açıklandığı gibi eğer evli olur, ancak eşine cinsel olarak ulaşma imkanı yoksa o kişi muhsen sayılmaz) taşlanarak öldürülür, ama eğer içlerinden birisi muhsen olmazsa muhsen olmayan baliğ ve akıl sahibi kişiye yüz kırbaç vurulur demişlerdir.

Bazıları da ikinci maddedeki gibi öldürülmesi gerektiğini söylemişlerdir. Ancak güçlü görüş birinci görüştür (yani her şart altında yüz kırbaç vurulması) İmam Cafer Sadık’tan (aleyhi selam) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: “Livata, yani iki bacağın arasına dahil etmektir ve her kim anal yola dahil ederse Allah’ın Hz. Muhammed’e (s.a.a) gönderdiği şeye kafir olmuştur.

Böyle birisi (yani, birisinin bacaklarının arasına erkeklik aletini anal yoluna dahil etmeden yerleştirerek oynatırsa), iki veya üçüncü kırbaç cezasından sonra öldürülür. (zinada olduğu gibi her kimin bu şekilde oynaştığı sabit olursa iki kere had uygulandıktan sonra üçüncü kez de yapması halinde öldürülür, bazıları da dördüncü kez yapması halinde öldürülür demişlerdir.)  

4. Her ne zaman iki erkeği çıplak olarak bir örtünün altında görürlerse ve aralarında bir yakınlaşma olmadığı anlaşılırsa her ikisine de ta’zir ve tedip uygularlar. (Şer’i hakimin vereceği miktar: otuz kırbaçla doksan dokuz kırbaç arasıdır) eğer bu kişiler aynı şekilde yapar ve iki kere ta’zir ve tedip cezasına çarptırılırlarsa üçüncü kez yüz kırbaç cezası alırlar. (yani artık had uygulanır)  

Bazıları, aralarında bir yakınlaşma olup olmadığı şartını koşmamış ve her ikisine de yüz kırbaç vurulması gerektiğini söylemişlerdir. (Allame Meclisi’ye göre bu görüş delil açısından daha güçlüdür)

Erkek Çocuğunu Şehvetle Öpmenin Hükmü

5. Her ne zaman bir erkek, bir erkek çocuğunu şehvetle öperse, şer’i hakim doksan dokuz kırbaca kadar maslahat gördüğü ta’zir cezasıyla onu cezalandırır. Muteber hadislerde şöyle nakledilmiştir: “Her kim bir erkek çocuğunu şehvetle öperse gök ve yeryüzü melekleri ona lanet eder ve bu risalenin kaldıramayacağı kadar melekler de.” Ayrıca başka bir hadiste Allah’ın o kişinin ağzına bir ateş urganıyla vurduğunu, gök, yeryüzü, rahmet ve gazap meleklerinin ona lanet ettiği ve cehennemin onun için hazırlandığı rivayet edilmiştir. Ancak tövbe ederse tövbesi kabul edilir.

Başka bir hadiste ise şöyle gelmiştir: Eğer istek üzerine bir erkek çocuğunu şehvetle öperse, Allah ateşten bir yular ile onun ağzına dizgin vurur. 

İstimna (Mastürbasyon) Haddi

6. Eğer birisi kendi eliyle erkeklik aletiyle meni gelmesi için oynarsa (istimna ve mastürbasyon yaparsa) haram işlemiş olur ve şer’i hakim maslahat gördüğü kadar ona ta’zir ve tedip cezası uygular.

Rivayet edildiğine göre Hz. Emire’l Müminin Ali (a.s) istimna yapan böyle birinin avuç içlerine o kadar çok vurdu ki elleri kızıl rengine döndü. Daha sonra onu Müslüman beytülmalından evlendirdi.

Bir kişinin istimna yaptığı iki kişinin şahitliği ile veya kendisinin bir defa ikrarıyla sabit olur. (meşhurun görüşüne göre)  

Lezbiyenlik (Musahake) Had Uygulaması

Müsahake/Lezbiyenlik: Yani iki kadının vajinalarını birbirlerine sürtmesidir. Bu amel haramdır. Kur’an-ı Kerim’de Ashab-ı Res diye bahsedilen kavim, bu eylemlerinden dolayı azaba uğramıştır. Meşhurun fetvasına göre her ikisine de yüz kırbaç vurulur. İster Müslüman olsunlar, isterse kafir, ister kocaları olsun isterse olmasın.

Bazıları, eğer muhsene olurlarsa (yani ulaşabilecekleri bir kocaları varsa) onu recmederler ve eğer muhsene olmazsa o zaman yüz kırbaç vururlar demiştir. (Allame Meclisi’ne göre bu görüş daha güçlüdür.)

Eğer iki kere bu eylemi yapıp her seferinde de kendilerine had uygulanırsa üçüncü kez yapmaları halinde öldürülürler. Bazıları dördüncü kez yapmaları halinde öldürüleceğini söylemişlerdir.

Lezbiyenlik yaptığı sabit olmadan önce eğer tövbe ederse had uygulanmaz, ama eğer lezbiyenlik yaptığı ikrar yoluyla sabit olduktan sonra tövbe ederse imam ihtiyar sahibidir; ister had uygular isterse bağışlar. Konu zina ve livatada da aynıdır.  

Eğer iki kadını bir örtü altında çıplak bulurlarsa, bazıları had miktarından az miktarda ta’zir uygulanmasını ve iki kere aynı eylemi yaparlarsa ve her seferinde ta’zir olurlarsa üçüncüsünde yüz kırbaç vurulmasını ve dördüncü kez de öldürülmesini söylemişlerdir. Bazıları da her zaman ta’zir edileceklerini ve had ve öldürülme cezası uygulanmayacağını söylemişlerdir.

İki kız veya kadının bir örtü altında yatmaları caiz değildir, haramdır. Hatta eğer çıplak bile olmasalar bir örtü altında yatmamaları gerekir.

Sahih hadiste İmam Muhammed Bakır ve İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuşlardır: Bir gün Hz. Emire’l Müminin Ali (a.s) oturmuştu. Bir anda birileri gelerek Hz. Emiri istiyoruz dediler. İmam Hasan (a.s) ne işiniz var? Diye sordu. Dediler ki bir meselemiz var. İmam Buyurdular ki: ne işiniz var?

Dediler ki: “Kadının birisi kocasıyla cinsel ilişkiye girmiş ve daha sonra bedeni henüz sıcakken gidip bakire bir kızla lezbiyenlik yapmış. Vajinasındaki kocasının spermleri o esnada bakire kızın vajinasına geçmiş ve bununla bakire kız gebe kalmış. Bu durumda ne yapılması gerekir?” İmam Hasan (a.s) şöyle buyurdu: “Konu sıkıntılı bir konudur ve babamın cevaplaması gerekir (O sırada İmam Ali’nin (a.s) halife olduğu anlaşılıyor) ancak ben cevap vereceğim, eğer doğruysa Allah ve babamdan taraftır ve eğer farzımuhal hata olursa kendimden olur. inşallah hata olmaz: “O kadından bakire kızın mihrini almak gerekir. Zira çocuk olursa bekareti bertaraf olmadan çocuk dışarı çıkmaz.[3] Evli olduğu halde bu işi yaptığı için kadın recmedilir[4]. Çocuğun o kadından dünyaya gelmesi için de beklerler. Çocuk olduğunda çocuğu sperm sahibi olan babasına verirler[5]. Lezbiyenliğe razı olduğu için de bakire kıza had uygulanır.”Daha sonra Hz. Emiri’l Mümininin Ali’nin (a.s) yanına gittiler ve olayı İmam Hasan’a anlattıkları gibi anlattılar. İmam Ali (a.s) benim yanıma da gelseydiniz bende oğlumun size verdiği cevabın aynısını verirdim dedi.” Ulemalardan bir grup bu rivayeti kabul etmiş, bazıları ise bazı hükümlerine bazı itirazlar yöneltmiştir.

Lezbiyenliğin Sabit Olma Yolları

Lezbiyenlik dört adil erkeğin zina da söylendiği gibi şahadetiyle sabit olur. Erkek ve kadınların birlikte şahitliği yeterli olmadığı gibi, kadınların da toplu tanıklığı geçersizdir.

Ayrıca kadının dört kere lezbiyenlik yaptığını ikrar etmesiyle lezbiyenlik sabit olur.

Eğer baliğ bir kadın, henüz buluğa ermemiş bir kızla lezbiyenlik yaparsa baliğ olan kadına had uygulanır, ancak baliğ olmayana ta’zir uygulanır. Eğer her ikisi de ergenlik çağına girmeden bu işi yaparlarsa her ikisine de ta’zir uygulanır.  

 ***

Kavatlık ve Pezevenkliğin Haddi

Bir erkekle bir kadının zina etmeleri için veya iki erkeğin livat yapmaları için aracılık eden erkek ve kadınlara pezevenk veya kavat denir. Meşhur ulemaya göre pezevenklik yapan kişiye zina suçunun dörtte üçü, yani yetmiş beş kırbaç cezası had olarak uygulanır.

Bazı ulemalara göre ise pezevenklik yapan şahsın saçları kazınır ve şehir içinde veya kabile içinde gezdirilerek rezil edilir ve sonra şehirden sürgün edilir. Bu konuda başka görüşlerde bulunmaktadır.

Eğer kavatlık eden aracı kadın ise sadece yetmiş beş kırbaç cezasına çarptırılır.

Kavatlık iki adil kişinin şahitliği ile yahut kendisinin iki defa ikrarı ile sabit olur. eğer bir kere ikrar ederse ta’zir uygulanır.

Hayvanlarla Ve Ölülerle Cinsel İlişkiye Girmenin Had Hükmü

Burada on konu bulunmaktadır:

1. Eğer cinsel ilişkiye girilen hayvan koyun, inek ve deve gibi etinin yenilmesi helal hayvanlardansa bu durumda birkaç hüküm sabit olur.

a) Eğer cinsel ilişkiye giren baliğ ve akıl sahibi ise, meşhurun görüşüne göre önce ona ta’zir uygulanır. Bazıları yirmi beş kırbaç cezasına çarptırılır demişlerdir. Bu görüş güçlüdür. Bazıları da yüz kırbaç vurulur demiştir.

b) Cinsel ilişkiden sonra zamanla hayvanda oluşan et ve süt haram olur.

c) O hayvanın kesilerek yakılması gerekir. Bunun birkaç sebebi olabilir. Ya bu çirkin eylemin iğrençliği bilinsin ve herkes tarafından görülsün, veya onun neslinden haram türemesin ve yanlışlıkla eti yenilmesin diye, yahut bizim bilmediğimiz Allah katında mahfuz olan hikmetinden dolayı.  

d) Eğer tecavüze uğrayan hayvanın sahibi başkası ise ona ücreti ödenmelidir. Muteber senetlerle İmam Cafer Sadık, İmam Kazım ve İmam Rıza’dan (Allah’ın selamı onların üzerine olsun) şöyle rivayet edilmiştir: Hayvanla cinsel ilişkiye giren adam eğer hayvanın sahibi ise o hayvanı keserler ve öldükten sonra onu yakarlar. İş bununla bitmez. Zina yapan kişinin haddi miktarının dörtte biri olan yirmi beş kırbaç buna uygularlar. Eğer hayvan başkasının ise hayvanın fiyatını belirler ve ondan onun ücretini alarak sahibine verirler. Daha sonra yirmi beş kırbaç ona vururlar.” Hadisi nakleden ravi diyor ki: dedim ki: Hayvanın ne suçu var?” İmam buyurdular ki: “Hayvanın bir günahı yoktur, ancak Hz. Resulü Ekrem (s.a.a) insanların hayvanlarla cinsel ilişkiye yeltenmeye cüret etmemesi ve insan neslinin bertaraf olmaması için böyle yapmıştır.” 

Eğer eti mekruh olan at, eşek ve katır gibi binek olarak kullanılan hayvanlardan olursa o hayvanı kesmezler. O şahsın devamlı olarak kınanmaması için hayvanı başka bir şehre sürerler ve orada satarlar. 

Deli veya çocuk böyle bir iş yaparsa onlara tedip cezası uygulanır.

Bu eylem iki kişinin tanıklığı ile veya kişinin bir kere ikrarı ile sabit olur.

Ölülerle Cinsel İlişkiye Girmenin Hükmü

Ölülerle cinsel ilişkiye girmek dirilerle cinsel ilişkiye girmekle aynı hükme sahiptir. Eğer birisi evli ve muhsen olduğu halde yabancı (namahrem) bir kadınla cinsel ilişkiye girerse recmedilir. Eğer muhsen ve evli değilse yüz kırbaç had uygulanır. Ayrıca imam maslahat bildiği miktarda bu kişiye ta’zir cezası uygular. Eğer cinsel ilişkiye girdiği ölü kadın kendi eşiyse, ona ta’zir cezası uygulanır, had uygulanmaz. Öldükten sonra kendi (anne, kız kardeş, kız…gibi) mahremiyle, ölü bir erkekle livat yapmak gibi suçlar, dört adil erkeğin şahitliği veya kişinin dört kere ikrar etmesiyle sabit olur. Hüküm dirilerdeki hükümle aynıdır.  

Devam edecek…

ABNA.İR

..............................................

[1] - Şahitlerin sözlerinin birbirlerini tutması, aynı anda şahitlik yapmaları, olayı yeri, zamanı ve fiili olarak birbirleriyle çelişmeyecek şekilde anlatmaları gerekir. Eğer bu şartlardan birisi tutmazsa zina da olduğu gibi şahitler suçsuz birine livata nispetinde bulunduklarından ötürü kırbaç cezasına çarptırılırlar.

[2] - Muhsen ((محصن kelimesi, ismi meful olup korunan, korunmuş anlamındadır. Yani evli bir insan eşi olduğu için günaha ve haramlara düşmekten korunmuş anlamındadır. Dolayısıyla bir kişi eşi (sayesinde cinsel isteklerine ulaşabildiğinden) günaha düşmekten korunduğundan yine de zina, livata, mastürbasyon… gibi haramlara düşüyorsa bu kişinin suçu ötekilerden çok daha şiddetlidir. Buradaki kelime muhsen’dir. Muhsin kelimesi ise başka bir anlama gelmektedir. Bu konuda Arapça yazılan hudut kitaplarına başvurulabilir.  

[3] - Yani bekareti çocuk dünyaya geldiğinde bozulacağından kızın bekaretini bozma suçundan lezbiyenlik yapan kadının bu kızın mihrini vermesi gerekir. (mihr miktarı ise mihrul misl olur. yani o özellikteki bir kızın akranlarının aldığı miktar.)

[4] - Bazı ulemalara göre muhsene olan bir kadın lezbiyenlik yaparsa recmedilerek öldürülmesi gerekir.

[5] - Çocuk onun spermi ile dünyaya geldiğinden çocuk lezbiyenlik yapan kadının kocasına verilir. İslam’da çocuk her ne şekilde olursa olsun babaya aittir.

İLGİLİ HABERLER

 İslam’da Zina Haddi ve Hükümleri (+18)

 Ayet ve Hadisler ışığında Zina Hakkında Her Şey

Livata, lezbiyenlik, İstimna, Pezevenklik, Hayvanlar ve Ölülerle Cinsel İlişkinin Hükmleri (+18)

İslam’da Kazf, Şarap ve Boza İçmenin Haddi

İslam'da Hırsızlığın Cezai Had Hükümleri


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib