$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

Hz. Mehdi yeryüzünü adaletle dolduracaktır

  • News Code : 743300
  • Source : Yeni Mesaj
Brief

Süveydi, Sebaiku’z–Zeheb isimli eserinin 78. sayfasında der ki: “Âlimlerin üzerinde ittifak ettikleri şey şudur ki; Mehdi ahir zamanda kıyam edecektir ve yeryüzünü adaletle dolduracaktır”

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili hadislerin sayısı çok fazladır. Şiilerde Hz. Peygamber (s.a.a.) ve Ehl–i Beyt imamlarının hepsinden Mehdi (a.s.) hakkında hadisler varid olmuştur.

Ehl–i Sünnet’in de Resûlullah’tan (s.a.a.) bu konuda naklettikleri hadisler mütevatir olup, onların ileri gelenlerinin büyük bir bölümü de buna tanıklık etmişlerdir.
Hafız Askalani der ki: “Mehdi ve onun Ehl–i Beyt’ten olduğu, yedi yıl hükümet edeceği, yeryüzünü adaletle dolduracağı, Hz. İsa’nın onunla birlikte zuhur edeceği, Deccal’ı öldüreceği, ümmete imamet edeceği ve Hz. İsa’nın onun arkasında namaz kılacağına dair Hz. Mustafa’dan (s.a.a.) naklolunan hadisler, ravilerinin sayısının çokluğundan mütevatir ve müstefizdir.” (et–Tehzib, c.9, s.144). 
Bunu Suyuti de ‘el–Havi li–l–Fetava’ kitabında aynen nakleder.
İbn–i Hacer–i Heysemi der ki: “Ebu Hüseyn–i Acuri şöyle der: Mehdi’nin zuhuru, Ehl–i Beyt’ten olduğu, yeryüzünü adaletle dolduracağı, İsa aleyhi’s–selâm’la birlikte zuhur edeceği ve Filistin topraklarındaki Bab–ı Led’de Deccal’ı öldürmek için ona yardım edeceği, ümmete imamet edeceği ve İsa aleyhi’s–selâm’ın da onun arkasında namaz kılacağına dair Mustafa salla’llâhu aleyhi ve alih’ten naklolunan hadisler, ravilerinin sayısının çokluğundan mütevatir ve müstefizdir.” (es–Savaik, s.165). 
Şeblenci der ki: “Mehdi’nin Ehl–i Beyt’ten olduğu ve yeryüzünü adaletle dolduracağına dair Peygamber sallallâhu aleyhi ve alih’ten naklolunan rivayetler mütevatirdir ve Deccal’ı öldürmek için İsa’ya yardım edeceğini bildiren hadisler de mütevatirdir.” (Nuru’l–Ebsar, s.171). 
Şeyh Muhammed–i Hanefi, İthaf–u Ehli’l–İslam adlı kitabında der ki: “Mehdinin zuhur edeceğine dair, Peygamber salla’llâhu aleyhi ve alih’ten naklolunan hadisler mütevatirdir.”
Muhammed b. Resul Berzenci der ki: “Muhammed b. Hasan Esfevi, Menakıb–ı Şafii adlı kitabında şöyle der: Mehdi ve onun Peygamber’in Ehl–i Beyt’inden olduğuna dair Resûlullah’tan naklolunan rivayetler mütevatirdir.” (el–İşaatu li Eşrati’s–Sae, s. 87). 
Şeyh Muhammed Sabban der ki: “Mehdi’nin zuhuru, Ehl–i Beyt’ten olduğu, yeryüzünü adaletle dolduracağı ve Filistin’deki Bab–ı Led’de Deccal’ı öldürmek için Hz. İsa’ya yardım edeceği, ümmete imam olup Hz. İsa’nın onun arkasında namaz kılacağına dair Peygamber salla’llâhu aleyhi ve alih’ten ulaşan hadisler mütevatirdir.” (İs’afu’r–Rağıbin, s.140’da). 
Süveydi der ki: “Âlimlerin üzerinde ittifak ettikleri şey şudur ki,       Mehdi ahir zamanda kıyam edecektir ve yeryüzünü adaletle dolduracaktır.” (Sebaiku’z Zeheb, s.78). 
Ehl–i Sünnet’in hafız ve ravileri yüzlerce hadis, tefsir, kelam, irfan, terceme, lügat ve tarih kitaplarında Hz. Mehdi hadisini tahric etmişlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır: 1– Buhari, Sahih’inde. (Buhari’de Mehdi aleyhisselam’dan “Hz. İsa aleyhi’s–selâm yere indiğinde ümmetin imamı” diye söz edilmiştir. Bu hadisten maksadın Hz. Mehdi aleyhi’s–selâm olduğunda kimse şüphe etmemiştir). 2–Müslim b. Haccac, Sahih’de, 3–Buhari, Tarih–i Kebir’de, 4–Ebu Davud, Sünen’de, 5–İbn–i Mace, Sünen’de, 6–Hakim, Müstedrek’te, 7–Ahmed b. Hanbel, Müsned ve el–Cem’u Beyn’es Sihah’da, 8–Tirmizi, Sahih’inde, 9–İbn–i Kesir, el–Bidayetu ve’n–Nihaye’de, 10–Ayrıca, Nihayet–ul Bidaye’de, 11–Zehebi, Mizan–ul İtidal’da, 12–Tezkiret–ul Huffaz’da, 13–Lisan–ul Mizan’da, 14–Tarih–ul İslam’da, 15–Telhis–ul Müstedrek’de, 16–Muttaki, Kenz–ul Ummal’da, 17– Muntahab–ı Kenz–ul Ummal’da, 18–Ebu Nuaym, Hilyet–ul Evliya’da, 19–Muhibbuddin Hatib, Zahair–ul Ukba’da, 20–Riyaz–un Nazıra’da, 21–Yusuf b. Yahya Mukaddesi, Akd–üd Dürer’de, 22–Beyhaki, el–İtikad’da, 23–el–Bas’u ve’n Nüşur’da, 24–Hamidi, el–Cem’u Beyn’es Sahiheyn’de, 25–Heysemi, Mecme–uz Zevaid’de, 26–Taberi, Mucem–us Sağir’de, 27–Hatib, Tarih–i Bağdad’ta. 28–İbn–i Esir, En Nihaye’de, 29–Askalani, el–İsabe’de, 30–Tehzib–ut Tehzib’te, 31–İbn–i Asakir, Tarih–i Dimeşk’de, 32–İbn–i Esir, Usd–ul Gabe’de, 33–Diyarbekri, Tarih–ul Hamis’de, 34–İbn–ül Cevzi, Tezkire’de, 35–İbn–i Hallikan, Vefeyat–ul A’yan’da, 36–İbn–i Hacer, Savaik–ul Muhrika’da, 37–İbn–i Teymiyye, Minhac–us Sünne’de, 38–Suyuti, Cami–us Sağir’de, 39–Semhudi, Cevher–ul Akdeyn’de, 40–Zeyni Dahlan, Siret–un Nebeviyye’de.

İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*