Üstat Tebesi: Erbain Ziyareti Mümin’in nişanesidir

  • News Code : 222549
  • Source : Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA.İR
Erbain yani Aşura kültür ve inancının maksada erişmesi; yani şehitlerin risaletinin feryadı; hakka kendilerini adamış mertlerin ve yiğitlik gayretlerinin hürmeti… Erbain yani tutku ve bilinç öğretisi; yani Kerbela şehitlerinin efendisiyle yeniden ahit tazelemek; yani beşeriyetin kurtuluşu için mantık ve marifete uğrayıştır…

Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- Erbain Günü, görkemli Aşura hamasetinin hatırlatılmasıdır. Bugün de İmam Seccad (a.s) ve İmam Hüseyin’in (a.s) Ehl-i Beytiyle onun mübarek kabri şeriflerine gidip, kalbi yanmış mümin ve müştak kalplerle birlikte Seyyid-i Şüheda’nın kabri ziyaret olunur. Bugün için Erbain Ziyareti Hüseynîler için zikredilmiş, çok tavsiye edilmiştir.

Bu konuda üstat Hüccetü’l İslâm ve’l Müslim’in Necmettin Tebesi”yle bir söyleşi yaptık:

İlk önce imam Hüseyin’in (a.s) ziyaretinin anlamı ve onun manevî eserleri hakkında konuşmanızı istirham ediyoruz.

Üstat Tebesi: “Pak imamlar (a.s) ile Şialar arasında duygusal irtibatın yanı sıra, bu alanda inançsal bir bağda da vardır; bu anlamda ki bizler bu önderlerle kurduğumuz bağ ve ziyaretlerle pratik olarak bizler sizin izleyicileriniz, kültür, ilke ve davranışlarımızı sizden almaktayız demekteyiz. İşte bu nokta, Ehl-i Beyt düşmanlarının hışmına uğramıştır. Bizler onların acımasız ve vahşice katliamlarına son zamanlarda bile şahit olduk. Onlar, Hüseynî ziyaretçilere olan düşmanlıklarının ne kadar köklü ve derin olduğunu açıkça ortaya koydular. İmamlarımız (a.s), imam Hüseyin’in (a.s) ziyaret edilmesine oldukça fazla vurgu yapmışlardır. Hatta öyle ki onun ziyaretinin terk edilmesi insanın ömrünün kısalığına sebep olacağı ve ziyaret edilmesi ise ayak yalın olarak zikredilmiştir. Örneğin “Vesailu’ş Şia” kitabının 14. Cildinin 439. Sayfasında imam Hüseyin’in (a.s) ziyaretinin ayak yalın olarak yapılmasının müstehap olduğu zikredilmiştir.      

Seyyid-u Şüheda’nın (a.s) ziyaret edilip, hürmet edilmesi için; Arife günü ve akşamı, Recep ayının ilk günü, Şaban Ayının ortası, Kadir Gecesi, Aşura Akşamı, Cuma Akşamı ve özellikle Erbain günü ve özel diğer günler de Şialar bu işe çağrılarak davet edilmiştir. Örnek olarak şöyle bir rivayet vardır: “Her kim 124 bin peygamberin onunla tokalaşıp el sıkışmasını istiyorsa Hüseyin’i (a.s) Şaban Ayının on beşinde ziyaret etsin.” Buradaki ince nokta ise peygamberlerin onunla tokalaşmasıdır onun peygamberlerle tokalaşması değil.”    

Ziyaretten maksat, bu konuda rivayet edilen dua ve ziyaretlerin okunması mı, yoksa İmam Hüseyin’in (s.a) mutahhar kabirlerinde fizikî olarak hazır bulmak mı?

Üstat Tebesi: “Evet! Ziyaretten maksat böyle günlerde imamın melekut-i kabri şeriflerinin baş ucunda olarak orada fiziki olarak hazır bulunmaktır. Öyle ki örfte ona bu kişi şu anda imamın melekut-i kabrinin başucunda durarak ziyaret etmektedir denmesidir. Elbette dua ve ziyaretlerin okunması güzeldir ve çok fazla sevabı vardır, ama kabri şeriflerin yanında durmanın yerini tutmamaktadır.”

İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günü ziyaret edilmesinin ne gibi etkileri vardır?

Üstat Tebesi: Merhum Hurri Amuli, “Vesailu’ş Şia” kitabının 14. Cildinin 476. Sayfasında şöyle bir başlık ve konu açmıştır: “Erbain Günü İmam Hüseyin’in ziyaret edilmesinin vurgu yapıldığı bab” Bu Hürrü Amuli’nin kendi fetvasıdır ki şöyle buyurmaktadır: “Erbain günü İmam Hüseyin’in (a.s) ziyaret edilmesi müstehap olduğu için değil, bilâkis tekitli müstahap olduğu için ziyaret edilmelidir.

Erbain’in tekvini ve teşrii sırları nelerdir?

Üstat Tebesi: “Erbain kelimesiyle ilintili olarak fıkıh, tarih, hadis kitapları, lügat kitapları ve bu konuda yazılmış kitaplara göz ucuyla baktığımızda göreceğiz ki bu sayı tekvin ve teşri alemde defalarca gelmiştir. Örnek olarak: Peygamber Efendimiz 40 yaşında peygamberliğe seçilmiştir ve yine Peygamber Efendimiz “yevmi’d dar” günü önde gelenlerden 40 kişiyi davet etmiştir. Her kim 40 hadis ezberlerse… Her kim 40 yaşına geldiğinde ihtiyat etsin, mescidin haremi 40 ziradır. Ayrıca 40 sayısını tekvin ve teşri aleminde toplu ve genel olarak da görmekteyiz. 40 rakamı üzerinde çok durulmuştur. 40 sayısının ne özelliği olduğunu Allah biliyor ki şayet rivayette gelen müminin alâmetlerinden Erbain ziyaretidir.   

İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain Günü ziyaret edilmesinin ne gibi eğitici ve sosyal etkileri vardır?

Üstat Tebesi: “Benim kendim bir yıl İmam Hüseyin’in (a.s) yaya olarak ziyaret programına katıldım. Ziyaretçilerin bir birlerine karşı samimiyet ruhunu, fedakârlıklarını, kendinden geçmelerini ve tam bir kardeşliklerini gördüm. Yolda ziyaretçilerin hizmetine koşanların tam anlamıyla kendilerini unutarak sadece ziyaretçilere yardıma koştuklarını ve onlar için tasavvur edilecek her türlü hizmeti yaptıklarını gördüm. Bizler İslam ümmeti arasında böyle bir samimiyetin oluşması için ne kadar tebliğ etmeliyiz?.. Ebu Abdullah’ın (a.s) ziyareti bu ruhu insanlar arasında icat etmiştir. İkinci öğreti ise Masum İmamlarla (a.s) sıkı sıkıya velayet eksenli irtibat hissinin oluşmasıdır. Öyle ki Allah Teala ile tek irtibat kanalının bu masumlar olduğu bilincidir. Üçüncü nokta ise zorluk ve sıkıntılara tahammül etmektir. Her ne olursa olsun kilometrelerce yolu kat etmek basit bir şey değildir. Kerbela da milyonların hazır olması kendine has mahrumlukları barındırmaktadır. Ancak insanlar bu sıkıntıları göze alarak dünyanın çeşitli yerlerinden kastedilmiş Kâbelerinin yollarına dökülmüşlerdir. Bu sıkıntılara katlanmışlardır. Böyle sıkıntı ve sorunları bir kenara iterek bu fedakârlıkları gösteren ümmetin bu tavrı düşman sultasından kurtulup istiklal bulacaklarına işaret etmektedir.”   

Sizin de bildiğiniz gibi imam Zeynel Abidin’in (a.s) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) İmamın ilk kırkında Şam’dan geri dönerek İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret ettikleri hakkında görüş ayrılığı var. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?

Üstat Tebesi: “Erbain ziyaretiyle ilgili olarak ilk önce şunu dememiz gerekmektedir ki bu ziyaret gerçekleşmiştir. İmam Zeynel Abidin (a.s), Hz. Zeynep ve Ehl-i Beytten geri kalanlar bu gün ziyarete gelmişlerdir. Ama bu olay acaba 61 yılında mı, yoksa 52 yılında mı gerçekleşmiştir? Şia alimleri arasında meşhur olan görüş bu ziyaretin ilk yıl gerçekleştiğidir. “Ebu Reyhan” “Eseru’l Bakiye” kitabında, Şeyh Bahai, “Tevzihu’l Makasid” kitabında, Merhum Meclisi “Biharu’l Envar” kitabının 101. Cildinin 34. Sayfasında bunu sarahaten demiştir. Hatta “Şehit Gazi Tabatabai” Birinci Erbain’in ispatı konusunda kitap yazmıştır. Ben burada Allame Meclisi’nin sözlerini nakledeceğim: “Bu ziyaretin gerçekleşmesinin sebebi imam Zeynel Abidin (a.s) hem değerli babasını ziyaret etmiş olacak hem de mübarek başları şerif cesetlere mülhak edecekti.”     

Bu görüşün mukabilinde bazı ulema, Ehl-i Beyt’in Şam’dan Kerbela’ya dönmesine işaret etmişler ve merhum babam Ayetullah… Tebesi’nin“Mektelu’l İmam Hüseyin” kitabının 2. Cildinde olduğu gibi bazı ulemalar bu konuda susmayı tercih etmişlerdir. Bazıları da bu ziyaretin 61 yılında gerçekleştiğini uzak bir ihtimal olarak değerlendirmişlerdir.

Bana göre onların bu görüşünün bir önemi yoktur. Çünkü onlar Ehl-i Beyt’in (a.s) Safer ayının ilk günlerinde Şam’a vardıklarını ve orada birkaç gün kaldıktan sonra 8 veya 10 günlük Şam Kerbela yoluna çıktıklarını söylemişlerdir. Ancak biz değişik delillerle onların bu görüşlerini çürütüyoruz. Buna şahitlerimizde vardır ki Şam Kerbela yolu on, sekiz, yedi ve hatta 5 gün de bile kat edilebilinir.

Seyyid Muhsin Emin, “A’yanu’ş Şia” kitabında şöyle yazmakta: “Arap kabilelerinden “Beni Akil” kabilesi bizim zamanımızda Şam ve Irak arasındaki direk yolu bir hafta da kat etmektedirler.” Aynı şekilde yine şöyle nakletmektedir: “Dimeşk’in etrafında yaşayan Salib Arapları Irak Şam yolunu 8 günde kat etmektedirler.” Aynı şekilde Muaviye’nin ölüm haberi ve Meysem-i Tammar’ın ilan etme durumu bir hafta çekmiştir. Onun ölümü 15 Recepte gerçekleşmiş, İmam Hüseyin’in Medine’den çıkışı ise 28 Recepte gerçekleşmişti. Yani haberin Medine’ye ulaşması 13 günde olmuştur. Şüphesiz Şam ile Hicaz arasındaki mesafe Irak’tan daha fazladır. Aynı şekilde Muhtar’ın zindanlardan serbest bırakılması “Abdullah b. Ömer” tarafından “Umeyre”nin elçiliği ile olmuştur. O, 11 gün için mektubu götürüp cevabını getirmiştir. Sonuç olarak bu iki yerin mesafesi 380 fersah veya biraz azdır. Bu sürenin 10 veya 8 gün içinde kat edilmesi sıradan bir durumdur. Merhum Gazi, bu konuda detaylı olarak bahsetmiştir.

Bize bu fırsatı tanıdığınız için size çok teşekkür ediyoruz.   

ABNA.İR


Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib