Ahir Zamanın En Büyük Fitnesi Nedir?

Ahir Zamanın En Büyük Fitnesi Nedir?

İslami rivayetlerde, özellikle Ehlisünnet yoluyla İslam Peygamberinden (s.a.a) nakledilen rivayetlerde bir fitneden söz edilmiştir; rivayetlerin tabiriyle ahir zamanın en büyük fitnesidir ve Adem’in yaratılışından kıyamete kadar onun gibi bir fitne gelmeyecektir. Bu büyük hadise ve ağır fitne rivayetlerde “Deccal’in İsyanı” tabiriyle nakledilmiştir.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- İslami rivayetlerde, özellikle Ehlisünnet yoluyla İslam Peygamberinden (s.a.a) nakledilen rivayetlerde bir fitneden söz edilmiştir; rivayetlerin tabiriyle ahir zamanın en büyük fitnesidir ve Adem’in yaratılışından kıyamete kadar onun gibi bir fitne gelmeyecektir. Bu büyük hadise ve ağır fitne rivayetlerde “Deccal’in İsyanı” tabiriyle nakledilmiştir.
Gerçi rivayetlerde Deccal’in özellikleri, amelleri ve davranışı alanında, birçok rivayet nakledilmiştir, ama bu konunun tüm yönlerini kolay bir şekilde anlamanın mümkün olmadığını itiraf etmek gerekir ve yine bu eşsiz ve acayip olaydan tam ve açık bir tasvirin verilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte ahir zamanın bu olayını tanımanın gerekliliği ve bu küresel fitne ile karşı karşıya gelmek için hazır olmanın önemine dikkatle bu makalede rivayetlerden faydalanılarak Deccal’in fitnesinin bazı yönlerinin açıklanmasını yapmaya çalışacağız.
1.Deccal’in Mana ve Mefhumu
Deccal “faal” vezninde olup mübalağa sığasındandır ve Arap edebiyatında işin fail tarafından çok yaptığını göstermektedir. Lügat kitaplarında bu kelimenin kökü ve manası hususunda birçok ihtimal öne sürülmüştür. Burada onlardan bazılarına işaret ediyoruz:
a) Deccal kelimesi “duceyl” kökünden olup “katran” manasındadır. Araplar geçmişte develerin bedenindeki sorunları örtmek için katran adında siyah renkli bir madde ile kapatırlardır ve Arap örfünde devenin bedeninin bu madde ile tam bir şekilde kapanmasına “tedcil” deniyordu. Bu bakımdan Deccal da katran gibi yeryüzünü kaplayacağından bu isim ile anılmıştır.
b)Sözü edilen kelime “decl” kökünden olup yalan ve aldatma anlamındadır. Deccal’in bu ad ile adlandırılmasının nedeni onun rablik iddiasında bulunacağıdır ve bu en büyük yalandır.
c)Deccal “decl” kökündendir ve “kat etmek ve yol gitmek” anlamındadır; Deccal’in bu isimle anılmasının nedeni onun dünyanın tüm bölgelerinin kat edeceği ve sultası altına alacağı içindir.
d)Deccal “tedcil” kökünden olup “örtmek” manasındadır; onun bu isimle adlandırılmasının nedeni, onun küfrü ile insanları örteceği veya yeryüzünü ordusunun çokluğuyla örteceği veya hakkı batıl ile örteceği içindir.
e)Deccal kelimesi “ducal” kelimesinden türetilmiş olup “altın” veya “altın suyu” manasındadır; çünkü Deccal nereye adım artsa altın hazineleri onunla olacaktır.
f)Bu kelimenin kökü “deccale” kelimesi olup “büyük yol arkadaşı grubu” manasındadır; Deccal’ın bu isimle adlandırılmasının nedeni onun kalabalık taraftar grubuyla birlikte yeryüzünü kaplayacağıdır.
g)Bu kelime “decal” kökünden türetilmiş olup “hayvan dışkısı” anlamındadır; çünkü Deccal d hayvan dışkısı gibi yeryüzünü amelleriyle pisletecektir.
Tacu’l-Arus yazarı bu görüşleri naklettikten sonra şöyle yazıyor: “Yazar tüm ihtimalleri iyi bir şekilde açıkladı, ama en isabetli görüş şudur: Deccal çok yalancı anlamındadır ve onun yalanı sihir, aldatmaca, töhmet, hakkı gizleme ve kalbinde olmayan şeyleri açıklamasıdır. Alam’ul-Kur’an yazarının dikkate değer diğer bir görüşü vardır; o bu konuda şöyle yazıyor: “Yazarın görüşüne göre “deccal” bileşik bir kelimedir ve onun “elif ve lamı” Danyal ve Hizkiyal isimlerinde olduğu gibidir ve “Allah” manasındadır. Onun birinci kısmı ne olursa olsun hısım ve düşman anlamındadır. Gerçi bu görüşte yeni noktalar bulunmaktadır, ama lügatçiler arasında onu teyit edecek birini bulmak pek zordur.
2.Rivayetlerde Deccal
Deccal’in kıyamı ve ona bağlı olarak gelişen olaylarla ilgili nakledilen rivayetlere kısa bir bakışla, birçok konu ve başlıkla karşılaşıyoruz ve onların tamamen incelenmesi geniş ve derin bir araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu az fırsatta bazı konu ve başlıkları incelemekle yetiniyoruz.
a)Deccal’in Ayaklanmasının Kesin Oluşu
Birçok rivayette ahir zaman olayları veya kıyametin alameti unvanıyla Deccal’in ayaklanmasının kaçınılmaz olduğuna tekit yapılmıştır. Misal olarak Emirülmüminin Ali’nin (a.s) Peygamber’den (s.a.a) naklettiği rivayette şöyle gelmiştir: “Kıyametten önce on hadise kaçınılmazdır: Süfyani’nin ayaklanması, Deccal’in ayaklanması, …”
Bazı rivayetlerde Deccal’in ayaklanmasının kesinliği İmam Mehdi’nin zuhurunun kesinliği gibi bilinmiştir ve onun inkar edilmesi küfür sayılmıştır. Misal olarak şu nebevi rivayete işaret edilebilir: “Kim Mehdi’nin kıyamını inkar ederse, Muhammed’e indirilen her şeyi inkar etmiştir ve kim İsa’nın inişini inkar ederse kafir olmuştur ve kim Deccal’in ayaklanmasını inkar ederse kafirdir.
b)Deccel’in Fitnesinin Büyüklüğü
Birçok rivayette Deccal’in fitnesinin büyüklüğü ve benzersizliği konusuna vurgu yapılmıştır. Bu rivayetlerin birine göre, İslam Peygamberi (s.a.a) hutbelerinin birinde şöyle buyurmuştur:
“Ey insanlar! Yeryüzünde Deccal’in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır; Yüce Allah’ın gönderdiği her peygamber ümmetini onun hakkında uyarmıştır.” Başka bir rivayette bu konuda Peygamber’den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Âdem’in yaratılışından kıyamete kadar Deccal’den daha büyük bir hadise yoktur.”
c)Tüm Peygamberlerin Deccal Hakkında Uyarısı
Deccal’in beşeri toplumlar için o kadar geniş ve yıkıcı bir tehlikesi var ki tüm ilahi peygamberler onun hakkında uyarıda bulunmuş ve takipçilerini Deccel’den korumaya çalışmışlardır. İslam Peygamberi (s.a.a) bu hususta şöyle buyuruyor: “Tüm peygamberler taraftarlarını Deccal’den korumuş ve uyarmışlardır.”
d)Deccal’in Şerrinden Allah’a Sığınmanın Gerekliliği
Birçok rivayette Deccal’in fitnesinin şerrinden Allah’a sığınmanın gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Misal olarak Peygamber (s.a.a) efendimiz şöyle buyuruyor: “Sizlerden her biri son teşehhüdü bitirdiğinde altı şey hususunda Allah’a sığınmalıdır: Cehennem azabından, kabir azabından, yaşam ve ölüm zamanının fitnesinden ve Deccal Mesih’in şerrinden.” Bazı rivayetlerde de Deccal’in fitnesinin şerrinden korunmak için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur; misal olarak Allah Resulü’nden nakledilen şu rivayet gösterilebilir: “Kim Kehf suresinin ilk on ayetini hıfzederse Deccal’in fitnesinden korunur.”
e)Deccal’in Özellikleri
Deccal’in rivayetlerde gelen özelliklerini incelemeden önce bir konuyu hatırlatmak gerekir ve o şudur ki Şii rivai kaynaklarda, Ehlisünnet kaynaklarının aksine, Deccal konusuna fazla değinilmemiştir; hatta Kuleyni’nin el-Kafi, Numani’nin el-Gaybe ve Şeyh Müfid’in el-İrşad kiabında zuhurun alametleri hususunda birçok rivayet nakledilmesine rağmen Deccal hakkında bir tek rivayet bile nakledilmemiştir. Şeyh Saduk’un “Kemalu’d-Din ve Tamamu’n-Nime” ve Şeyh Tusi’nin “el-Gaybe” kitabında nakledilen rivayetlerin sayısı on taneye bile ulaşmaz. Bu ilave olarak, Ehlisünnet yoluyla Deccal ve onun özellikleri hakkında nakledilen rivayetlerin çoğu zayıftır veya efsanevidir ve acayip ve akıldan uzak garip konular beyan edilmiştir.
Zikredilen konulara dikkatle, bazı muasır yazarlar Deccal’in varlığı veya özellikleri hususuna şüpheli yaklaşmışlardır ve sonunda Deccal’in özelliklerinin kinayeli ve şifreli olduğuna ve bu özelliklerin belirli ve malum bir kişiye veya varlığa uymadığına inanmışlardır. Seyyid Muhammed Sadr, rivayetlerden istifade ile Deccal’in on özelliliği saydıktan sonra bu özelliklerin incelenmesinde şöyle yazıyor: “Hiç şüphesiz eğer bu ibaretlerdeki kinayeli ve şifreli mefhumları görmezden gelirsek, onlardan hiçbirin kabul edemeyiz ve onların doğruluğunu kabul edemeyiz. Çünkü senet kuralları açısından o rivayetlerin çoğu “vahit” haberlerdir ve güvenilir değillerdir. Eğer senet kurallarını bir kenara bıraksak bile, bu rivayetlerde mucizevî meseleler Deccal’e nispet verilmiştir.
O, kâfir, isyankâr ve asi bir kişidir ve daha önce kafir birinden mucize görülemeyeceğini söylemiştik… Bu zafiyetlerle birlikte bu hususta iki ihtimal vardır; ya bu rivayetlerin hepsini ret etmeliyiz veya onları zahiri mananın aksine, şifreli ve kinayeli bir manaya yüklemeliyiz. Açıktır ki şifreli manaya yüklemek onları ret edip bir kenara atmaktan daha iyidir.”
Muasır yazarlardan bir diğeri, Deccal ile ilgili rivayetleri beyan ettikten sonra ona şüpheli yaklaşıyor ve şöyle yazıyor: “Deccal hikâyesini kutsal kitapta ve Hıristiyanların açıklamalarında aramak gerekir. O hadislerin çoğu Ehlisünnet kanyaklarında gelmiş ve onlar tarafından nakledilmiştir. Her halükarda Deccal hikâyesinin aslı müphem bir şekilde doğu olabilir, ama onun hakkındaki tanımlamalar ve tasvirler hususunda hiçbir güvenilir senet yoktur. Buna göre Deccal olayının aslı doğru olsa bile, şüphesiz efsanevi özellikler ile karışmış ve hakiki tasvirini kaybetmiştir.”
Yevmu’l-Halas (kurtuluş günü) kitabının yazarı da Deccal ile ilgili rivayetleri incelemeden önce şöyle yazıyor: Yazar Deccal hakkında kesin bir sonuca ulaşamamıştır; .çünkü Deccal hakkındaki rivayetler genellikle güvenilir değildir ve onların içinde kesinlikle uydurma olan konular vardır ve onların metni masumdan olmadıklarına açık bir şahittir.
Bu hadislerde onları uyduranların zevk ve kişilikleri tesir etmiş ve onların zevk ve kişilikleri uyarınca uydurulmuşlardır. Allah Resulü’nden (s.a.a) bu hususta nakledilenler, hilafet hükümetinin uydurma hadisleri arasında kaybolmuştur ve onların belirlenmesi oldukça zordur.”
Bu açıklamalardan sonra Deccal’in en önemli zahiri ve davranışsal özelliklerini inceliyoruz. Rivayetlere göre, kâfir olmak, Allahlık iddiasında bulunmak, tüm dünyayı kat etmek, uzun ömürlü olmak, bir gözlü olmak v.s… Deccal’in en önemli özelliklerindendir. Bu özelliklerin açıklığa kavuşması için bu husustaki birkaç rivayeti inceliyoruz.
Nebevi rivayetlerin birinde deccal şöyle vasfedilmiştir: “Ben Deccal hakkında sizinle konuştum; sizin onu anlamayacağınızdan korkuyorum. Mesih Deccal kısa boylu, ayakları aralı ve kıvırcık saçlıdır, bir gözü vardır ve diğer gözü tamamen yok olmuştur ve hiçbir çıkıklık veya çöküklük onlardan kalmamıştır. Eğer onun işi hususunda karmaşaya duçar olursanız bilin ki sizin Allah’ınız tek gözlü değildir ve siz Allah’ınızı dünyadan gidinceye kadar asla görmeyeceksiniz.”
Bu konuda yine Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: “Deccal’in sol gözü kördür ve onun alnında şöyle yazılmıştır: Kâfir. Gözünün içinde et parçası vardır.”  Şia’nın rivai kaynaklarında da nakledilen diğer bir nebevi hadiste Deccal’in özellikleri hakkında şöyle gelmiştir: Ey insanlar! Yüce Allah’ın gönderdiği tüm peygamberler kavimlerini Deccal hususunda uyarmışlardır ve Yüce Allah O’nu sizin zamanınıza kadar ertelemiştir ve eğer bu konuda şaşkınlığa duçar olursanız biliniz ki Allah tek gözlü değildir. Deccal iki kulağının arası bir mil olan bir eşeğe binerek ayaklanacaktır. Onun taraftarlarının çoğu Yahudiler, kadınlar ve çöl Araplarıdır. Mekke ve onun iki etrafı ve Medine ve onun iki etrafı dışında yeryüzünün her tarafını kat edecektir.
Bir rivayette Emirülmüminin, Esbağ bin Nebate’nin Deccal’in özellikleri hakkındaki sorusuna şöyle cevap veriyor: “Deccal, Said oğlu Said’dir; bedbaht onu tasdik eden kimsedir ve hayırlı akıbetli onu yalanlayan kimsedir. O, İsfahan denilen bir yerden ayaklanacaktır; Yahudiye diye bilinen bir köyden. Sağ gözü kördür ve alnının ortasında olan diğer gözü sabah yıldızı gibi parlıyor ve onda kanlı bir et parçası vardır ve iki gözünün arasında şöyle yazmıştır: Kâfir. Onu okuma yazması olan ve olmayan herkes okur. Denizlere dalacaktır, güneş onunla birlikte hareket edecektir ve karşısında dumandan bir dağ vardır. Arkasında beyaz bir dağ vardır ve insanlar onu yemek sanırlar. Şiddetli bir kıtlık zamanında iki adımının arası bir mil olan beyaz bir eşeğin üzerinde ayaklanacaktır ve yeryüzü durak durak ayaklarının altında hareket edecektir. Yanından geçtiği her su kıyamete kadar kuruyacaktır. Âlemin doğusunda ve batısında bulunan cinlerin, insanları ve şeytanların duyacağı yüksek bir sesle şöyle diyecektir: “Ey benim dostlarım! Benim yanıma gelin; ben yaratan ve düzene sokanım, takdir eden ve yol gösterenim. Ben sizin yüce rabbinizim.” Hâlbuki o Allah’ın düşmanı yalan demektedir. O tek gözlüdür ve yemek yer, pazarlarda yürür, ama sizin rabbiniz tek gözlü değildir ve yemek yemez, yürümez ve fani olmaz.”
f)Deccal’in Sonu
Deccal’in sonu ve onu kimin öldüreceği hususunda iki grup rivayetle karşı karşıyayız. Bir grup rivayette Deccal’in İmam Mehdi’nin eliyle öldürüleceğine vurgu yapılıyor ve diğer bir grupta Deccal’i öldürenin Hazreti İsa (a.s) olduğuna tekit ediliyor.
Birinci grup rivayetlerin birinde İmam Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğu naklediliyor: “Bilin ki taraftarlarının çoğu gayri meşru evlatlardır ve yeşil renkli kıyafetlidirler (veya Yahudi’dirler). Allah onu Afik geçidinde İsa’nın (a.s) arkasında namaz kıldığı kimsenin eliyle Cuma gününden üç saat geçtiği vakit helak edecektir.
İmam Sadık (a.s) da bu hususta şöyle buyuruyor: “Nevruz günü o gündür ki Allah biz Ehlibeytin kaimini ve veliy-yi emrin arkasındakileri o günde Deccal’e karşı zafere ulaştıracaktır ve onu Kufe’de asacaktır.”
İkinci grup rivayetlerin birinde Allah Resulünden (s.a.a) naklen şöyle gelmiştir: “O bu halde geçirirken, Allah, Meryem oğlu Mesih’i gönderir ve o, Dimişk’in doğu tarafındaki beyaz minarenin yanında sarı bir kıyafetle nazil olur ve ellerini iki meleğin omzuna bırakmış bir halde onun peşice gider ve onu doğu Led kapısında bulur ve öldürür”.
Bu konuda Peygamber (s.a.a) efendimizden şöyle naklediliyor: “Deccal benim ümmetinde ortaya çıkacaktır ve onların arasında kırk gün veya kırk yıl veya kırk gece yada kırk ay yaşayacaktır; nihayet Yüce Allah Meryem oğlu İsa’yı (a.s) gönderecektir; o, Urve bin Mesed Sakafi gibidir. O Deccal’e galip gelir.” Nakledilen rivayetlere dikkatle, onun yok oluşunun nasıllığı konusunda kesin bir neticeye varmak mümkün değildir ve mecburen onun ilmini Allah’a havale ediyoruz.
g)Deccal ve Diğer Yalancı Müddeiler:
Deccal hakkındaki rivayetlerden anlaşılan diğer bir nokta şudur ki asıl Deccal ortaya çıkmadan önce Deccaller veya birçok yalancı müddeiler ortaya çıkacak ve her biri bir şekilde insanları kandıracak ve onları saptıracaktır. Enes bin Malik’in Allah Resulü’nden (s.a.a) naklettiği bir rivayette şöyle gelmiştir: “Deccal’in çıkışından önce yetmişten fazla Deccal ortaya çıkacaktır.”
İslam Peygamberi (s.a.a) diğer bir rivayette şöyle buyuruyor: “Ahir zamanda yalancı Deccaller geleceklerdir. Onlar size, ne sizin ve ne de babalarınızın duymadığı hadisler sunacaklardır; öyleyse dikkatli olun ki sakın sizleri aldatıp yoldan çıkarmasınlar.” Yine o hazretten şöyle nakledilmiştir: “Pek yakında ümmetimde otuz yalancı müddei ortaya çıkacaktır ve onların hepsi peygamber olduklarını sanacaklardır, hâlbuki ben peygamberlerin sonuncusuyum ve benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir.” Bu hususta nakledilen çok sayıdaki rivayetler dikkate alındığında diyebiliriz ki bu makaledeki özellikleriyle Deccal’in birden fazla mısdakı yoktur ve son rivayetlerde deccal diye zikredilenler sırf benzerlikten kaynaklanmaktadır; çünkü onlar da gerçek Deccal gibi gerçek dışı iddialarda bulunacaklar ve insanları aldatacaklardır; yoksa gerçekten burada bir ferde has olarak saydığımız özelliklerde ahir zamanda zuhur edecek onlarca deccal yoktur.
3.Deccal Hakkında Kinayeli ve Şifreli Yorumlar
Dedik ki bazı araştırmacılar Deccal rivayetlerindeki sorunlara dikkatle bu rivayetleri kinayeli ve şifreli bir manaya yüklemişlerdir ve Deccal’i ahir zamanda zuhur edip insanların sapmasına neden olacak sembolik bir olgu olarak yorumlamışlardır.
Bu yorumun daha iyi anlaşılması için muasır yazarlardan birinin bu konudaki açıklamalarını naklediyoruz: “Dikkat edilmesi gereken en önemli ve en genel alamet, şu Deccal mefhumudur; o Gaybet –i Kubra dönemindeki; yani fitneler ve sapmalar dönemindeki İslam karşıtı hareketlerin bir sembolüdür. O, yeni Avrupa medeniyetinden ibarettir ki aldatıcı, göz alıcı ve baştan çıkarıcı bir çehresi vardır. Dünya kamuoyunun fikir ve düşüncelerini kendisine çekmiş ve tatsız sonuçlara neden olmuştur. Birçok Müslüman’ın İslam dininden çıkmasına neden olmuş, onların birçoğu sapık mezheplere ve felsefelere teslim olmuş ve beşeri toplumlarda daha nice fesatlar, zulümler ve tahribatlar icat etmiştir. Bu bakımdan Hazreti Âdem’in (a.s) yaratılışından kıyamete kadar sapma ve sapıklık bakımından bu Deccal gibisinden daha büyüğü olmamıştır; çünkü Avrupa medeniyetinin görkem ve heybeti, maddi azameti, yok edici silahları, insanları Allah’ın gücünü inkara zorlaması gibi şeyler tarihte görülmemiştir ve sabıkası yoktur ve gelecekte de onun gibisi görülmeyecektir. Zira gelecek hak ve adalet taraftarlarının elinde olacaktır. Bu görüşü Allah Resulü’nün şu rivayeti teyit etmektedir: “Âdem’in yaratılışından kıyamete kadar Deccal’den daha büyük bir şey yoktur.” Burada geçen “bir şey” tabiri, Deccal’in bir şahıs olmadığını anlatmaktadır; aksine İslam ile düşmanlığı olan medeni bir fikri harekettir.”
Bu makalede zikredilen konuların geneline dikkatle anlaşılıyor ki Deccal’in fitnesi ağır, karmaşık ve oldukça saptırıcı bir fitnedir ve ondan korunmak için yalnızca Allah’a sığınılmalıdır.


ABAN24.COM

İslami rivayetlerde, özellikle Ehlisünnet yoluyla İslam Peygamberinden (s.a.a) nakledilen rivayetlerde bir fitneden söz edilmiştir; rivayetlerin tabiriyle ahir zamanın en büyük fitnesidir ve Adem’in yaratılışından kıyamete kadar onun gibi bir fitne gelmeyecektir. Bu büyük hadise ve ağır fitne rivayetlerde “Deccal’in İsyanı” tabiriyle nakledilmiştir.
Gerçi rivayetlerde Deccal’in özellikleri, amelleri ve davranışı alanında, birçok rivayet nakledilmiştir, ama bu konunun tüm yönlerini kolay bir şekilde anlamanın mümkün olmadığını itiraf etmek gerekir ve yine bu eşsiz ve acayip olaydan tam ve açık bir tasvirin verilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte ahir zamanın bu olayını tanımanın gerekliliği ve bu küresel fitne ile karşı karşıya gelmek için hazır olmanın önemine dikkatle bu makalede rivayetlerden faydalanılarak Deccal’in fitnesinin bazı yönlerinin açıklanmasını yapmaya çalışacağız.
1.Deccal’in Mana ve Mefhumu
Deccal “faal” vezninde olup mübalağa sığasındandır ve Arap edebiyatında işin fail tarafından çok yaptığını göstermektedir. Lügat kitaplarında bu kelimenin kökü ve manası hususunda birçok ihtimal öne sürülmüştür. Burada onlardan bazılarına işaret ediyoruz:
a) Deccal kelimesi “duceyl” kökünden olup “katran” manasındadır. Araplar geçmişte develerin bedenindeki sorunları örtmek için katran adında siyah renkli bir madde ile kapatırlardır ve Arap örfünde devenin bedeninin bu madde ile tam bir şekilde kapanmasına “tedcil” deniyordu. Bu bakımdan Deccal da katran gibi yeryüzünü kaplayacağından bu isim ile anılmıştır.
b)Sözü edilen kelime “decl” kökünden olup yalan ve aldatma anlamındadır. Deccal’in bu ad ile adlandırılmasının nedeni onun rablik iddiasında bulunacağıdır ve bu en büyük yalandır.
c)Deccal “decl” kökündendir ve “kat etmek ve yol gitmek” anlamındadır; Deccal’in bu isimle anılmasının nedeni onun dünyanın tüm bölgelerinin kat edeceği ve sultası altına alacağı içindir.
d)Deccal “tedcil” kökünden olup “örtmek” manasındadır; onun bu isimle adlandırılmasının nedeni, onun küfrü ile insanları örteceği veya yeryüzünü ordusunun çokluğuyla örteceği veya hakkı batıl ile örteceği içindir.
e)Deccal kelimesi “ducal” kelimesinden türetilmiş olup “altın” veya “altın suyu” manasındadır; çünkü Deccal nereye adım artsa altın hazineleri onunla olacaktır.
f)Bu kelimenin kökü “deccale” kelimesi olup “büyük yol arkadaşı grubu” manasındadır; Deccal’ın bu isimle adlandırılmasının nedeni onun kalabalık taraftar grubuyla birlikte yeryüzünü kaplayacağıdır.
g)Bu kelime “decal” kökünden türetilmiş olup “hayvan dışkısı” anlamındadır; çünkü Deccal d hayvan dışkısı gibi yeryüzünü amelleriyle pisletecektir.
Tacu’l-Arus yazarı bu görüşleri naklettikten sonra şöyle yazıyor: “Yazar tüm ihtimalleri iyi bir şekilde açıkladı, ama en isabetli görüş şudur: Deccal çok yalancı anlamındadır ve onun yalanı sihir, aldatmaca, töhmet, hakkı gizleme ve kalbinde olmayan şeyleri açıklamasıdır. Alam’ul-Kur’an yazarının dikkate değer diğer bir görüşü vardır; o bu konuda şöyle yazıyor: “Yazarın görüşüne göre “deccal” bileşik bir kelimedir ve onun “elif ve lamı” Danyal ve Hizkiyal isimlerinde olduğu gibidir ve “Allah” manasındadır. Onun birinci kısmı ne olursa olsun hısım ve düşman anlamındadır. Gerçi bu görüşte yeni noktalar bulunmaktadır, ama lügatçiler arasında onu teyit edecek birini bulmak pek zordur.
2.Rivayetlerde Deccal
Deccal’in kıyamı ve ona bağlı olarak gelişen olaylarla ilgili nakledilen rivayetlere kısa bir bakışla, birçok konu ve başlıkla karşılaşıyoruz ve onların tamamen incelenmesi geniş ve derin bir araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu az fırsatta bazı konu ve başlıkları incelemekle yetiniyoruz.
a)Deccal’in Ayaklanmasının Kesin Oluşu
Birçok rivayette ahir zaman olayları veya kıyametin alameti unvanıyla Deccal’in ayaklanmasının kaçınılmaz olduğuna tekit yapılmıştır. Misal olarak Emirülmüminin Ali’nin (a.s) Peygamber’den (s.a.a) naklettiği rivayette şöyle gelmiştir: “Kıyametten önce on hadise kaçınılmazdır: Süfyani’nin ayaklanması, Deccal’in ayaklanması, …”
Bazı rivayetlerde Deccal’in ayaklanmasının kesinliği İmam Mehdi’nin zuhurunun kesinliği gibi bilinmiştir ve onun inkar edilmesi küfür sayılmıştır. Misal olarak şu nebevi rivayete işaret edilebilir: “Kim Mehdi’nin kıyamını inkar ederse, Muhammed’e indirilen her şeyi inkar etmiştir ve kim İsa’nın inişini inkar ederse kafir olmuştur ve kim Deccal’in ayaklanmasını inkar ederse kafirdir.
b)Deccel’in Fitnesinin Büyüklüğü
Birçok rivayette Deccal’in fitnesinin büyüklüğü ve benzersizliği konusuna vurgu yapılmıştır. Bu rivayetlerin birine göre, İslam Peygamberi (s.a.a) hutbelerinin birinde şöyle buyurmuştur:
“Ey insanlar! Yeryüzünde Deccal’in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır; Yüce Allah’ın gönderdiği her peygamber ümmetini onun hakkında uyarmıştır.” Başka bir rivayette bu konuda Peygamber’den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Âdem’in yaratılışından kıyamete kadar Deccal’den daha büyük bir hadise yoktur.”
c)Tüm Peygamberlerin Deccal Hakkında Uyarısı
Deccal’in beşeri toplumlar için o kadar geniş ve yıkıcı bir tehlikesi var ki tüm ilahi peygamberler onun hakkında uyarıda bulunmuş ve takipçilerini Deccel’den korumaya çalışmışlardır. İslam Peygamberi (s.a.a) bu hususta şöyle buyuruyor: “Tüm peygamberler taraftarlarını Deccal’den korumuş ve uyarmışlardır.”
d)Deccal’in Şerrinden Allah’a Sığınmanın Gerekliliği
Birçok rivayette Deccal’in fitnesinin şerrinden Allah’a sığınmanın gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Misal olarak Peygamber (s.a.a) efendimiz şöyle buyuruyor: “Sizlerden her biri son teşehhüdü bitirdiğinde altı şey hususunda Allah’a sığınmalıdır: Cehennem azabından, kabir azabından, yaşam ve ölüm zamanının fitnesinden ve Deccal Mesih’in şerrinden.” Bazı rivayetlerde de Deccal’in fitnesinin şerrinden korunmak için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur; misal olarak Allah Resulü’nden nakledilen şu rivayet gösterilebilir: “Kim Kehf suresinin ilk on ayetini hıfzederse Deccal’in fitnesinden korunur.”
e)Deccal’in Özellikleri
Deccal’in rivayetlerde gelen özelliklerini incelemeden önce bir konuyu hatırlatmak gerekir ve o şudur ki Şii rivai kaynaklarda, Ehlisünnet kaynaklarının aksine, Deccal konusuna fazla değinilmemiştir; hatta Kuleyni’nin el-Kafi, Numani’nin el-Gaybe ve Şeyh Müfid’in el-İrşad kiabında zuhurun alametleri hususunda birçok rivayet nakledilmesine rağmen Deccal hakkında bir tek rivayet bile nakledilmemiştir. Şeyh Saduk’un “Kemalu’d-Din ve Tamamu’n-Nime” ve Şeyh Tusi’nin “el-Gaybe” kitabında nakledilen rivayetlerin sayısı on taneye bile ulaşmaz. Bu ilave olarak, Ehlisünnet yoluyla Deccal ve onun özellikleri hakkında nakledilen rivayetlerin çoğu zayıftır veya efsanevidir ve acayip ve akıldan uzak garip konular beyan edilmiştir.
Zikredilen konulara dikkatle, bazı muasır yazarlar Deccal’in varlığı veya özellikleri hususuna şüpheli yaklaşmışlardır ve sonunda Deccal’in özelliklerinin kinayeli ve şifreli olduğuna ve bu özelliklerin belirli ve malum bir kişiye veya varlığa uymadığına inanmışlardır. Seyyid Muhammed Sadr, rivayetlerden istifade ile Deccal’in on özelliliği saydıktan sonra bu özelliklerin incelenmesinde şöyle yazıyor: “Hiç şüphesiz eğer bu ibaretlerdeki kinayeli ve şifreli mefhumları görmezden gelirsek, onlardan hiçbirin kabul edemeyiz ve onların doğruluğunu kabul edemeyiz. Çünkü senet kuralları açısından o rivayetlerin çoğu “vahit” haberlerdir ve güvenilir değillerdir. Eğer senet kurallarını bir kenara bıraksak bile, bu rivayetlerde mucizevî meseleler Deccal’e nispet verilmiştir.
O, kâfir, isyankâr ve asi bir kişidir ve daha önce kafir birinden mucize görülemeyeceğini söylemiştik… Bu zafiyetlerle birlikte bu hususta iki ihtimal vardır; ya bu rivayetlerin hepsini ret etmeliyiz veya onları zahiri mananın aksine, şifreli ve kinayeli bir manaya yüklemeliyiz. Açıktır ki şifreli manaya yüklemek onları ret edip bir kenara atmaktan daha iyidir.”
Muasır yazarlardan bir diğeri, Deccal ile ilgili rivayetleri beyan ettikten sonra ona şüpheli yaklaşıyor ve şöyle yazıyor: “Deccal hikâyesini kutsal kitapta ve Hıristiyanların açıklamalarında aramak gerekir. O hadislerin çoğu Ehlisünnet kanyaklarında gelmiş ve onlar tarafından nakledilmiştir. Her halükarda Deccal hikâyesinin aslı müphem bir şekilde doğu olabilir, ama onun hakkındaki tanımlamalar ve tasvirler hususunda hiçbir güvenilir senet yoktur. Buna göre Deccal olayının aslı doğru olsa bile, şüphesiz efsanevi özellikler ile karışmış ve hakiki tasvirini kaybetmiştir.”
Yevmu’l-Halas (kurtuluş günü) kitabının yazarı da Deccal ile ilgili rivayetleri incelemeden önce şöyle yazıyor: Yazar Deccal hakkında kesin bir sonuca ulaşamamıştır; .çünkü Deccal hakkındaki rivayetler genellikle güvenilir değildir ve onların içinde kesinlikle uydurma olan konular vardır ve onların metni masumdan olmadıklarına açık bir şahittir.
Bu hadislerde onları uyduranların zevk ve kişilikleri tesir etmiş ve onların zevk ve kişilikleri uyarınca uydurulmuşlardır. Allah Resulü’nden (s.a.a) bu hususta nakledilenler, hilafet hükümetinin uydurma hadisleri arasında kaybolmuştur ve onların belirlenmesi oldukça zordur.”
Bu açıklamalardan sonra Deccal’in en önemli zahiri ve davranışsal özelliklerini inceliyoruz. Rivayetlere göre, kâfir olmak, Allahlık iddiasında bulunmak, tüm dünyayı kat etmek, uzun ömürlü olmak, bir gözlü olmak v.s… Deccal’in en önemli özelliklerindendir. Bu özelliklerin açıklığa kavuşması için bu husustaki birkaç rivayeti inceliyoruz.
Nebevi rivayetlerin birinde deccal şöyle vasfedilmiştir: “Ben Deccal hakkında sizinle konuştum; sizin onu anlamayacağınızdan korkuyorum. Mesih Deccal kısa boylu, ayakları aralı ve kıvırcık saçlıdır, bir gözü vardır ve diğer gözü tamamen yok olmuştur ve hiçbir çıkıklık veya çöküklük onlardan kalmamıştır. Eğer onun işi hususunda karmaşaya duçar olursanız bilin ki sizin Allah’ınız tek gözlü değildir ve siz Allah’ınızı dünyadan gidinceye kadar asla görmeyeceksiniz.”
Bu konuda yine Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: “Deccal’in sol gözü kördür ve onun alnında şöyle yazılmıştır: Kâfir. Gözünün içinde et parçası vardır.”  Şia’nın rivai kaynaklarında da nakledilen diğer bir nebevi hadiste Deccal’in özellikleri hakkında şöyle gelmiştir: Ey insanlar! Yüce Allah’ın gönderdiği tüm peygamberler kavimlerini Deccal hususunda uyarmışlardır ve Yüce Allah O’nu sizin zamanınıza kadar ertelemiştir ve eğer bu konuda şaşkınlığa duçar olursanız biliniz ki Allah tek gözlü değildir. Deccal iki kulağının arası bir mil olan bir eşeğe binerek ayaklanacaktır. Onun taraftarlarının çoğu Yahudiler, kadınlar ve çöl Araplarıdır. Mekke ve onun iki etrafı ve Medine ve onun iki etrafı dışında yeryüzünün her tarafını kat edecektir.
Bir rivayette Emirülmüminin, Esbağ bin Nebate’nin Deccal’in özellikleri hakkındaki sorusuna şöyle cevap veriyor: “Deccal, Said oğlu Said’dir; bedbaht onu tasdik eden kimsedir ve hayırlı akıbetli onu yalanlayan kimsedir. O, İsfahan denilen bir yerden ayaklanacaktır; Yahudiye diye bilinen bir köyden. Sağ gözü kördür ve alnının ortasında olan diğer gözü sabah yıldızı gibi parlıyor ve onda kanlı bir et parçası vardır ve iki gözünün arasında şöyle yazmıştır: Kâfir. Onu okuma yazması olan ve olmayan herkes okur. Denizlere dalacaktır, güneş onunla birlikte hareket edecektir ve karşısında dumandan bir dağ vardır. Arkasında beyaz bir dağ vardır ve insanlar onu yemek sanırlar. Şiddetli bir kıtlık zamanında iki adımının arası bir mil olan beyaz bir eşeğin üzerinde ayaklanacaktır ve yeryüzü durak durak ayaklarının altında hareket edecektir. Yanından geçtiği her su kıyamete kadar kuruyacaktır. Âlemin doğusunda ve batısında bulunan cinlerin, insanları ve şeytanların duyacağı yüksek bir sesle şöyle diyecektir: “Ey benim dostlarım! Benim yanıma gelin; ben yaratan ve düzene sokanım, takdir eden ve yol gösterenim. Ben sizin yüce rabbinizim.” Hâlbuki o Allah’ın düşmanı yalan demektedir. O tek gözlüdür ve yemek yer, pazarlarda yürür, ama sizin rabbiniz tek gözlü değildir ve yemek yemez, yürümez ve fani olmaz.”
f)Deccal’in Sonu
Deccal’in sonu ve onu kimin öldüreceği hususunda iki grup rivayetle karşı karşıyayız. Bir grup rivayette Deccal’in İmam Mehdi’nin eliyle öldürüleceğine vurgu yapılıyor ve diğer bir grupta Deccal’i öldürenin Hazreti İsa (a.s) olduğuna tekit ediliyor.
Birinci grup rivayetlerin birinde İmam Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğu naklediliyor: “Bilin ki taraftarlarının çoğu gayri meşru evlatlardır ve yeşil renkli kıyafetlidirler (veya Yahudi’dirler). Allah onu Afik geçidinde İsa’nın (a.s) arkasında namaz kıldığı kimsenin eliyle Cuma gününden üç saat geçtiği vakit helak edecektir.
İmam Sadık (a.s) da bu hususta şöyle buyuruyor: “Nevruz günü o gündür ki Allah biz Ehlibeytin kaimini ve veliy-yi emrin arkasındakileri o günde Deccal’e karşı zafere ulaştıracaktır ve onu Kufe’de asacaktır.”
İkinci grup rivayetlerin birinde Allah Resulünden (s.a.a) naklen şöyle gelmiştir: “O bu halde geçirirken, Allah, Meryem oğlu Mesih’i gönderir ve o, Dimişk’in doğu tarafındaki beyaz minarenin yanında sarı bir kıyafetle nazil olur ve ellerini iki meleğin omzuna bırakmış bir halde onun peşice gider ve onu doğu Led kapısında bulur ve öldürür”.
Bu konuda Peygamber (s.a.a) efendimizden şöyle naklediliyor: “Deccal benim ümmetinde ortaya çıkacaktır ve onların arasında kırk gün veya kırk yıl veya kırk gece yada kırk ay yaşayacaktır; nihayet Yüce Allah Meryem oğlu İsa’yı (a.s) gönderecektir; o, Urve bin Mesed Sakafi gibidir. O Deccal’e galip gelir.” Nakledilen rivayetlere dikkatle, onun yok oluşunun nasıllığı konusunda kesin bir neticeye varmak mümkün değildir ve mecburen onun ilmini Allah’a havale ediyoruz.
g)Deccal ve Diğer Yalancı Müddeiler:
Deccal hakkındaki rivayetlerden anlaşılan diğer bir nokta şudur ki asıl Deccal ortaya çıkmadan önce Deccaller veya birçok yalancı müddeiler ortaya çıkacak ve her biri bir şekilde insanları kandıracak ve onları saptıracaktır. Enes bin Malik’in Allah Resulü’nden (s.a.a) naklettiği bir rivayette şöyle gelmiştir: “Deccal’in çıkışından önce yetmişten fazla Deccal ortaya çıkacaktır.”
İslam Peygamberi (s.a.a) diğer bir rivayette şöyle buyuruyor: “Ahir zamanda yalancı Deccaller geleceklerdir. Onlar size, ne sizin ve ne de babalarınızın duymadığı hadisler sunacaklardır; öyleyse dikkatli olun ki sakın sizleri aldatıp yoldan çıkarmasınlar.” Yine o hazretten şöyle nakledilmiştir: “Pek yakında ümmetimde otuz yalancı müddei ortaya çıkacaktır ve onların hepsi peygamber olduklarını sanacaklardır, hâlbuki ben peygamberlerin sonuncusuyum ve benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir.” Bu hususta nakledilen çok sayıdaki rivayetler dikkate alındığında diyebiliriz ki bu makaledeki özellikleriyle Deccal’in birden fazla mısdakı yoktur ve son rivayetlerde deccal diye zikredilenler sırf benzerlikten kaynaklanmaktadır; çünkü onlar da gerçek Deccal gibi gerçek dışı iddialarda bulunacaklar ve insanları aldatacaklardır; yoksa gerçekten burada bir ferde has olarak saydığımız özelliklerde ahir zamanda zuhur edecek onlarca deccal yoktur.
3.Deccal Hakkında Kinayeli ve Şifreli Yorumlar
Dedik ki bazı araştırmacılar Deccal rivayetlerindeki sorunlara dikkatle bu rivayetleri kinayeli ve şifreli bir manaya yüklemişlerdir ve Deccal’i ahir zamanda zuhur edip insanların sapmasına neden olacak sembolik bir olgu olarak yorumlamışlardır.
Bu yorumun daha iyi anlaşılması için muasır yazarlardan birinin bu konudaki açıklamalarını naklediyoruz: “Dikkat edilmesi gereken en önemli ve en genel alamet, şu Deccal mefhumudur; o Gaybet –i Kubra dönemindeki; yani fitneler ve sapmalar dönemindeki İslam karşıtı hareketlerin bir sembolüdür. O, yeni Avrupa medeniyetinden ibarettir ki aldatıcı, göz alıcı ve baştan çıkarıcı bir çehresi vardır. Dünya kamuoyunun fikir ve düşüncelerini kendisine çekmiş ve tatsız sonuçlara neden olmuştur. Birçok Müslüman’ın İslam dininden çıkmasına neden olmuş, onların birçoğu sapık mezheplere ve felsefelere teslim olmuş ve beşeri toplumlarda daha nice fesatlar, zulümler ve tahribatlar icat etmiştir. Bu bakımdan Hazreti Âdem’in (a.s) yaratılışından kıyamete kadar sapma ve sapıklık bakımından bu Deccal gibisinden daha büyüğü olmamıştır; çünkü Avrupa medeniyetinin görkem ve heybeti, maddi azameti, yok edici silahları, insanları Allah’ın gücünü inkara zorlaması gibi şeyler tarihte görülmemiştir ve sabıkası yoktur ve gelecekte de onun gibisi görülmeyecektir. Zira gelecek hak ve adalet taraftarlarının elinde olacaktır. Bu görüşü Allah Resulü’nün şu rivayeti teyit etmektedir: “Âdem’in yaratılışından kıyamete kadar Deccal’den daha büyük bir şey yoktur.” Burada geçen “bir şey” tabiri, Deccal’in bir şahıs olmadığını anlatmaktadır; aksine İslam ile düşmanlığı olan medeni bir fikri harekettir.”
Bu makalede zikredilen konuların geneline dikkatle anlaşılıyor ki Deccal’in fitnesi ağır, karmaşık ve oldukça saptırıcı bir fitnedir ve ondan korunmak için yalnızca Allah’a sığınılmalıdır.


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır